Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Th Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên, lm. 26.11

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục

Ngày 26  tháng 11

 

Tin mừng Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,19

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Hướng dẫn

c. Gìn giữ

d. Chúc phúc

 

a2. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17,15)

a. Gìn giữ

b. Đe dọa ma quỷ

c. Xua trừ ác thần

d. Cầu nguyện

 

a3. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)

a. Ác thần

b. Vua Chúa

c. Giáo Hội

d. Tín hữu

 

a4. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

a. Nâng đỡ

b. Cầu bầu

c. Che chở

d. Thánh hiến

 

a5. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

a. Thiên Chúa nói với mọi người

b. Kinh Thánh

c. Các tông đồ

d. Thánh Phaolô

 

B. Linh mục Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn)

 

b1. Linh mục Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn), Sinh năm 1786 tại Hưng Lập, Nam Ðịnh, dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Linh mục Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn) chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Xử lăng trì

 

b3. Linh mục Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn) chịu tử đạo tại Bẩy Mẫu vào năm nào ?

a. Năm 1835                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1862

 

b3. Linh mục Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn) được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn) được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 06             

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 26  tháng 11   

d. Ngày 11 tháng 03

 

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con thế nào ? (Ga 17,12)

 

02. Đức Giêsu nói Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

 

03. Điều gì là sự thật ? (Ga 17,17)

 

04. Thế gian đã có thái độ gì với các môn đệ ? (Ga 17,14)

 

05. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

 

06. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

 

07. Lời Cha là gì ? (Ga 17,17)

 

08. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

09. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)

 

10. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

11. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)

 

12. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào ? (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 

Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên

 

* Tin mừng thánh Gioan 17,19

 

Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)

a2. a. Gìn giữ (Ga 17,15)

a3. a. Ác thần (Ga 17,15)

a4. d. Thánh hiến (Ga 17,17)

a5. b. Kinh Thánh (Ga 17,12)

 

B. Linh mục Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn)

 

b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

b2. b. Bị xử trảm

b3. c. Năm 1858

b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b5. c. Ngày 26  tháng 11

 

III. Ô CHỮ

 

01. Hư hỏng (Ga 17,12)

02. Truyền lại (Ga 17,14)

03. Lời Cha (Ga 17,17)

04. Ghét (Ga 17,14)

05. Kinh Thánh (Ga 17,12)

06. Thánh hiến (Ga 17,17)

07. Sự thật (Ga 17,17)

08. Gìn giữ (Ga 17,15)

09. Ác thần (Ga 17,15)

10. Thế gian (Ga 17,15)

11. Niềm vui (Ga 17,13)

12. Hư mất (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Hy Lễ Thánh Giá

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++

 

Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên (1786 - 1839)

 

 

Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn), Sinh năm 1786 tại Hưng Lập, Nam Ðịnh, Linh mục dòng Ða Minh. , bị xử trảm ngày 26/11/1839 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 26/11.

 

Sau đây là những vần thơ lục bát do thánh Đaminh Xuyên sáng tác trong ngục tù, vừa diễn tả tâm tình của mình vừa khuyên nhủ các tín hữu đến thăm. Những vần thơ ngắn gọn nhưng cô đọng trọn vẹn triết lý sống của các vị tử đạo, lòng tràn đầy niềm tin yêu vượt qua mọi gian khổ để chiếm đoạt vinh quang nước trời.

 

Ai ơi giữ lấy túi khôn,

Dẫy tràn tin cậy đầy lòng mến yêu.

Gươm đao đe đọa dẫu nhiều,

Quỷ ma cám dỗ sớm chiều đe loi.

Ai mà thắng được trên đời,

Mai sau hưởng phúc cõi trời cao sang.

 

Tấm lòng người tu sĩ áo trắng

 

Đaminh Nguyễn Văn Xuyên còn có tên là Doãn, sinh năm 1786 tại làng Hưng Hiệp, tỉnh Thái Bình. Thấy con có trí thông minh, cha mẹ cho cậu đi học chữ Nho, rồi gửi gấm cậu cho Đức cha Delgado Y dạy bảo. Được Đức cha nhắc nhở, cậu Xuyên chăm chỉ học hành, nhất là học giỏi giáo lý. Lớn lên, ngài cho anh vào chủng viện, và trao ban chức linh mục năm 1819. Ngày 20.4 năm sau, cha Xuyên tuyên khấn trong dòng thánh Đaminh. Từ đó, cha rất nhiệt thành phục vụ các giáo hữu, không ngừng đi nhiều nơi giảng tĩnh tâm, dạy giáo lý và sốt sắng cử hành phụng vụ bí tích.

