Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

74. Chúa Thánh Linh Là Ánh Sáng Linh Hồn

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch


 

74. Chúa Thánh Linh Là  Ánh Sáng Linh Hồn 

 

Đời sống tâm linh cần được soi sáng và hướng dẫn. Vì lý do này, khi thiết lập Giáo Hội và phái các tông đồ đi rao giảng khắp thế giới, Chúa Giêsu trao cho các ngài trách nhiệm giảng dạy muôn dân (tc. Mc 28:19-20), và “rao truyền Phúc Âm cho mọi người,” như chúng ta thấy ở văn bản về giáo luật trong Phúc Âm Thánh Marcô (tc Mc16:15). Thánh Phaolô cũng nói về sứ mệnh tông đồ là “thức tỉnh mọi người” (Eph 3:9). 

 

Nhưng nhiệm vụ rao giảng Phúc Âm và giảng dạy của Giáo Hội thuộc về thừa tác vụ của các tông đồ cùng những người kế vị các ngài, nói một cách khác, thuộc về tất cả mọi thành viên Giáo Hội. Qua nhiều thời đại, sứ vụ này là tiếp tục công việc của Chúa Kitô, “Vị Thầy duy nhất” (Mt 23:8), Đấng đã đem đến cho nhân loại sự sung mãn về mạc khải Thiên Chúa. Tuy nhiên vẫn cần một vị giáo sư có khả năng làm cho giáo huấn của Chúa Giêsu thấu suốt trái tim và tinh thần nhân loại. Vị giáo sư này là Chúa Thánh Linh,  Đấng mà chính Chúa Giêsu gọi là “Thánh Linh chân lý,” và Chúa Giêsu hứa Chúa

 

Thánh Linh là Đấng sẽ hướng dẫn mọi người tới chân lý hoàn toàn (tc. Jn 14:17; 16:13). Nếu Chúa Giêsu đã tự minh xác: “Thầy là sự thật” (tc. Jn 14:6), Chúa Thánh Linh làm cho hiển lộ và truyền bá chân lý này về Chúa Giêsu: “Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng Ngài sẽ nói những gì Ngài nghe ... Ngài sẽ lấy những gì của Thầy mà nói cho anh em” (Jn 16:13-14).

 

Chúa Thánh Linh là ánh sáng soi tâm hồn: Lumen cordium, như chúng ta xưng tụng Ngài trong luân ca Lễ Hiện Xuống.  Chúa Thánh Linh là ánh sáng và là vị giáo sư vô hình đối với các tông đồ, những người phải biết Chúa Kitô cách sâu sắc để có thể chu toàn sứ mệnh rao giảng tin mừng. Chúa Thánh Linh đã là và luôn luôn như thế đối với Giáo Hội và các tín hữu thuộc mọi thế hệ, đặc biệt đối với các nhà thần học và các vị linh hướng, những người dạy giáo lý và những người có trách nhiệm về các cộng đồng Kitô hữu.

 

Chúa Thánh Linh đã là và luôn luôn như vậy đối với tất cả mọi lãnh vực trong và ngoài Giáo Hội. Chúa Thánh Linh là ánh sáng và là thầy dạy những người muốn đi theo đường lối Thiên Chúa với tấm lòng chân thành và, không vì lỗi riêng của họ mà, không tìm được người có thể giúp họ giải quyết điều bí ẩn của cuộc đời và tìm thấy chân lý mạc khải. Xin Chúa ban cho tất cả mọi anh chị em chúng ta, hàng triệu, hàng tỉ người, ơn chấp nhận và tuân theo Chúa Thánh Linh trong những hoàn cảnh có thể là những giây phút quyết định về cuộc đời họ. 

 

Đối với Kitô hữu chúng ta, giáo huấn âm thầm của Chúa Thánh Linh là một niềm xác tín vui mừng. Niềm xác tín này được xây dựng trên lời Chúa Kitô về việc “Đấng An Ủi khác” đến, Đấng mà Chúa Kitô nói “Chúa Cha sẽ gởi đến nhân danh Thầy, Ngài sẽ dạy anh em mọi điều và nhắc anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Jn 14:26).

 

“Ngài sẽ dẫn anh em tới toàn chân lý” (Jn 16:13).  Từ văn bản trên đây, chúng ta có thể kết luận Chúa Giêsu không phải chỉ ký thác lời của Ngài cho ký ức của người nghe. Ký ức này phải được Chúa Thánh Linh trợ giúp. Ngài luôn luôn giúp các tông đồ hồi tưởng các biến cố và ý nghĩa mầu nhiệm Phúc Âm.  Chúa Thánh Linh hướng dẫn các tông đồ chuyển trao lời giảng dạy và cuộc đời Chúa Giêsu. Trong bài giáo lý về Chúa Thánh Linh và mạc khải, chúng ta đã thấy Chúa Thánh Linh hướng dẫn việc các tông đồ rao giảng bằng lời nói và thư văn, cũng như việc viết các Sách Phúc Âm. 

