Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

01- Tôi tin kính Chúa Thánh Thần

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU

Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy. Đây là sách về giảng dạy giá trị và đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần để học hỏi và tìm hiểu.


 

 

“Tôi Tin Kính Chúa Thánh Thần”

 

    Từ các đề tài về Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể cứu độ chúng ta, trong những suy niệm kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ bây giờ chúng ta chuyển sang đề tài tuyên xưng lòng tin vào Chúa Thánh Linh. Chu kỳ “Kitô  học” nối tiếp bằng chu kỳ “Thánh Linh học.” Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ diễn tả điều này cách chính xác bằng lời tuyên xưng: “Tôi tin kính Chúa Thánh Thần.”

 

   Kinh Tin Kính Công Đồng Nicene-Constantinopolitan khai triển tín điều này chi tiết hơn: “Tôi tin kính Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Đấng ban sự sống, Ngài bởi Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con mà ra. Ngài cũng được phụng thờ và tôn vinh cùng với Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. Ngài đã dùng các tiên tri mà phán dạy.”

 

    Kinh Tin Kính, lời tuyên tín được Giáo Hội dạy, dẫn chúng ta trở về các nguồn Phúc Âm trong đó trình bày chân lý về Chúa Thánh Linh theo bối cảnh mạc khải Thiên Chúa Ba Ngôi. Môn Thánh Linh học của Giáo Hội căn cứ vào Sách Thánh, đặc biệt là Tân Ước.

 

   Nguồn Sách Thánh thứ nhất chúng ta có thể căn cứ  là Phúc Âm theo Thánh Gioan trong lời Chúa Kitô từ biệt các môn đệ trước khi chịu khổ hình và chết trên thánh giá. Khi loan báo Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các tông đồ, Chúa Giêsu nối kết việc Chúa Thánh Linh đến với việc Ngài ra đi: “Thầy nói thật cho anh em biết, chính vì phúc lợi cho anh em mà Thầy ra đi, vì nếu Thầy không ra đi, Đấng An Ủi sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ gửi Ngài đến với anh em” (Jn 16:7).

 

 Nội dung đoạn Kinh Thánh trích dẫn trên đây dường như có vẻ nghịch lý. Khi nói về việc Ngài ra đi, Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Thầy nói thật cho anh em biết, chính vì phúc lợi cho anh em ...” và vì thế cuộc khổ hình và chết trên thập giá là điều phúc lợi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lập tức giải thích giá trị việc Ngài chịu khổ hình và chết trên thánh giá. Đây là cái chết cứu độ, là điều kiện để hoàn thành chương trình Thiên Chúa cứu độ nhân loại; và kết thúc một cách vinh quang bằng việc Chúa Thánh Linh ngự đến. Vì thế khổ hình thập giá là căn nguyên tất cả mọi điều mà Chúa Thánh Linh ngự đến sẽ đem lại cho các Tông Đồ và Giáo Hội tương lai, chúng ta sẽ có sự sống mới nhờ lãnh nhận Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh ngự đến làm cho công cuộc cứu độ của Chúa Kitô sinh hoa kết trái.

 

   Chúa Thánh Linh ngự xuống sau khi Chúa Giêsu về trời. Chính lúc đó khổ hình tử nạn của Chúa Kitô mới sinh hoa kết trái toàn vẹn. Khi ở cực điểm sứ vụ thiên sai, Chúa Giêsu Kitô, Con Người, đã nhận được Chúa Thánh Linh từ Thiên Chúa Cha gởi đến cách sung mãn, mà từ nguồn sung mãn của Chúa Kitô, Chúa Thánh Linh sẽ được ban cho các tông đồ và Giáo Hội suốt mọi thời đại. Chúa Giêsu đã báo trước: “Khi nào Thầy bị treo lên khỏi đất, Thầy sẽ kéo mọi người lên với Thầy” (Jn 12:32). Lời tiên báo này rõ ràng nói về tính cách toàn vẹn của việc cứu độ cho toàn thể nhân loại theo nghĩa rộng, và về toàn thể ân sủng ban cho những người được cứu rỗi theo nghĩa cứu độ. Tuy nhiên, ơn cứu độ toàn vẹn này phải được thể hiện nhờ Chúa Thánh Linh.

    Chúa Thánh Linh chính là Đấng phải đến vì Chúa Kitô ra đi. Những lời trong Phúc Âm Thánh Gioan 16:7 mô tả mối liên hệ nhân quả này. Chúa Thánh Linh được gửi đến vì ơn cứu độ Chúa Kitô đã thể hiện: “Nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ gửi Ngài đến với anh em”(Jn 16:7b, tc. DViv 8). Dĩ nhiên, “theo chương trình của Thiên Chúa, việc Chúa Kitô 'ra đi' là điều kiện tất yếu đối với việc 'gửi đến (gửi Chúa Thánh Linh đến)’ và Chúa Thánh Linh ngự xuống, nhưng sự kiện trên cũng chứng tỏ rằng sự việc bắt đầu lúc này là việc tự hiến cứu độ mới của Thiên Chúa, trong Chúa Thánh Linh” (DViv 11).

 

     Nhờ “bị treo lên” (thánh giá), Chúa Giêsu Kitô “lôi kéo hết mọi người đến với Ngài” (tc. Jn 12:32). Trong ánh sáng những lời Chúa Giêsu nói lúc Tiệc Ly, chúng ta hiểu “việc lôi kéo” đó được thể hiện bởi Chúa Kitô vinh hiển qua việc gởi Chúa Thánh Linh đến. Chính vì thế mà Chúa Kitô cần phải ra đi. Chúa Thánh Linh hoàn tất tính cách cứu độ hữu hiệu của Việc Nhập Thể. Rời khỏi trần thế, Chúa Kitô không những chỉ để lại thông điệp cứu độ, mà còn ban Chúa Thánh Linh cùng với hiệu lực của sứ điệp và toàn thể tính cách sung mãn của ơn cứu độ.