 

Trước tiên, cha Xuyên coi xứ Phạm Pháo, tỉnh Nam Định, rồi về xứ Kẻ Mèn, Thái Bình trong ba năm. Tại đây, ngài lập họ đạo mới, họ Thanh Minh, chọn thánh Vinh sơn làm bổn mạng. Sau cha phụ trách xứ Đông Xuyên 13 năm. Thời gian này dân chúng bị hạn hán mất mùa nhiều năm, và bị giặc Phan Bá Vành quấy phá nên đói nghèo khổ sở. Có lần cha phải dốc cạn túi để giúp đỡ họ, có lần cha nhường phần cơm của mình… Bao giờ cha cũng để một ngân khoản riêng làm việc bác ái, từ thiện.

 

Cuối năm 1836, cha được bổ nhiệm làm phụ tá cha Fernandez Hiền tại chủng viện Ninh Cường giữa lúc cuộc bách hại của vua Minh Mạng gay gắt. Năm sau cha về làm quản lý giáo phận Đông Đàng Ngài, giúp Đức cha Delgado Y. khi Đức cha phải lưu lạc về Kiên Lao rồi bị bắt thì cha Xuyên vừa tìm chỗ ẩn trốn, vừa giúp xứ Hạ Linh. Tuy phải lang thang nay nhà này mai nhà khác, cha cũng phục vụ các tín hữu ở đây được khoảng một năm. Ngày 18.8, cha đến cử hành lễ mừng thánh Gioakim, bổn mạng họ Phú Đường (họ lẻ xứ Hạ Linh) thì bị bắt. Một giáo viên trước có dạy ở Bùi Chu biết mặt cha đã đi báo quan kiếm tiền thưởng.

 

Bền trí trung kiên…

 

Cha Xuyên dâng lễ gần xong, nghe tiếng loa gọi của quân lính, cha vội rước hết Mình Thánh rồi cởi áo lễ đi trốn. Nhưng không kịp nữa, quân lính đã tóm bắt cha và dẫn đến quan phủ. Quan phủ cười hỏi: "Đưa đây một số bạc, ta tha cho về". Cha trả lời: "Tôi chẳng có đồng nào trong người, nếu quan tha tôi cám ơn, nếu quan bắt tôi xin chịu". Về sau giáo hữu Hạ Linh góp tiền đem đến chuộc, nhưng quan phủ không dám thả nữa vì trên tỉnh đã biệt.

 

Khi nghe thuật lại chuyện, cha Xuyên an ủi họ : "Anh em hãy để tiền lo cho giáo xứ thì hơn, đừng tốn tiền chuộc tôi làm chi vô ích. Ý Chúa đã muốn, chẳng ai làm khác được. Anh em cứ bình an về nhà, nhớ cầu nguyện cho tôi chịu sự khó cho nên". Thế rồi cha mang gông nặng theo lính về Nam Định.

 

Biết cha là quản lý tòa Giám mục, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh không những bắt cha bỏ đạo mà còn muốn khai thác các tài sản giáo phận. Lần đầu tiên khi ra lệnh đánh đòn, Tổng đốc đứng ngay bên thúc giục: "Đánh nữa, mạnh lên cho đến khi nó chịu khai và xuất giáo". Người chiến sĩ đức tin chỉ biết kêu tên cực trọng "Giêsu, Maria, xin cứu con !", cho đến khi bất tỉnh phải khiêng về ngục.

 

Những lần sau ngài cố gắng cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng, cũng chẳng tiết lộ điều gì về giáo phận. Quan tổng đốc cho dùng những cực hình đã man hơn : lấy sắt nung đỏ dí vào cháy từng miếng thịt, cầm kìm nguội, kẹp hay cắt nhiều chỗ trên thân thể … Nhưng cha can đảm gắng sức nói thẳng với quan: "Dù sống dù chết, tôi cũng không bỏ đạo. Tôi chọn cái chết để sống đời đời, hơn là nghe quan sống thêm ít lâu mà muôn đời bị tiêu diệt".