 

Chúa Thánh Linh cũng giúp người đọc Sách Thánh hiểu ý nghĩa thần linh trong bài viết, mà Chúa Thánh Linh hướng dẫn và là tác giả chính. Chỉ một mình Chúa Thánh Linh có thể làm cho chúng ta biết “những điều sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1 Cor 2:10) tích lũy trong Sách Thánh. Chúa Thánh Linh được gởi đến để chỉ dạy các môn đệ về những giáo huấn của Thầy các ngài (tc. Jn 16:13). 

 

Các tông đồ là những người đầu tiên rao truyền lời Chúa Kitô và nói về việc giáo huấn âm thầm của Chúa Thánh Linh. Thánh Gioan viết: “Nhưng anh chị em nhận được dầu (xức) từ Đấng Thánh, và tất cả anh chị em đều được ơn hiểu biết. Tôi viết cho anh chị em không phải vì anh chị em không biết chân lý nhưng vì anh chị em biết chân lý, mà sự dối trá (thì) đối nghịch với sự thật” (1 Jn 2:20-21). Theo các Giáo Phụ và đa số nhà chú giải Thánh Kinh hiện thời, “dầu (xức) (chrisma)” này có nghĩa là Chúa Thánh Linh.

 

Thánh Gioan còn nói những người sống theo Thánh Linh không cần thầy dạy nào khác: “Vì đối với anh em, dầu xức (mà) anh em nhận lãnh từ Ngài vẫn ở lại trong anh em, vì thế anh em không cần người nào chỉ dạy anh em nữa. Nhưng vì dầu xức của Ngài dạy anh em mọi sự – mà dầu ấy là sự thật chứ không phải sự dối trá; theo như dầu ấy đã dạy anh em, anh em hãy ở lại trong Ngài” (1 Jn 2:27). 

 

Thánh Tông Đồ Phaolô cũng nói sự hiểu biết theo Thánh Linh không phải là hoa trái của sự khôn ngoan loài người, nhưng là ơn trên soi sáng: “Con người sống theo tự nhiên (psychikòs) không đón nhận những gì của Thánh Linh Thiên Chúa, ... họ không biết được, ... Nhưng người sống theo Thánh Linh xét đoán được mọi sự mà chẳng có ai xét đoán được người đó” (1 Cor 2:14-15). 

 

Vì thế, người Kitô hữu nhận được Chúa Thánh Linh, được xức dầu Chúa Kitô, sở hữu nơi chính họ một nguồn mạch hiểu biết chân lý, và Chúa Thánh Linh là vị thầy tối cao soi sáng và hướng dẫn họ.  Nếu Kitô hữu vâng phục và trung thành với giáo huấn thần linh của Chúa Thánh Linh, Ngài giữ họ khỏi sai lầm bằng việc ban cho họ chiến thắng trong cuộc tranh đấu triền miên giữa “Thần chân lý” và “thần man trá” (tc. 1 Jn 4:6).

 

Thần man trá không nhìn nhận Chúa Kitô (tc. 1 Jn 4:3) được phổ biến bởi “các tiên tri giả” mà những người này luôn hiện diện khắp thế giới, ngay cả giữa dân Kitô hữu, với hành động đôi khi rộng rãi và có vẻ tuyệt vời nữa, hoặc đôi khi lừa lọc và qủi quyệt. Giống như Satan, những tiên tri giả đó đôi khi cũng đội lốt “thiên thần ánh sáng” (tc. 2 Cor 11:14) và xuất hiện dưới hình thức đặc sủng tiên tri rõ ràng và linh ứng huyền bí.

 

Điều đó đã xảy ra trong thời đại các tông đồ. Bởi thế nên, Thánh Gioan cảnh cáo: “Anh chị em đừng tin tất cả mọi thần khí, nhưng  hãy cân nhắc (trắc nghiệm) (các thần khí đó) để xem những thần khí đó thuộc về Thiên Chúa hoặc không, vì nhiều tiên tri giả đã lan tràn khắp thế gian” (1 Jn 4:1). Công Đồng Vatican II nhắc lại (tc. LG 12) Chúa Thánh Linh bảo vệ Kitô hữu khỏi sai lầm bằng việc ban khả năng nhận ra điều gì là đích thực và điều gì là giả trá.

 

Người Kitô hữu luôn luôn cần những tiêu chuẩn chính đáng để nhận thức những điều họ nghe hoặc đọc về các vấn đề tôn giáo, Thánh Kinh, những hiển lộ siêu nhiên, v.v. Những tiêu chuẩn này phù hợp với Phúc Âm, thuận với giáo huấn của Giáo Hội mà Chúa Giêsu đã thiết lập và sắp đặt để rao giảng chân lý của Ngài, tác phong đạo đức của người nói hoặc viết và những hoa trái của sự thánh thiện là kết quả của điều được trình bày hoặc đề nghị. 

