Bệnh viện ở Roma hợp tác với các bác sĩ Vũ Hán cải thiện hệ thống phát hiện COVID-19