Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Ðaminh Vũ Ðình Tước, lm. 02.4

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Vũ Ðình Tước, linh mục

Ngày 02 tháng 04

 

Tin mừng Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,19

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Hướng dẫn

c. Gìn giữ

d. Chúc phúc

 

a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Canh giữ

c. Cầu nguyện

d. Ban nhiều dấu lạ

 

a3. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

a. Thiên Chúa nói với mọi người

b. Kinh Thánh

c. Các tông đồ

d. Thánh Phaolô

 

a4. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)

a. Bình an

b. Sung sướng

c. Niềm vui

d. Thoải mái

 

a5. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ?  (Ga 17,15)

a. Quyền lực

b. Vua chúa

c. Thế gian

d. Ma quỷ

 

B. Linh mục Ða-Minh Vũ Ðình Tước

 

b1. Linh mục Ða-Minh Vũ Ðình Tước, Sinh năm 1775 tại Trung Lao, Bùi Chu, dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Linh mục Ða-Minh Vũ Ðình Tước chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị tra tấn đến chết

 

b3. Linh mục Ða-Minh Vũ Ðình Tước chịu tử đạo tại Nam Định vào năm nào ?

a. Năm 1835                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1862

 

b4. Linh mục Ða-Minh Vũ Ðình Tước được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Ða-Minh Vũ Ðình Tước được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 06             

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 05  tháng 11   

d. Ngày 02 tháng 04

 

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

 

02. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

 

03. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)

 

04. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con thế nào ? (Ga 17,12)

 

05. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

06. Lời Cha là gì ? (Ga 17,17)

 

07. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

 

08. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào ? (Ga 17,12)

 

09. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng ? (Ga 17,12)

 

10. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Vũ Ðình Tước, linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề  

 Thánh Ðaminh Vũ Ðình Tước

 

* Tin mừng thánh Gioan 17,19

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)

a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)

a3. b. Kinh Thánh (Ga 17,12)

a4. c. Niềm vui (Ga 17,13)

a5. c. Thế gian (Ga 17,15)

 

 

B. Linh mục Ða-Minh Vũ Ðình Tước

 

b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

b2. d. Bị tra tấn đến chết

b3. b. Năm 1839

b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b5. d. Ngày 02 tháng 04

 

III. Ô CHỮ

 

01. Kinh Thánh (Ga 17,12)

02. Truyền lại (Ga 17,14)

03. Niềm vui (Ga 17,13)

04. Hư hỏng (Ga 17,12)

05. Gìn giữ (Ga 17,15)

06. Sự thật (Ga 17,17)

07. Thánh hiến (Ga 17,17)

08. Hư mất (Ga 17,12)

09. Canh giữ (Ga 17,12)

10. Ác thần (Ga 17,15)

 

 

Hàng dọc : Trung Thành

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

++++++++++++++++++++++

 

 

Ðaminh Vũ Ðình Tước (1775 - 1839)

 

 

Ða-Minh Vũ Ðình Tước, Sinh năm 1775 tại Trung Lao, Bùi Chu, Linh mục dòng Ða Minh, bị tra tấn đến chết ngày 2/04/1839 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, lễ kính vào ngày 2/04.

 

Ða Minh Vũ Ðình Tước sinh năm 1798 tại Trung Lao, thuộc tỉnh Nam Ðịnh. Cha vào Dòng Ða Minh ngày 17-4-1811, tuyên khấn và nhận áo dòng do chính tay đức cha I-nha-xi-ô Ðen-ga-đô trao.

 

Cha đang ẩn trú trong nhà ông Nhiêu Tĩnh, làng Xương Diệu, thuộc giáo phận Ðông Ðàng Ngoài, thì bị bắt vào đêm 2-4-1839, do lệnh của một viên quan bát phẩm nham hiểm tên là Ðạt Phan. Ông là quan huyện Cẩm Hà, nổi tiếng thù nghịch đạo và là một nịnh thần. Chính ông ra lệnh bắt đức cha Hê-na-rết.

 

Lúc đầu, giáo dân không ngăn cản vì tưởng là lệnh của vua. Sau khi họ phát giác đó là âm mưu của bọn vô lại do quan huyện Ðạt Phan điều khiển, thì họ góp tiền để chuộc cha, và nếu cần, họ sẽ dùng đến vũ lực.

 

Khi giáo dân đuổi kịp, họ tấn công giải cứu. Lúc ấy, có người lính tên Ngọc theo lệnh của quan, đập một quả chày vào đầu cha, máu phun lênh láng. Cha hấp hối, miệng cứ phó linh hồn trong tay Chúa. Cha chết trên đường đưa về Cẩm Hà. Xác cha được chôn cất trong nhà thờ Xương Diệu.