 

 MỘT NGÔI THIÊN CHÚA 

 

Trong lời từ biệt tại phòng Tiệc Ly, Chúa Giêsu giới thiệu một cách đặc biệt rõ ràng Chúa Thánh Linh là một Ngôi Thiên Chúa khác biệt với Ngài: “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Ngài sẽ ban cho anh em Đấng Bào Chữa khác” (Jn 14:6). “Nhưng Đấng Bào Chữa, Chúa Thánh Linh, mà Chúa Cha sẽ gửi đến nhân danh Thầy sẽ dạy anh em mọi điều, và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Jn 14:16). Khi nói về Chúa Thánh Linh, Chúa Giêsu thường dùng nhân xưng “Ngài (He, Him, His)”. “Ngài sẽ làm chứng về Thầy” (Jn 15:26). “Ngài sẽ chứng minh thế giới sai lầm vì tội lỗi” (Jn 16:8). “Khi Thánh Linh chân lý đến, Ngài sẽ dẫn anh em tới chân lý toàn vẹn” (Jn 16:13). “Ngài sẽ tôn vinh Thầy” (Jn 16:14).

 

Những lời trên đây cho thấy rõ ràng Chúa Thánh Linh là một Ngôi Thiên Chúa, và không phải là một quyền năng vô ngã từ Chúa Kitô mà ra (tc. Lk 6:19: “quyền lực từ Ngài (từ Chúa Giêsu) xuất ra ...”. Là một Ngôi Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh có hành động riêng thích hợp với đặc tính của một Ngôi Thiên Chúa. Khi nói về Chúa Thánh Linh, Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Anh em biết Ngài, vì Ngài ở trong anh em, và sẽ ở trong anh em” (Jn 14:7). “Ngài sẽ dạy anh em mọi điều, và làm cho anh em nhớ mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Jn 14:16). “Ngài sẽ làm chứng về Thầy” (Jn 15:16). “Ngài sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” “Bất cứ điều gì Ngài nghe thì Ngài sẽ nói lại” (Jn 16:13). Ngài “sẽ tôn vinh” Chúa Kitô (tc. Jn 16:14), và “Ngài sẽ bắt lỗi thế gian” (Jn 16:8). Thánh Phaolô nói: Chúa Thánh Linh “kêu lên trong lòng, trong trái tim, chúng ta” (Gal 4:6);  “Ngài ban” ân sủng “cho từng người theo ý Ngài” (1 Cor 12:11); “Ngài bầu cử cho các thánh” (Rom 8:27).

 

    Chúa Giêsu cho biết Chúa Thánh Linh là một Ngôi Thiên Chúa (Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa Ba Ngôi) với mọi hoạt động riêng của Ngài. Tuy nhiên, cũng trong lời từ biệt, Chúa Giêsu cho thấy những liên hệ kết hiệp Chúa Thánh Linh với Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Giêsu báo trước việc Chúa Thánh Linh ngự đến, và đồng thời minh định mạc khải Thiên Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

   Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha, và Ngài sẽ ban cho anh em Đấng Bào Chữa khác” (Jn 14:16), “Chúa Thánh Linh chân lý từ Chúa Cha mà ra” (Jn 15:26), “Chúa Cha sẽ phái Ngài đến nhân danh Thầy” (Jn 14:26). Bởi thế, Chúa Thánh Linh là một Ngôi Thiên Chúa khác với Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và đồng thời liên kết mật thiết với Ngôi Cha và Ngôi Con. “Ngài” từ Chúa Cha “mà ra”, Chúa Cha “gửi” Ngài đến nhân danh Chúa Con và công nghiệp cứu độ đã được Chúa Con thể hiện bằng việc tự hiến trên thánh giá. Vì thế, Chúa Giêsu Kitô nói: “Nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ gửi Ngài đến với anh em” (Jn 16:7). “ Thánh Linh chân lý, Đấng từ Chúa Cha mà ra” được Chúa Kitô loan báo là Đấng Bào Chữa (Hướng Dẫn, Cố Vấn), mà “Thầy sẽ gửi từ Chúa Cha đến” (Jn 15:26).

 

    Lời Chúa Giêsu từ biệt tại phòng Tiệc Ly mạc khải hành động cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong Tông Huấn Dominum et Vivificantem, cha đã viết: “Chúa Thánh Linh, đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa con, là tình yêu và ân sủng không phải tạo thành mà từ căn nguyên của mình (fons vivus) phát xuất mọi ân sủng cho các tạo vật: ơn hiện hữu đối với mọi vật qua việc tạo dựng; ân sủng dành riêng cho con người qua toàn thể công trình cứu độ”(số 10).

 

   Chúa Thánh Linh mạc khải những điều sâu thẳm của thiên tính: mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đồng bản thể, cùng hướng đến con người để ban cho họ sự sống và ơn cứu độ. Thánh Phaolô nhắc tới điều này trong Thư I gửi giáo đoàn tại Corinth: “Chúa Thánh Linh tìm kiếm mọi sự, ngay cả những điều sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1 Cor 2:10).

 

Buổi gặp chung ngày 26 tháng Tư, 1989
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
www.thanhlinh.net