Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thầy được toàn quyền

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

 

THẦY ĐƯỢC TOÀN QUYỀN

(Lễ Thăng Thiên; Mt 28,16-20)

***

Chúa truyền cho các môn sinh

Ga-li-lê hãy đăng trình

Đi lên ngọn núi bình minh gặp Thầy

Vui mừng môn đệ ắp đầy

Các ông bái lạy sum vầy hân hoan

Mấy người nghi ngại tiên vàn

Chúa thì tiến đến ủi an những lời

Chúa Cha trao đặng khôn ngơi

Cho Thầy dưới đất trên trời quyền uy

Toàn quyền Thầy được thực thi

Anh em thì hãy ra đi rao truyền

Muôn dân muôn nước khắp miền

Trở nên môn đệ trước tiên của Thầy

Rồi làm phép rửa dư đầy

Nhân danh Thiên Chúa Cha rầy vinh quang

Chúa Con luôn mãi huy hoàng

Và Thánh Thần Chúa mọi đàng khôn ngơi

Dạy cho họ biết mọi lời

Thầy thì truyền dạy đồng thời muôn dân

Thầy nay hứa đặng ân cần

Đến ngày tận thế vẫn gần anh em.

Mọi ngày đời sống hãy xem

Đến ngày tận thế anh em trong Thầy.

 

Jos. Hồng Ân