Home

Lời Chúa hôm nay

Tháng 02 2020

  Sau »
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
5
 
 
 
 
 
2
 
Dâng Chúa Vào Đền Thờ
6
6
 
Thánh Phaolô Miki và các Bạn, tử đạo
7
11
 
Đức Mẹ Lộ-đức
8
22
 
LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ
9