Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh CN 5 PS A

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH A
Tin Mừng thánh Gioan 14,1-12


TIN MỪNG


1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.

 

1  "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith also in me.

 

2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."

 

In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you?3  And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am you also may be.

 

4 Where (I) am going you know the way."

 


5 Ông Tô-ma nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "6 Đức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."

 

8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."
 

 

5 Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going; how can we know the way?"

 

6 Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.

 

7 If you know me, then you will also know my Father. From now on you do know him and have seen him."

 

8 Philip said to him, "Master, show us the Father,  and that will be enough for us."

 

 


9 Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?

 

10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.

 

11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

 

9 Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?

 

10 Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works.

 

11 Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else, believe because of the works themselves.

 

12 Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these, because I am going to the Father.

 


I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?
…………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 14,1
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

 


01. Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu đã nói: (Ga 10,1)
a. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
b. Anh em đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian.
c. Anh em hãy phó thác mọi sự cho Thiên Chúa.
d. Anh em hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, vì Ngài là Cha của anh em.

 

02. Ai đã nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” (Ga 14,5)
a. Ông Phêrô  
b. Ông Philípphê
c. Ông Tôma
d. Ông Gioan

 

03. Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6)
a. Sự sống lại
b. Sự sống
c. Ánh sáng trần gian
d. Ơn cứu độ cho trần gian

 

04. Ai đã xin cùng Đức Giêsu cho họ thấy Chúa Cha (Ga 14,8)
a. Ông Phêrô  
b. Ông Philípphê
c. Ông Tôma
d. Ông Gioan

 

05. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy ai? (Ga 14,9)
a. Chúa Cha
b. Thánh Thần
c. Thần Khí của Thiên Chúa
d. Những công trình của Thiên Chúa


III.  Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý :

 

01. Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14, )

 

02. Khi các môn đệ thế nào thì Đức Giêsu  mời gọi họ hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy? (Ga 14, )

 

03. Người đã nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường.” (Ga 14, )

 

04. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết … … … .” (Ga 14, 7)

 

05. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14, 9)

 

06. Khi ông Tôma hỏi, Đức Giêsu nói Ngài là gì? (Ga 14, 6)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Chính Thầy là con đường,
là sự thật và là sự sống”
Tin Mừng thánh Gioan 14,6

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH A

 


I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :
Thầy là Đường

 

* Tin mừng thánh Gioan 14,1:

 

“Anh em đừng xao xuyến!
Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.

 


II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. a. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (Ga 10,1)
02. c. Ông Tôma (Ga 14,5)
03. b. Sự sống (Ga 14,6)
04. b. Ông Philípphê (Ga 14,8)
05. a. Chúa Cha (Ga 14,9)

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Sự sống (Ga 14,6)
02. Xao xuyến (Ga 14,1)
03. Tôma (Ga 14,5)
04. Cha Thầy (Ga 14,7)
05. Chúa Cha (Ga 14,9)
06. Sự thật (Ga 14,6)

 

Hàng dọc : Sự Thật

 


NGUYỄN THÁI HÙNG