Xin trợ giúp xây dựng nhà thờ giáo họ Trung Châu - Xứ Liên Phú