 

Nhiều lần quá đau đớn ngất xỉu giữa cuộc tra tấn. Sợ vị quản lý giáo phận chết sớm, Tổng đốc sai lính đưa cha về ngục, cho mời lang y chữa trị để mong biết được những tài sản mà ông tưởng là vô số. Đến khi cha Xuyên bình phục, quan lại đưa ra khảo nữa, nhưng ông phải thất vọng vì thực sự giáo phận chẳng có gì để khai, mặt khác, chẳng bao giờ cha chịu khuất phục bỏ đạo.

 

Phần thưởng nước trời

 

Ngày 25.10, quan Tổng đốc lập bản án trảm quyết gởi về kinh đô. Tháng sau bản án của cha Xuyên và cha Dụ trở lại Nam Định. Những ngày cuối, hai cha được giam chung một phòng, tay bắt mặt mừng, xưng tội với nhau, an ủi khích lệ nhau vững chí đến cùng.

 

Ngày 26.11.1839, hai cha bị dẫn đi xử. Giữa đám quân lính đông đảo võ trang voi ngựa, hai vị chứng nhân Đức Kitô đi bộ mang gông, nhưng bình tĩnh vui vẻ, vừa đi vừa cầu nguyện cho tới pháp trường Bảy Mẫu. Dân chúng đi xem đều bỡ ngỡ thán phục. Quan hỏi lại lần chót có muốn xuất giáo để được tha không. Hai vị trả lời: "Không", rồi đưa tay cho lính trói vào cọc đã chôn sẵn.

 

Hai nhát gươm cùng vung lên, hai tôi tớ Chúa được lãnh triều thiên tử đạo tiến thẳng về Trời. Cha Xuyên với 53 tuổi đời, phục vụ Chúa trong chức vụ linh mục được 20 năm. Thi thể ngài được an táng ngay tại đó. Tháng giêng năm 1841, tín hữu cải táng hài cốt ngài về Lục Thủy.

 

Đức Lêo XIII suy tôn cha Đaminh Nuyễn Văn Xuyên, linh mục dòng Thuyết giáo lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh.

 

(ST)

 

 

Trường Thi Tử Đạo

 

Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên linh mục

Sinh Bính Ngọ (1786) quê thực Thành Nam

Ði tu Xuyên lại rất ham

Xin vào chủng viện việc làm thoát ly

 

Ðỡ đầu Ðức Cha Y Giáo Phận

Ngài chăm lo hướng dẫn cậu Xuyên

Học hành chăm chỉ gắn liền

Nhất là giáo lý liên miên đứng đầu

 

Cậu Xuyên lớn được thâu chủng viện

Mười năm sau Trạch tuyển thụ phong

Ðược Cha Chính nhận vô dòng

Ðaminh trọng khấn quan phòng Chúa ban

 

Rồi từ đó chu toàn phục vụ

Giảng tĩnh tâm khuyên nhủ giáo dân

Hăng say sốt sắng chuyên cần

Ðầu tiên Cha sở lãnh phần quản cai

 

Xứ tiên khởi châm ngòi Phạm pháo

Tại Hà Nam lương giáo sống chung

Bài sai thay đổi chuyển vùng

Kẻ Mèn xứ mới tôi trung nhiệt thành

 

Thanh Minh lập nhân danh họ đạo

Thánh Vinh Sơn loan báo Quan Thầy

Ba năm tạm biệt nơi này

Ðông Xuyên phụ trách tràn đầy gian nan

 

Kiến An bị khô khan hạn hán

Giặc Bá Vành chà cán dân lành

Chia cơm sẻ áo lẹ nhanh

Cha Xuyên bác ái nhiệt thành giản đơn

 

Một ngân khoản hồng ơn từ thiện

Sau Cha được bổ nhiệm Ninh Cường

Làm Cha phụ tá đảm đương

Cha Hiền Giám đốc nhà trường chủng sinh

 

Năm sau đó điển hình đề bạt

Ðức Cha Y bàn bạc đổi về

Cha làm quản lý chuẩn phê

Ðức Cha lưu lạc trốn về Kiên Lao

 

