Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.

NĂM A
Tin mừng thánh Gioan  6,51-58

 


TIN MỪNG

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

 

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

 

51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world."

 

52 The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us (his) flesh to eat?"

 

53 Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you.

 

54 Whoever eats 19 my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day.

 

55 For my flesh is true food, and my blood is true drink.

 

56 Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.

 

57 Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me.

 

58 This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever."

 


I. HÌNH TÔ MÀU
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

 

* Chủ đề của hình này là gì?
…………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan  6,51
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

 

II. TRẮC NGHIỆM
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

 

01. Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với người Do thái Ngài là gì? (Ga  6,51)
a. Bánh hằng sống từ trời xuống.
b. Đấng cứu độ trần gian.
c. Ánh sáng trần gian.
d. Đường, là sự thật, là sự sống.

 

02. Đức Giêsu chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thì sẽ thế nào? (Ga  6,51)
a. Không phải đói bao giờ.
b. Được sống muôn đời.
c. Không phải khát bao giờ.
d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Đức Giêsu nói: ai ăn thịt và uống máu tôi, vào ngày sau hết sẽ được gì? (Ga  6,54)
a. Nhìn thấy Thiên Chúa.
b. Sống lại.
c. Hưởng Nước Trời.
d. Tôn vinh giữa muôn người.

 

04. Chúa Cha là Đấng nào? (Ga  6,57)
a. Đấng Hằng Sống.
b. Đấng thiêng liêng
c. Yêu thương mọi loài.
d. Nhân hậu.

 

05. Đức Giêsu nói: tôi sống nhờ ai thế nào, để kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy? (Ga  6,57)
a. Chúa Cha.
b. Thánh Thần.
c. Manna.
d. Mẹ Maria.

 

III.  Ô CHỮ
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói với những người nào về bánh hằng sống? (Ga  6,52)

 

02. Đức Giêsu là gì từ trời xuống?(Ga  6,51)

 

03. Đức Giêsu nói: ai ăn thịt và uống máu tôi, vào ngày sau hết thì được thế nào? (Ga  6,54)

 

04. Đức Giêsu nói: ai ăn bánh này thì sẽ được sống thế nào? (Ga  6,51)

 

05. Đức Giêsu nói: ai là Đấng hằng sống? (Ga  6,57)

 

06. Đức Giêsu nói Ngài là bánh hằng sống từ đâu xuống? (Ga  6,51)

 

07. Đức Giêsu nói Ngài sống nhờ ai? (Ga  6,57)

 

08. Ai nói mình là bánh hằng sống? (x. Ga  6,51)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ ngày là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Tin Mừng thánh Gioan  6,51

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.
NĂM A

 

I. HÌNH TÔ MÀU CHÚA NHẬT
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.

 

* Chủ đề :


BÁNH TÌNH YÊU


*Tin Mừng Gioan  6,51:

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM CHÚA NHẬT
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.

 

01. a. Bánh hằng sống từ trời xuống.(Ga  6,51)
02. b. Được sống muôn đời. (Ga  6,51)
03. b. Sống lại (Ga  6,54)
04. a. Đấng Hằng Sống (Ga  6,57)
05. a. Chúa Cha (Ga  6,57)

 

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ CHÚA NHẬT
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.


01. Do thái (Ga  6,52)
02. Bánh hằng sống. (Ga  6,51)
03. Sống lại. (Ga  6,54)
04. Muôn đời. (Ga  6,51)
05. Chúa Cha. (Ga  6,57)
06. Từ trời. (Ga  6,51)
07. Chúa Cha. (Ga  6,57)
08. Đức Giêsu (x. Ga  6,51)

 

Hàng dọc : Thánh Thể

 

NGUYỄN THÁI HÙNG