Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tông Đồ Công Vụ

Tông Đồ Công Vụ - Chương 1

(Bản dịch của Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam)

 

I. Chuẩn bị cho sứ vụ Kitô Giáo
(1:1–2:13)

 

Lời hứa Chúa Thánh Thần.

 

1Thưa ông Thêôphilê§, trong cuốn sách đầu, tôi đã tường thuật tất cả những việc Chúa Giêsu khởi sự làm và những điều Ngài dạy, 2cho đến ngày mà Ngài đã báo trước cho các Tông Đồ do Ngài tuyển chọn bởi Chúa Thánh Thần thì Ngài được cất lên trời; 3và Ngài tự mình tỏ cho các ông thấy mình vẫn sống sau cuộc thương khó qua nhiều chứng cứ thuyết phục, bằng cách hiện ra và nói với các ông về Nước Thiên Chúa trong suốt bốn mươi ngày. 4Và đang khi dùng bữa với các ông, Ngài dặn các ông đừng rời Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi lời hứa của Cha: “Điều các con đã nghe Thầy nói là, 5Gioan đã làm phép rửa bằng nước, còn các con trong vài ngày nữa sẽ được chịu phép rửa bằng Chúa Thánh Thần”.

 

Chúa Giêsu lên trời.

6Vậy các ông cùng nhau hỏi Ngài: “Lạy Chúa, có phải lúc này Chúa sẽ khôi phục vương quốc Israel chăng?”. 7Ngài nói với các ông: “Không phải là việc của các con nhận biết thời giờ hay kỳ hạn mà Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8nhưng các con sẽ lãnh nhận sức mạnh, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các con và các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong toàn cõi Giuđê, Samari, cho đến tận cùng trái đất”. 9Nói những lời ấy xong, trong khi các ông còn đang nhìn Ngài, thì Ngài được cất lên và một đám mây che khuất Ngài khỏi tầm mắt các ông. 10Đang khi các ông còn nhìn lên trời, theo hướng Ngài đi, thì này có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh các ông, 11và nói: “Hỡi những người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn trời làm gì? Chính Chúa Giêsu, Đấng được đưa lên trời từ nơi các ông, Ngài sẽ ngự đến cùng một cách thức như các ông đã thấy Ngài lên trời vậy”. 12Bấy giờ các ông trở lại Giêrusalem từ núi được gọi là Ôliu, ở gần Giêrusalem bằng một đoạn đường được phép đi trong ngày Sabát.

 

Cộng đoàn đầu tiên ở Giêrusalem.

13Khi vào nhà, các ông lên phòng trên gác, nơi các ông vẫn thường lưu lại: Phêrô và Gioan, Giacôbê và Anđrê, Philipphê và Tôma, Bartôlômêô và Matthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simon Nhiệt Thành và Giuđa con ông Giacôbê. 14Tất cả các ông đều cùng một lòng chuyên tâm cầu nguyện, cùng với một số phụ nữ, với Đức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu và các anh em của Ngài.

 

Lựa chọn người thay thế Giuđa.

15Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em ¾ là một số đông khoảng một trăm hai mươi người đang quy tụ, ông nói: 16“Thưa anh em, Lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm, Lời mà Chúa Thánh Thần đã nói trước qua miệng vua Đavít về Giuđa, là kẻ dẫn đường cho những người bắt Chúa Giêsu, 17anh ta được kể là một người trong chúng tôi, và đã được dự phần vào sứ vụ này. 18Anh ta đã tậu một thửa ruộng bằng số tiền công bất chính; rồi anh ta đã ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng và lòi cả ruột ra. 19Mọi người ở Giêrusalem đều hay biết, khiến người ta gọi thửa ruộng ấy theo tiếng của họ là “Acêlđamách” nghĩa là Ruộng Máu. 20Vì được chép trong sách Các Thánh Vịnh:

“Ước gì nơi nó cư ngụ

trở thành hoang vắng,

và không ai ở đó”,

và:

“Ước gì người khác

sẽ nhận lấy sứ vụ của nó”.

21Vì thế, cần phải có một người trong số những người đã cùng ở với chúng tôi trong suốt thời gian Chúa Giêsu đến và ra đi giữa chúng tôi, 22từ khi Ngài chịu phép rửa của Gioan, cho đến ngày Ngài được cất lên trời khỏi chúng tôi, người ấy phải cùng chúng tôi trở thành chứng nhân cho sự phục sinh của Ngài”. 23Và họ đã đề cử hai vị, ông Giuse gọi là Barsabba, biệt danh là Giustô, và ông Mátthia. 24Họ đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, chính Chúa biết rõ tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ cho chúng con biết Ngài chọn ai trong hai người này 25để người ấy nhận lấy chỗ trong sứ vụ và trong việc tông đồ, mà Giuđa đã bỏ, để ra đi đến nơi riêng của anh ta”. 26Họ đã rút thăm cho hai ông và thăm rơi trúng ông Mátthia, nên ông được kể thêm vào số Mười Một Tông Đồ.

 

§ Cv 1, 1 “Ông Thêôphilê”: (x. Lc 1, 3)