Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn thuộc GP Kontum Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá