Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH CẦU CÙNG THÁNH ANNA

 

KINH CẦU CÙNG THÁNH ANNA

     Kính lạy Bà thánh Anna, là mẹ của Đức Nữ Trinh Maria, bà là sự sáng thiên hạ, vì sinh được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi dòng vua Davít, cùng những thánh tiên-tri sinh ra mẹ Chúa cả cao trọng vô cùng.

     Bà là đấng khiêm nhượng đầy nhân đức, cho nên ngưới được Đức Chúa Trời ban cho chức rất cao trọng là bà của Chúa Kitô.  Bà như cây tươi tốt sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức; bà như suối trong sạch làm cho người ta giản khát; bà như khóm văn côi gìn giữ hoa thơm. 

Vậy chúng con hết lòng trông cậy cùng chọn người làm quan thày, xin thánh nhân rủ lòng thương dạy dỗ giúp đỡ chúng con cho khỏi chước ba thù, cùng coi sóc đoàn con mọn này đang ở chốn khách đầy là nơi khổ ải; lại xin người  hằng cầu bầu trước tòa Chúa cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng tôi được mọi ơn phần hồn phần xác, đến khi qua khỏi đời này được về quê thật; và xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà Maria và thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.

===============

 

KINH BÀ THÁNH ANNA LÀ MẸ RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

            Lạy ơn bà thánh Anna là Mẹ thánh Nữ Vương, bà làm sáng thiên hạ, vì sinh được Con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; Bà là Đấng sang trọng bởi dòng vua Đavid, cùng những thánh tiên tri, vì sinh ra Mẹ Chúa muôn vật rất trọng vô cùng; Bà là Đấng khiêm nhường cùng nhân đức, cho nên Đức Chúa Trời cho bà chức trọng là bà Chúa Kitô; Bà như cây tươi tốt rum ra sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức, Bà như mạch nước trong sạch làm cho người ta khỏi khát; Bà như khóm Mân côi gìn giữ hoa thơm.

Vậy chúng tôi dốc lòng trông cậy chọn Bà làm quan thầy, xin dủ lòng thương yêu dạy dỗ chúng tôi kẻo phải chước ba thù thấy và xem chẳng thấy, cùng xoi sóc chúng con mọn này còn ở chốn khách đày là nơi khổ hải; vậy xin Bà hằng cầu bầu trước tòa Chúa trọng cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân cho chúng tôi được ích linh hồn và xác, đến khi qua khỏi đời này được về quê thật là nước bằng an xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà Maria và bà thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.