 

Ðức thánh cha Lê-ô XIII phong chân phước cho người ngày 27-5-1900. Và đức thánh cha Gio-an Phao-lô II tôn phong người lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

 

Lời nguyện : Lạy chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Ða Minh Tước. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin

 

(ST)

 

 

Trường Thi Tử Đạo

 

Vũ Ðình Tước nêu gương đạo đức

Quê Trung Lao học thức giỏi giang

Tỉnh Nam Ðịnh Bắc Việt Nam

Vào nhà Chúa được lên hàng chăn chiên

 

Cha phục vụ các miền say đắm

Luôn giảng rao nguyện ngắm đêm ngày

Ðoàn chiên dìu dắt rất hay

Ðaminh gia nhập khấn ngay vô dòng

 

Ðức Cha bổ nhiệm trông coi xứ

Lãnh bài sai đề cử Xương Ðiền

Một làng Công giáo ơn riêng

Rất đông bổn đạo nhất miền Thành Nam

 

Cuộc bách hại Vua ban ác liệt

Cha ẩn nhà thân thiết giáo dân

Cha Ðoài có dịp ở gần

Thấy Cha đạo đức chuyên cần thâu đêm

 

Lễ tảng sáng tôi lên đầu ngõ

Giúp cho Ngài đây đó canh chừng

Một hôm tôi hỏi bỗng dưng

Quan quân tới bắt Cha từng nghĩ sao

 

Cha Tước nói xé rào chạy trốn

Nếu bằng không nguy khốn ý Trời

Chăm lo phục vụ chẳng ngơi

Cha đang lánh nạn là nơi Cẩm Hà

 

Ông chánh hội đứng ra phụ trách

Là Cai Phan hống hách nhiệt tình

Hắn thường dòm ngó rập rình

Ðem quân vây bắt thình lình nhà ông

 

Cha dâng lễ coi trông báo động

Ngài cởi áo vườn trống chạy qua

Lính canh đã chặn quanh nhà

Cha liền hỏi lại ông đà tìm ai

 

Bắt Linh Mục Tước Ngài xác nhận

Chính tôi đây bổn phận rao truyền

Tin mừng lời Chúa nhủ khuyên

Tông đồ đạo trưởng Xương Ðiền quản cai

 

Thế là họ giải Ngài về huyện

Giáo dân tưởng hiện diện Triều Ðình

Ðến khi biết rõ sự tình

Bát Phan bọn họ đã rình từ lâu

 

Các giáo hữu khởi đầu xin chuộc

Nhưng Bát Phan bắt buộc giải kinh

Phẩm hàm tiền thưởng Triều Ðình

Bát Phan từ chối tình hình đổi thay

 

Dân gậy gộc theo ngay giải cứu

Cả bọn Phan dắt díu tù nhân

Giáo dân tiến sát lại gần

Bọn này thấy khó đạt phần giải đi

 

Nên tên Ngọc tức thì búa bổ

Vào đầu Cha máu đổ tuôn ra

Cả bọn chúng bỏ chạy mà

Giáo dân mau chóng chia ra hai phần

 

Nửa ở lại phải cần săn sóc

Nửa kia thì tức tốc đuổi theo

Tình thế căng thẳng làm sao

Sát nhân tội phạm ngặt nghèo bắt Phan

 

Ðưa đồng bọn lên quan xét xử

Phần Cha Tước tha thứ cầu mong

Trong giây phút thật đau lòng

Ngài nhìn giáo hữu vòng trong vòng ngoài

 

Luôn khích lệ triển khai nhân chứng

Sống trung thành cho xứng chiên lành

Tôn thờ Thiên Chúa vinh danh

Trọn đời cảm tạ trung thành đức tin

 

Vì thương tích Cha nhìn giáo hữu

Giọng thều thào ngất xỉu lìa đời

Hiến dâng thánh lễ máu người

Của Cha chủ tế rạng ngời đổ ra

 

Các tín hữu gần xa thấm máu

Cha đổ ra nung nấu niềm tin

Xương Ðiền thẳng hướng ngước nhìn

Thi hài Cha Tước đức tin tạc lòng

 

Máu tử đạo sáng trong đã đổ

Chúa thương ban tuôn đổ Xương Ðiền

Ngàn thu an nghỉ bình yên

Thiên đàng Chúa thưởng con hiền dấu yêu

 

Cha Ðình Tước sớm chiều khuyên nhủ

Khắp giáo dân làm chủ lấy mình

Phụng thờ một Chúa tôn vinh

Yêu người ta hãy nhiệt tình thứ tha

 

Năm Ất Mùi (1775) mẹ cha sinh Tước

Xuân Kỷ Hợi (1839) cha được hồng ân

Roma phong thánh đến gần

Suy tôn Canh Tý (1900) lãnh phần Nước Cha

 

Lời bất hủ: Có giáo dân đến hỏi cha: "Nếu quan quân đến vây bắt cha, cha sẽ xử trí thế nào?". Ngài đáp: "Nếu có thể thì chạy trốn, còn không thể trốn nữa thì xin vâng theo ý Chúa". Ðiều ngài thường lo lắng là làm thế nào tránh được, không gây phiền hà hay thiệt hại cho giáo dân, những người cho ngài trú ẩn.

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm