Home

Lời Chúa hôm nay

Tuần của Tháng 08 28 2017

  Sau »
Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
Cả ngày
 
29
 
 
 
 
 
3
 
 
Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết
 
22 Thường Niên