Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Lễ Hiển Linh

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ HIỂN LINH
Tin mừng thánh Mátthêu 2,1-12

Tin Mừng

 

Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi

 

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

 

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 


1 When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod,  behold, magi from the east arrived in Jerusalem,2 saying, "Where is the newborn king of the Jews? We saw his star  at its rising and have come to do him homage."

 

3 When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him.

 

4 Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Messiah was to be born. 5 They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet:6 'And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; since from you shall come a ruler, who is to shepherd my people Israel.'"

 

7 Then Herod called the magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance.

 

8 He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage."

 

9 After their audience with the king they set out. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was.

 

10 They were overjoyed at seeing the star,11  and on entering the house they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh.

 

12 And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way.

 


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1)
a.  Giuđê
b. Samari
c. Galilê
d.  Thập Tỉnh

 

02. Các nhà chiêm tinh từ đâu đến thành Giêrusalem hỏi : “Đức Vua Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?” (Mt 2,2)
a.  Phương Bắc
b. Phương Đông
c.  Phương Nam
d.  Phương Tây

 

03. Các nhà chiêm tinh đã hỏi ai về Đức Vua Do thái mới sinh? (Mt 2,2-3)
a.  Vua Hêrôđê
b.  Ông Gioan Tẩy giả
c.  Tổng trấn Philatô
d.  Hoàng đế Âugúttô

 

04. “Phần ngươi, hỡi Bêlem, niềm đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của … …… ,
Vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời.” (Mt 2,6)
a.  Giêrusalem
b. Giacóp
c. Ítraen
d.  Giuđa

 

05. Khi nhìn thấy Hài Nhi và thân mẫu Người là bà Maria, các nhà chiêm tinh đã làm gì? (Mt 2,11)
a. Vui mừng hân hoan
b.  Sấp mình thờ lạy Người
c. Báo tin Vua Hêrôđê sẽ đến thăm
d.  Lo lắng

 

III. Ô CHỮ

 


Những gợi ý

 

01. Người đã đến từ phương Đông để thờ lạy Hài Nhi. (Mt 2,1)

 

02. Thân mẫu Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,10)

 

03. Các nhà chiêm tinh đến thành này để hỏi Đức Vua Do thái mới sinh hạ. (Mt 2,1)

 

04. Đây là quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi. (Mt 2,11)

 

05. Thái độ của các nhà chiêm tinh khi thấy Hài Nhi. (Mt 2,11)

 

06. Đức Giêsu sinh ra tại niềm này. (Mt 2,1)

 

07. Các nhà chiêm tinh đến từ đâu ? (Mt 2,1)

 

08. “Phần ngươi, hỡi Bêlem, niềm đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời.” Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mt 2,6)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Họ vào nhà,
thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria,
liền sấp mình thờ lạy Người.”
Tin Mừng thánh Mátthêu  2,11a

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ HIỂN LINH

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :
Sự chiêm bái của Ba Vua

* câu Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11:

Họ vào nhà,
thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a,
liền sấp mình thờ lạy Người.
Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng,
nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. a.  Giuđê (Mt 2,1)
02. b. Phương Đông (Mt 2,2)
03. a.  Vua Hêrôđê (Mt 2,2-3)
04. d.  Giuđa (Mt 2,6)
05. b.  Sấp mình thờ lạy Người (Mt 2,11)

 


III. Ô CHỮ

 

01. Chiêm tinh (Mt 2,1)
02. Maria (Mt 2,10)
03. Giêrusalem (Mt 2,1)
04. Nhũ hương (Mt 2,11)
05. Thờ lạy (Mt 2,11)
06. Giuđê (Mt 2,1)
07. Phương Đông (Mt 2,1)
08. Mikha (Mt 2,6) (Mi 5,1)

 

Hàng dọc : Hiển Linh

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/