Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Linh đạo của người Ki-tô hữu

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

CN IV TN / A

Bài đọc 1 : ( Xp 2:3;3:12-13). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 1:26-31). Tin Mừng : ( Mt 5: 1-12)

LINH ĐẠO CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU

 

Vào thời Cựu Ước, ông Môisê đã thiết lập một giao ước với Thiên Chúa trên núi Sinai; Đức Giêsu, trên một ngọn đồi bên bờ hồ Galilêa đã ban cho các môn đệ và đám đông một giáo huấn mới. Bài Giảng Trên Núi cũng còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời. Đó là Tám Mối Phúc Thật: “ Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.”( Mt 5: 3-10)

Thiên Chúa không lừa dối ai. Ngài là chân lý và là sự thật. Những gì Ngài truyền dạy là nhằm đưa con người đến với chân thiện mỹ. Những mối phúc thật mà Chúa muốn con người thực hành không thuộc thế gian này mà thuộc một thế giới siêu nhiên.

Tám Mối Phúc thật đan quyện với nhau làm thành một Hiến Chương Nước Trời dành cho ai tín thác vào Thiên Chúa. Đó là những phẩm chất mà những ai muốn chiếm được Nước Trời, muốn trở thành con cái Thiên Chúa phải thi hành. Tám Mối Phúc Thật còn nói lên sự liên đới giữa cá nhân với Thiên Chúa và với anh em trong luật “mến Chúa yêu người.”

“Phúc cho ai khao khát nên người công chính, , vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.” Ai đi tìm sự thật, khát khao sự công chính, sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Sự công chính phải chi phối tư duy và hành động của con người. Sống trong sự công chính là sống trong niềm tin, sống theo thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu đã nói: “ Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.”( Mt 6:33) Từ sự khao khát nên người công chính, dẫn chúng ta đến chỗ phải chu toàn bổn phận của mình với Thiên Chúa và tha nhân.

Đối với bản thân, hãy sống tinh thần khó nghèo. Giàu không phải là tội, nhưng điều Chúa chúc phúc là người có tâm hồn nghèo khó. Nghèo mà ham hay giàu mà hà tiện sống thiếu bác ái dẫn con người đến chỗ bám víu vào vật chất mà quên cả bổn phận làm con cái Thiên Chúa thì còn đáng trách hơn. Chúa lại chúc phúc cho người hiền lành.Họ là những người khiêm nhường và tin tưởng vào Thiên Chúa, biết thắng cơn giận của mình trong những trường hợp gây đau khổ cho mình, không oán giận những kẻ làm hại mình. Và đối với những ai sầu khổ vì những bất hạnh về vật chất hay tinh thần trong xã hội, nhưng vẫn kiên trì và vững mạnh trong đức tin thì sẽ được ủi an. Chúa còn đòi hỏi phải có tâm hồn trong sạch. Người có tâm hồn trong sạch là người có những ý hướng ngay thẳng, những hành vi tốt lành phù hợp với những đòi hỏi của Nước Trời, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Đối với tha nhân, những ai biết thương xót người, sẽ được Thiên Chúa thương xót. Người hay thương xót là người có tâm hồn biết cảm thông với người khác trong tinh thần chia sẻ và cứu giúp. Ai xây dựng hòa bình, sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Hòa bình là là điều kiện đầu tiên để có hạnh phúc. Sống hòa bình với Thiên Chúa khi không mắc lỗi với Thiên Chúa và được Ngài yêu thương, hòa bình với bản thân khi không bị lương tâm cắn rứt, hòa bình với mọi người khi sống thuận hòa và an vui với nhau.

Các mối phúc mà Thiên Chúa vạch ra cho chúng ta như là một câu trả lời cho ước vọng đi tìm hạnh phúc nơi tâm hồn con người. Các mối phúc thật kiện toàn các điều răn của thời Cựu Ước. Đức Giêsu là tấm gương sống tám mối phúc thật mà Ngài đã truyền cho các môn đệ và đám đông trên núi. Đó là con đường dẫn đến hạnh phúc thật cho những ai tin vào Ngài để được làm con cái Thiên Chúa và gia nhập Nước Trời do Ngài thiết lập.