Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

65. Chúa Thánh Linh Canh Giữ Truyền Thống Thánh

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch


 

     65. Chúa Thánh Linh Canh Giữ Truyền Thống Thánh  

 

Theo ý nghĩa sâu xa nhất, tông truyền tính của Giáo Hội liên kết các mục tử và tín hữu chặt chẽ với nhau. Tông truyền tính gắn liền với chân lý mà Chúa Kitô đã mạc khải qua các tông đồ và những người kế vị các ngài những kiến thức đầy đủ về nội dung và giá trị của tông truyền tính cho cuộc sống.

 

Tông truyền tính là chân lý có căn nguyên thần linh liên quan tới các mầu nhiệm vượt trên mọi khả thể viễn kiến hoặc năng lực tâm trí nhân loại.

 

Nhờ uy lực Ngôn Từ của Thiên Chúa chỉ dạy cho con người qua biểu tượng và diễn đạt bằng ngôn ngữ nhân loại mà Lời của Ngài phải được thấu triệt và rao giảng, tin tưởng và trung tín tuân theo. Vả lại nếu chỉ bằng uy tín do sự khôn ngoan của con người không thôi thì không đủ bảo đảm tính cách xác thực việc chuyển trao chân lý Lời Thiên Chúa, vì thế cũng không thể trao truyền trọn vẹn chiều kích sâu xa tông truyền tính của Giáo Hội.

 

Công Đồng Vatican II bảo đảm với chúng ta chính Chúa Thánh Linh là Đấng bảo vệ tính cách xác thực của việc này.  Theo Hiến Chế Dei Verbum (Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa): “do việc gởi Chúa Thánh Linh đến” Chúa Giêsu Kitô “xác nhận với bằng chứng thần linh điều mạc khải được loan báo: Thiên Chúa ở với chúng ta để giải phóng chúng ta khỏi bóng tối tội lỗi và sự chết, và phục sinh chúng ta để sống đời đời” (DViv 4).

 

Đoạn văn này trích từ Hiến Chế của Công Đồng Dei Verbum được chứng minh bằng những lời Chúa Kitô nói với các tông đồ tại căn phòng trên lầu như thánh sử Gioan ghi lại: “Thầy còn nhiều điều phải nói cho anh em biết, nhưng lúc này anh em không có sức mang nổi. Tuy nhiên, khi Thánh Linh chân lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn anh em tới toàn chân lý (tất cả sự thật). Ngài sẽ không tự mình nói ra, nhưng sẽ nói những gì Ngài nghe” (Jn 16:12-13).

 

Vì thế chính Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng cho các tông đồ và hiển nhiên là cả những vị kế nhiệm các ngài trong sứ mệnh này, để các vị ấy có thể loan báo “toàn chân lý” Phúc Âm của Chúa Kitô, “giảng dạy muôn dân” (tc. Mt 28:19). 

 

Hiến Chế Dei Verbum dạy tiếp: lệnh truyền rao giảng Tin Mừng “được các tông đồ thực hiện cách trung thành, bằng lời giảng dạy và gương sáng của các ngài, các thể chế mà các ngài truyền lại là những điều các ngài đã lãnh nhận từ miệng Chúa Kitô khi chung sống với Ngài và thấy Ngài hành động, hoặc những điều các ngài học hỏi được nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn. Các tông đồ và phụ tá cũng đã hoàn tất sứ mệnh ghi chép tin mừng cứu độ thành văn dưới sự linh ứng của cùng một Chúa Thánh Linh” (DViv 7).

 

Như chúng ta thấy, văn bản Công Đồng nói đến sự bảo đảm của Chúa Thánh Linh về chân lý mạc khải theo cách truyền khẩu (nguồn gốc truyền thống) và bằng văn bản ký tự thể hiện được nhờ linh ứng và sự trợ giúp thần linh trong các Sách Tân Ước. Chúng ta đọc tiếp: “Chúa Thánh Linh, Đấng làm cho tiếng nói sống động của Phúc Âm vang dội trong Giáo Hội và nhờ Giáo Hội làm vang dội trong thế giới, đã hướng dẫn các tín hữu nhận biết toàn thể chân lý và làm cho lời Chúa Kitô tràn ngập tâm hồn họ (tc. Col 3:16)” (DViv 8).

