Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hỏa Ngục

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

HỎA NGỤC

 

Hỏa Ngục là “nơi tối tăm u ám” (1)

Nơi chỉ có “sự huỷ diệt tiêu vong” (2)

Là “chỗ chết” (3), “cõi hư nát” vô thường (4)

Là “cái chết thứ hai” (4) trong “hồ lửa” (6)

 

         Hỏa Ngục là “nơi giòi bọ rúc rỉa” (7)

         Tiếng khóc than vì đau khổ muôn đời

         Lửa thế gian là “gió mát” mà thôi

         Lửa Hỏa Ngục không có gì sánh được!

 

Hỏa Ngục là nơi khiếp sợ, hoảng hốt

Muốn thoát ly nhưng vô vọng mà thôi

Tiếng khóc lóc, tiếng nghiến răng chẳng ngơi (8)

Lửa Hỏa Ngục là “lửa không hề tắt” (9)

 

TRẦM THIÊN THU

 

(1) 2 Pr 2:17. (2) 1 Tm 6:9. (3) Rm 6:21. (4) Gl 6:8. (4) Kh 2:11. (5) Kh 20:14. (6) Gđt 16:17. (8) Mt 13:41-42. (9) Mc 9:43, Mt 5:22; Mt 5:29; Mt 10:28.