Hát nữa đi Hương hát điệu nhạc buồn, điệu nhạc quê hương.