 

Như thế, “Thánh Kinh là lời Thiên Chúa nói vì đã ghi lại dưới linh ứng của Thánh Linh, trong khi Thánh Truyền lưu lại lời Thiên Chúa mà Chúa Kitô và Chúa Thánh Linh ủy thác cho các tông đồ và truyền lại toàn vẹn cho những người kế vị các ngài, để nhờ Thánh Linh chân lý soi sáng mà các ngài trung thành gìn giữ, trình bày và phổ biến qua lời rao giảng” (DViv 9).  Và “nhiệm vụ giải thích đích thực lời Thiên Chúa ... chỉ được ủy thác cho Huấn Quyền sống động của Giáo Hội, thi hành nhân danh Chúa Giêsu Kitô.

 

Huấn Quyền này không vượt quá lời Thiên Chúa, nhưng phục vụ lời Chúa, thừa lệnh Chúa và với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Linh chỉ dạy những gì đã được truyền lại, thành tâm lắng nghe, duy trì cách thánh thiện và trung thành trình bày lời Chúa, Giáo Hội rút ra từ kho tàng duy nhất này của đức tin mọi điều Giáo Hội dạy phải tin là do Thiên Chúa mạc khải” (DViv 10).  Vì thế, có sự ràng buộc chặt chẽ giữa Sách Thánh, Truyền Thống và Huấn Quyền của Giáo Hội.

 

Qua việc nối kết mật thiết này, Chúa Thánh Linh bảo đảm việc truyền đạt mạc khải thần linh và dĩ nhiên cả bản sắc đức tin của Giáo Hội nữa.  Đặc biệt về phương diện Sách Thánh, Công Đồng cho biết: “Giáo Hội mẹ thánh, nhờ đức tin tông truyền xác nhận toàn bộ Sách Cựu Ước và Tân Ước với tất cả các văn tập đều là Sách Thánh đã ghi vào bản chính lục Thánh Kinh vì đã viết ra dưới ơn linh ứng của Chúa Thánh Linh, tác giả các sách này là chính Thiên Chúa và các kinh sách này được lưu truyền cho Giáo Hội theo nguyên trạng...

 

Mọi lời các tác giả được linh ứng viết ra phải coi là được Chúa Thánh Linh xác định ...” (DViv 11). Và kết quả là “Thánh Kinh đã được viết ra do Chúa Thánh Linh, nên cũng phải được đọc và giải thích trong Chúa Thánh Linh ...” (DViv 12).

 

“Những điều các tông đồ rao giảng theo lệnh Chúa Kitô, sau này nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn, chính các tông đồ và những người được ủy thác ghi lại và lưu truyền cho chúng ta: nền tảng đức tin, Phúc Âm được trình bày dưới bốn hình thức: theo các Thánh Mátthêu, Marcô, Luca và Gioan” (DViv 18).

 

  “Sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ đã truyền lại cho những người nghe các ngài những gì Chúa đã nói đã làm. Các tông đồ làm việc này nhờ hiểu biết rõ ràng hơn về những điều mà các ngài đã học hỏi được sau khi các ngài đã chứng kiến các biến cố trong cuộc đời Chúa Kitô và được linh quang Thánh Linh Chân Lý dạy dỗ” (DViv 19). 

 

Sự nối kết gắn bó này giữa Chúa Thánh Linh, mạc khải và việc lưu truyền chân lý thần linh là căn bản quyền tông đồ của Giáo Hội và luận chứng có tính cách quyết định đối với đức tin vào Ngôi Lời mà Giáo Hội truyền lại cho chúng ta. Ngoài ra, Công Đồng cũng nói, Chúa Thánh Linh can thiệp vào việc sinh ra đức tin trong lòng người ta. Hiển nhiên, ‘sự vâng phục đức tin’ (Rom 16:26; tc. 1:5; 2 Cor 10:5-6) ‘phải được dâng lên Thiên Chúa là Đấng mạc khải, một sự vâng phục mà con người tự nguyện dâng lên Thiên Chúa bản ngã của mình, hiến dâng lòng qui phục hoàn toàn về trí năng và ý chí lên Thiên Chúa là Đấng mạc khải,’ và tự do chấp nhận chân lý mà Ngài mạc khải cho.