Rồi chẳng biết vì sao bị bắt

Nên Cha Xuyên cũng gặp khó khăn

Hạ Linh lánh nạn cả năm

Nay đây mai đó chẳng nằm đâu yên

 

Ðến mừng lễ trong miền Bổn mạng

Một giáo viên nhận dạng báo quan

Kiếm tiền tưởng thưởng phẩm hàm

Tiếng loa lính gọi kêu vang xóm làng

 

Mình Máu Thánh chứa chan Cha rước

Cởi áo lễ Cha bước trốn đi

Quân lính đã tới tức thì

Bắt Cha dẫn giải đưa đi quan liền

 

Quan cười nói đòi tiền để chuộc

Cha nói tôi có buộc đồng nào

Quan tha quan bắt chẳng sao

Hạ Linh giáo hữu xôn xao góp tiền

 

Huyện đây lại sợ phiền với tỉnh

Cha ủi an việc chính nguyện cầu

Cho tôi chịu khổ dài lâu

Hồng ân tử đạo phép mầu Chúa ban

 

Chúng xiềng xích gông mang quá nặng

Giải Cha đi từng chặng đánh đòn

Về Nam Ðịnh ruột héo hon

Bọn chúng tra khảo, hết, còn, phải khai

 

Tài sản Giáo Phận ngài quản lý

Nhưng người nhân chứng chỉ kêu Trời

Giêsu Maria Mẹ ơi

Xin Chúa thương xót nhận lời tôi trung

 

Các hình khổ lạnh lùng hành hạ

Cha ngất đi tưởng đã chết rồi

Thấy Cha hơi thở phục hồi

Lính đưa về ngục cho bồi thuốc men

 

Nhốt trong ngục thân quen lại gặp

Hai Cha luôn xếp đặt với nhau

Vững tâm bền trí trước sau

Hành trang tràng chuỗi khổ đau không sờn

 

Pháp trường Bảy Mẫu nơi để xử

Cổ mang gông Cha cứ thản nhiên

Nguyện cầu suy gẫm trang nghiêm

Nhát gươm vung chém Triều Thiên rạng ngời

 

Hai xác thánh chôn nơi Bảy Mẫu

Sau mấy năm dòng máu thấm sâu

Rước về Lục Thủy ngõ hầu

Xây lăng xây mộ mai sau kính thờ

 

Năm tử đạo bấy giờ Kỷ Hợi (1839)

Xác thánh cha chôn vội pháp trường

Roma Toà Thánh đảm đương

Suy tôn Canh Tý (1900) Thiên đường thẳng lên

 

Lời bất hủ: Ðây là vần thơ lục bát mà cha sáng tác trong tù:

 

"Ai ơi, giữ lấy túi khôn

Ðầy tràn tin cậy, đầy lòng mến yêu

Gươm đao đe doạ dẫu nhiều

Quỷ ma cám dỗ sớm chiều đe loi

Ai mà thắng được trên đời

Mai sau hưởng phúc cõi trời cao sang"

 

Cha bị bắt khi đang dâng lễ ở họ Hạ Linh, quân lính nộp cho quan. Quan cười nói: "Ðưa đây một số bạc, ta tha cho về". Cha trả lời: "Tôi chẳng có đồng nào trong người, nếu quan tha tôi cám ơn, nếu quan bắt tôi xin chịu". Khi nghe thuật lại chuyện dân làng góp tiền chuộc cha về, cha an ủi: "Anh em hãy để tiền lo cho giáo xứ thì hơn, đừng tốn tiền chuộc tôi làm chi vô ích. Ý Chúa đã muốn, chẳng ai làm khác được. Anh em cứ bình an về nhà,nhớ cầu nguyện cho tôi chịu sự khó cho nên". Thế rồi cha mang gông nặng theo lính về Nam Ðịnh. Cha bị tra tấn kìm nung đỏ cặp đứt từng miếng thịt, Ngài can đảm gắng sức nói thẳng với quan: "Dù sống, dù chết, tôi cũng không bỏ đạo. Tôi chọn cái chết để sống đời đời, hơn là nghe quan sống thêm ít lâu mà muôn đời bị tiêu diệt".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm