Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Kinh bằng hình Chúa Nhật 6 TN B

Thánh Kinh bằng hình Chúa Nhật 6 TN B

PHÚC ÂM: Mc 1, 40-45

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.


 

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch".

 

Tiếng Anh: A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean."

 

Tiếng Đức: Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde.


 


Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh".

 

Tiếng Anh: Moved with pity, he stretched out his hand,  touched him, and said to him,  "I do will it. Be made clean."

 

Tiếng Đức: Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es - werde rein!Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh".

 

Tiếng Anh: The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning the him sternly, he dismissed him at once.
He said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest  and offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them."

 

Tiếng Đức: Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war rein.  Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein:  Nimm dich in Acht! Erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priesterund bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis (meiner Gesetzestreue) sein.

 


Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

 

Tiếng Anh: The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere.

 

Tiếng Đức: Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war; er verbreitete die ganze Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm.