Tài liệu mới của Bộ Giáo Lý Đức Tin: Giáo Hội Tái Sinh (4)