Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lương thực bất tử

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh

 

 

Lễ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Bài đọc 1 : ( Xh 24: 3-8). Bài đọc 2 : (Dt 9:11-15). Tin Mừng : ( Mc 14:12-16,22-26 )

 

LƯƠNG THỰC BẤT TỬ

 

Bài đọc thứ nhất trích trong sách Xuất hành, mô tả việc phê chuẩn giao ước trên núi SiNai giữa Thiên Chúa và Ítraen, dân của Ngài. Giao ước này được đánh dấu bằng máu các súc vật. Máu là biểu tượng của sự sống chỉ dành riêng thuộc về Thiên Chúa. Việc rảy máu lên dân chúng tượng trưng cho sư kiện Thiên Chúa chia sẻ sự sống của Ngài cho họ, tỏ bày mối tương quan giữa Ngài với dân Ngài

 

Và khi đến thời kỳ đã mãn, Thiên Chúa đã gửi Chúa Con xuống thế gian là Đấng Cứu Độ con người. Thông ua Ngài, Thiên Chúa đã thiết lập với con người một giao ước mới và kéo dài cho đến gày tận thế.  Trong bữa tiệc Vượt Qua, Đức Giêsu thông báo cho các môn đệ biết trong nhóm 12 có một người phản bội: “ Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nột Thầy, mà lại là gười đang cùng ăn với Thầy.” Từ chỗ chia rẽ, Đức Giêsu muốn đưa các môn đệ vào sự hiệp nhất; và sau đó, Ngài lập phép Thánh Thể: “ Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “ Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” Và Người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông : Đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người.”

 

Đức Giê su đã dánh dấu giao ước này bằng màu của Ngài. Đức Giê su đã thiết lập một nghi thức mới là Phép Thánh Thể qua vai tò của linh Mục : “ Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Một nghi lễ mới đã được thiết lập, đây là một các nhắc nhở liên t5c về mối quan hệ thân mật vẫn tốn tại giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Trog pge1p Thánh Thể, Đức Giê su chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta. Nhò cái chết hy sinh vì yêu của Đức Giê su, vị linh mục tối cao, Thiên Chúa đã thiết lập một giao ước mới đời đời với dân Ngài: “ Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Đức Ki tô đã lấy máu mình để lập giao ước mới: “ Người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vi4ng cửu Thiên Chú đã hứa.”( Dt 9-15)

 

Qua Bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu đã biến bánh và rượu trở nên thịt và máu Ngài để ở lại với con người và để nuôi sống phần linh hồn của con người; đồng thời, qua việc biến rượu thành máu, Đức Giêsu muốn thiết lập với con người một giao ước mới khác với giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập trên núi Sinai với dân của Ngài qua trung gian của ông Môisê. Khi Ngài cầm lấy chén rượu, Ngài muốn nhấn mạnh đế hai ý  nghĩa: chén rương trở thành máu của thân Thể ngài, đồng thời màu là bằng chứng cho giao ước mới mà Ngài ký kết với con người. V2 Ngài còn truyền cho các môn đệ: hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chính trong bữa tiệc ly, 9u71c Giê su đã thiết lạp chức linh mục để tiếp noi công việc Ngài đã làm

 

Dức Giê su thiết lập một giao ước mới. Giống như giao ước cũ, giao ước được đánh dấu bằng máu, nhưng không phải bằng máu của súc vật, nhưng bằng máu của chính Ngài. Thiên Chúa luôn luông trung tín. Tình yêu của Nga2ikho6g hề thay đổi.,nhưng con người thì vẫn cứ thế đổi thay phụ bạc! Không phải lúc nào dân của Ngài vẫn trung thành với tình yêu của Ngài. Trước khi dân Ngài tiến vào đấ hứa, Thiên Chúa đã phê chuẩn ua trung gian ông Môi sệ và dân chúng cũng đã thề húa sẽ trung thành với những gì Thên Chúa phán dạy. Nhưng dân Ngài dẵ không giữ giao ước, đã phản bội bằng cảnh sùng bái ngẫu tượng. Mặc dầu vậy, Thê Chúa vẫn không bỏ roi họ.

 

Thánh Thể là lương thực nuôi s61ng linh hồn. Là người Ki tô hữu, chúng ta khon cần lương thực nuôi sống linh h62n sao?“ Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. I ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho gười ấy sống lại va2onga2y sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.” ( Ga 6:53-56)

 

Thánh Thể là bí tich tình yêu: Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giê su đã tìm ra một phương thế để ở l5i với các môn đệ, và qua thời gian, ở lại với tất cả hững ai tin vào Ngài. Bí tích Thánh Thể là bí tích của sự hiện diện. Dưới hình thức bánh và rượu, Đức Giê su hiện diện luôn mãi với loài người nơi trần gian. Ngài yêu thương những kẻ thuộc về thế gian và người y6u thương cho đến cùng.”( Ga 13: 1)

 

Thánh Thể là bí tích hiệp nhất. Trước hết, Bí tích Thánh Thể làm cho chúng ta kết hợp mật thiết với Đức Ki tô. Ngài đến đem lại cho chúng ta sự so61g bằng chính sự sống của Ngài. Chúng ta kết hợp với Đức Gie6su trong một thân thể của Đức Ki tô; đồg thời Thánh thể cũng kết hợp chúng ta lại với nhau trong một thân thể của Đức Ki tô. Chúng ta cùng qui tụ chung qunag một bàn ăn để cùng ăn một tấm bánh và cùng uống một chén rượu như Đức Giê su cầm láy ta61nm bánh, bẻ ra và chia cho các môn đệ.

 

Thánh Thể là bí tích chia sẻ: Phép Thánh Thể là bữa ăn mà chúng ta chia sẻ với nhau, để tương nhớ Chúa và vâng theo lời truyền dạy của Ngài. Ua Phép Thánh Thể, Đức Giê su làm cho chúng ta trở thành những người đồng hành, những người bạn bè của Ngài bằng các mơi gọi chúng  ta chia sẻ thức ăn đã được hiến thánh của phép Tha1h Thể. Va trong hki làm như vậy, chúng ta trở thành những người đồng hành và bạn bè của nhau. Chúng tahie65p thông với Đức Ki tô để có thể hiệp thông với người khác. Chúng ta là một cộng đoàn của những kẻ tin. Niềm tin chung của mọi người củng cố niềm tin của mỗi cá nhân

 

Trong thư gửi tín hữu Do Thái, thánh Phaolô đã nhận định như thế này: “ Nếu máu của các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm ô uế còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ được trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa đến cái chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.”( Dt 9: 13-14)

 

Sau khiso61ng lại và hiện ra với các mo6nn đệ tại Gali lê, Đức Giê su đã trăn trối: “ Thầy đã được trao toàn quyền trên trời và đy7ới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phep rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chú Cn và Chu1aTha1nh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đ6ay, Thầy ơ cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế,L Mt 28: 18-20)

 

“ Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi,chẳng khát bao giờ! ( Ga 6:35) Đ61n với Chúa và tin vào Chúa là bánh và rượu mà Chúa đã thiết lập qua Bí tích Thánh Thể.

 

Mình và máu Đức Giê su qua bí tích Thánh Thề là một món quà quí giá nhất mà Ngài bao tặng  cho con người, là một bằng chứng của tình yêu của Ngai đối với nhân loại, là món ăn thức uống để nuôi sống con người cho đến ngày tận thế; “ Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống Máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.”( Ga 6: 55-56)