 

Chúa Thánh Linh dạy người Kitô hữu lấy chân lý làm khuôn vàng thước ngọc cho cuộc sống. Ngài dạy cách áp dụng vững chắc những lời Chúa Giêsu vào cuộc sống mỗi người. Ngài giúp con người khám phá ra giá trị hiện đại của Phúc Âm đối với mọi trạng huống của nhân loại. Ngài thích ứng việc hiểu biết chân lý Phúc Âm cho mọi tình huống, ngõ hầu chân lý này không còn chỉ là trừu tượng và suy lý, nhưng giải thoát họ khỏi những nguy hiểm của giả dối, một dạ hai lòng và đạo đức giả. Nhắm mục đích này, Chúa Thánh Linh soi sáng riêng từng người, hướng dẫn hành vi mỗi người, chỉ dẫn cho từng người thấy con đường phải đi và nhận thức lờ mờ về chương trình của Chúa Cha cho cuộc đời mình.

 

Thánh Phaolô cầu xin cho các tín hữu tại Colossea đặc sủng ánh sáng vĩ đại này: “sự hiểu biết thiêng liêng” có thể giúp người tín hữu hiểu thánh ý Chúa. Thánh Phaolô bảo đảm với các tín hữu tại Colossea như sau: “Chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em và xin cho anh chị em được tràn đầy ơn hiểu biết thánh ý (Thiên Chúa) nhờ tất cả mọi khôn ngoan và hiểu biết theo thần linh, để sống theo cách xứng đáng, và làm đẹp lòng Ngài về mọi phương diện, hầu sinh hoa trái là mọi việc tốt lành ...” (Col 1:9-10).

 

Đối với tất cả chúng ta ân sủng này cần thiết để có sự hiểu biết chính đáng thánh ý Thiên Chúa và để có thể sống ơn gọi riêng từng người cách trọn vẹn.  Khó khăn thì đầy dẫy và đôi lúc những khó khăn đó hầu như không thể giải quyết được. Nhưng Chúa Thánh Linh ban ánh sáng giúp giải quyết những khó khăn của chúng ta. Ngài có thể cho thấy giải pháp thần linh, như  Ngài đã làm trong mầu nhiệm Truyền Tin, thiên sứ loan báo cho Đức Maria biết Thiên Chúa chọn Người cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể, dung hòa chức làm mẹ với ước vọng giữ mình trinh khiết của Người.

 

Ngay cả trong vấn đề thuộc vai trò duy nhất của Đức Maria trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, có thể nói Chúa Thánh Linh có quyền tạo dựng vô biên, thích hợp với thần trí, biết cách giải quyết những vấn nạn của nhân loại, cho dù nhiêu khê nhất và bí hiểm nhất.  Tất cả mọi thứ này được Chúa Thánh Linh ban cho và hoàn tất nơi linh hồn nhờ các hồng ân của Ngài, chúng ta có thể cẩn thận nhận định những ân sủng ấy, không phải theo tiêu chuẩn sự khôn ngoan loài người vì sự khôn ngoan loài người chỉ là điên rồ trước mắt Thiên Chúa, nhưng nhờ sự khôn ngoan thần linh mà con mắt loài người cho là khùng dại (tc. 1 Cor 1:18-25).

 

Chỉ có Chúa Thánh Linh “thấu suốt mọi sự, ngay cả đến những sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1 Cor 2:10-11). Thánh Phaolô nhắc các Kitô hữu nhớ nếu có sự đối nghịch giữa thần khí thế gian và Thần Linh Thiên Chúa thì “Chúng ta đã không nhận thần khí của thế gian, nhưng lãnh nhận Thần Linh phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân sủng Thiên Chúa đã cho không chúng ta” (1 Cor 2:12). 

 

Không như “con người tự nhiên (xác thịt),” “con người tinh thần (pneumatikòs) ” thành thực rộng mở đón Chúa Thánh Linh, tuân phục và trung thành với những ơn soi sáng của Ngài (tc. 1 Cor 2:14-16). Như thế, con người tinh thần thường sở hữu khả năng xét đoán chính xác nhờ ơn khôn ngoan do Thánh Linh hướng dẫn. Luôn luôn gắn bó với chân lý mạc khải như Huấn Quyền của Giáo Hội trình bày là một chỉ dẫn cho thấy sự nhận thức của chúng ta thực sự thần giao với Chúa Thánh Linh.  Chúa Thánh Linh không linh ứng sự bất đồng quan điểm, bất phục tòng hoặc chống đối không chính đáng đối với các mục tử và thầy dạy mà Chúa Thánh Linh thiết lập trong Giáo Hội (tc. Cv 20:29). Quyền huấn giáo thuộc về Giáo Hội, như Công Đồng nói trong Hiến Chế Lumen Gentium (số 12), “không phải để dập tắt Thánh Linh, nhưng để trắc nghiệm và giữ lại những điều thiện hảo” (tc. 1 Thess 5:12; 19-21). Đường hướng khôn ngoan này của Giáo Hội và mục vụ cũng phát xuất từ Chúa Thánh Linh.                      

 

Buổi gặp chung ngày 24 tháng Tư, 1991