 

Muốn được niềm tin này, trước tiên cần có ân sủng Thiên Chúa giúp đỡ và sự trợ giúp trong lòng của Chúa Thánh Linh, chuyển động và đưa tâm hồn chúng ta hướng về Thiên Chúa, mở lý trí và ban cho mọi người ‘niềm vui và dễ dàng đón nhận và tin theo chân lý.’ Để đem lại việc hiểu biết mạc khải sâu xa thêm mãi, cũng Chúa Thánh Linh không ngừng kiện toàn đức tin qua ơn của Ngài” (DViv 5).  

 

Những sự kiện trên đây là vấn đề đức tin của toàn thể Giáo Hội và mọi tín hữu. Đó cũng là vấn đề về hiểu biết chính xác mạc khải thần linh hằng tuôn chảy từ đức tin nhờ quyền năng Chúa Thánh Linh, và việc phát triển đức tin qua “suy niệm và học hỏi của các tín hữu.” Khi nói về “Truyền Thống lưu lại từ các tông đồ,” Công Đồng nói: Tông Truyền “tiến triển trong Giáo Hội nhờ Chúa Thánh Linh trợ giúp.

 

Những sự việc và lời nói truyền lại được hiểu thấu đáo hơn vì các tín hữu chiêm ngắm, học hỏi và ghi nhớ những điều đó trong lòng (như Đức Maria: tc. Lc 2:19, 51), thấu triệt và cảm nghiệm những thực tại tâm linh, và nhờ việc giảng dạy của những người lãnh nhận ân sủng chắc chắn về chân lý do việc kế vị chức giám mục” (DViv 8).  Công Đồng nói thêm về Sách Thánh: “được Thiên Chúa linh ứng và ghi chép một lần cho muôn đời, Thánh Kinh phổ biến nguyên văn lời của chính Chúa, và làm vang dội tiếng nói của Chúa Thánh Linh qua các ngôn sứ và tông đồ” (DViv 21).

 

Vì thế “Hiền Thê của Ngôi Lời Nhập Thể, Giáo Hội được Chúa Thánh Linh chỉ dạy, luôn luôn cố gắng hiểu biết Sách Thánh ngày càng sâu rộng hơn ...” (DViv 23).  Vì thế, Giáo Hội “luôn luôn tôn kính Thánh Kinh,” và Giáo Hội nhận được lương thực nuôi dưỡng từ Sách Thánh cũng như từ “bánh ban sự sống (bàn tiệc thánh)” “luôn luôn duy trì và tiếp tục duy trì Sách Thánh, cùng với các truyền thống là luật tối cao của đức tin ...” DViv 21).

 

Và vì, “qua bao thế kỷ nối tiếp nhau, Giáo Hội luôn luôn hướng tới sự viên mãn chân lý thần linh cho đến khi các lời Thiên Chúa đạt tới viên mãn trong Giáo Hội” (DViv 8), toàn thể cuộc sống Giáo Hội được Chúa Thánh Linh làm cho sinh động, nhờ đó Giáo Hội kêu cầu vinh quang Chúa Kitô ngự đến. Như chúng ta đọc trong Sách Khải huyền: “Thánh Linh và Hiền Thê nói: Xin hãy đến!” (Kh 22:17). Trong trật tự của sự sung mãn chân lý, Chúa Thánh Linh hướng dẫn và bảo đảm việc lưu truyền mạc khải, chuẩn bị Giáo Hội và từng người chúng ta trong Giáo Hội đón ngày Chúa đến lần sau cùng.         

         

Buổi gặp chung ngày 16 tháng Giêng, 1991