Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, gd. 06.6

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân

Ngày 06 tháng 06

 

Tin mừng Mátthêu 10,17-22

 

Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại

 

17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

 

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 


17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.

19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.

20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.

21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.

22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 10,22

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1.  Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt ai vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết ? (Mt 10,18)

a.  Vua chúa quan quyền

b.  Cộng đoàn

c.  Dân Ítraen

d.  Thượng Hội đồng Do thái

 

a2. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)

a.  Thầy

b.  Thiên Chúa

c.  Thần Khí

d.  Giáo Hội

 

a3. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)

a.  Chúa Kitô

b.  Danh Thầy

c.  Giáo Hội

d.  Thiên Chúa

 

a4. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)

a. Khinh bỉ

b. Thù ghét

c. Chế nhạo

d. Loại trừ

 

a5. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và ai được biết ? (Mt 10,18)

a.  Vua chúa quan quyền

b.  Dân ngoại

c.  Các thượng tế

d.  Dân Ítraen

 

B. Giáo dân Phêrô Dũng

 

b1. Giáo dân Phêrô Dũng, Sinh tại Ðông Hào, Thái Bình, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Phêrô Dũng chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Giáo dân Phêrô Dũng chịu tử đạo tại Nam Ðịnh vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1857                                   

d. Năm 1862

 

b4. Giáo dân Phêrô Dũng được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Phêrô Dũng được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 06 tháng 06             

b. Ngày 06 tháng 04

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 26 tháng 05

 

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Vì điều gì, anh em sẽ bị mọi người thù ghét ? (Mt 10,22)

 

02. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai của Cha anh em nói trong anh em ? (Mt 10,19-20)

 

03. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì ? (Mt 10,22)

 

04. Nhưng kẻ nào làm gì đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát ? (Mt 10,22)

 

05. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, ai sẽ cho anh em biết phải nói gì ? (Mt 10,19)

 

06. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì ? (Mt 10,21)

 

07. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)

 

08. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ làm gì anh em trong các hội đường của họ ? (Mt 10,17)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

Tin mừng thánh Mátthêu 10,22

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 

 Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng

 

* Tin mừng thánh Mátthêu 10,22

 

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. a. Vua chúa quan quyền (Mt 10,18)

a2. b. Thiên Chúa  (Mt 10,19)

a3. b. Danh Thầy (Mt 10,22)

a4. b. Thù ghét (Mt 10,21)

a5. b. Dân ngoại (Mt 10,18)

 

B. Giáo dân Phêrô Dũng

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. c. Bị thiêu sống

b3. d. Năm 1862

b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII

b5. a. Ngày 06 tháng 06

 

III. Ô CHỮ

 

01. Danh Thầy (Mt 10,22)

02. Thần Khí (Mt 10,20)

03. Cứu thoát (Mt 10,22)

04. Bền chí (Mt 10,22)

05. Thiên Chúa (Mt 10,19)

06. Thù ghét (Mt 10,21)

07. Người đời (Mt 10,27)

08. Đánh đập (Mt 10,17)  

 

Hàng dọc : Thánh Giá

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

 https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

 

+++++++++++++++++++++++++

 

 

Phêrô Đinh Văn Dũng (1800 – 1862)

 

Phêrô Dũng, Sinh năm 1800 tại Ðông Hào, Thái Bình, Giáo dân, bị thiêu sống ngày 6/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức cùng với thánh Phêrô Đinh Văn Thuần. Đức Piô XII suy tôn lên bậc Chân Phước ngày 29-04-1951. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 6/06.

 

Thánh Phêrô ĐINH VĂN DŨNG - Ngư phủ - (1800 – 1862)

 

Thánh Phêrô ĐINH VĂN THUẦN - Lý trưởng Ngư phủ - (1800 – 1862)

 

Hai ngọn đuốc sáng

 

Đức Kitô, ánh sáng vĩnh cửu đã nhập thể trong trần gian để mặc khải về Chân Lý Cứu Độ. Ngài đến và kêu mời những ai theo Ngài hãy trở nên ánh sáng cho thế gian, làm chứng cho Tin Mừng Cứu độ bằng lời nói, bằng thái độ và bằng cuộc sống của chính mình. Người tín hữu sẽ trở thành ánh sáng, sẽ biểu hiện một cuộc sống gương mẫu "để mọi người ngợi khen cha của anh em, đấng ngự trên trời" (Mt 5,16) qua việc phục vụ tận tình như dấu chỉ Nước Trời đang hình thành và với thái độ chấp nhận hi sinh dấn thân cho Chân lý.

 

Hai vị thánh Phêrô Dũng và Phêrô Thuần khi chấp nhận bản án thiêu sinh hơn là bỏ đạo, đã dùng chính thân thể mình làm ngọn đuốc sáng : Chấp nhận hủy diệt mạng sống hầu được sống trường tồn. Để rồi ngọn lửa rực sáng trong khoảng khắc ấy, mọi người sẽ thấy bừng lên Anh sáng Thần Linh của Thượng Đế, Đấng các vị làm chứng cho đến hơi thở cuối cùng.

 

Khó khăn thử thách.

 

Ông Phêrô Đinh Văn Dũng (con ông Phê rô Mẫn và bà Maria An) và ông Phêrô Đinh Văn Thuần đều đã ngoài 60 tuổi, là anh em con chú con bác, người họ Đông Phú thuộc giáo xứ Trung Đồng, Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình trong giáo phận Trung Đàng Ngoài. Hai ông làm nghề đánh cá, một nghề như thánh Phê rô, bổn mạng hai ông đã từng làm. Riêng ông Phêrô thuần còn được chọn làm Lý trưởng nhờ tấm lòng cương trực và khả năng của mình. Là những giáo hữu bình dân chất phác và nhiệt thành, sau khi lập gia đình, hai ông đã tận tâm giáo dục con cái sống đạo cách sốt sắng theo tinh thần Phúc Âm.

 

Tháng 08-1861 với chiếu chỉ phân sáp của Vua Tự Đức, việc bách hại đạo gia tăng cách khủng khiếp nhất là trong giáo phận Trung. Các quan thi hành triệt để lệnh Vua, không những cho quân lính truy lùng các vị thừa sai, giám mục, linh mục, thày giảng, mà còn cưỡng ép mọi giáo hữu bất kể nam phụ lão ấu đều phải chối đạo và bước qua Thánh Giá. Đất đai, vườn ruộng, nhà cửa, sức vật… của giáo hữu sau khi bị phân sáp đều bị tịch thu, phá hủy. Hơn nữa, giáo hữu còn bị khắc trên má hai chữ "Tả Đạo" để khỏi lẩn trốn. Quả thực, Giáo Hội Việt Nam đang phải chìm đắm trong những thử thách lớn lao.

 

Đầu năm 1862, thảm họa đã đổ xuống trên làng Đông Phú. Trong dịp này, hai ông Phêrô Dũng và Phêrô Thuần đã bị bắt và bị giải về phủ huyện, rồi bị tống giam vào ngục Ngọc Chí. Tại đây hai ông chịu nhiều cực hình, cổ mang gông, chân chịu xiềng xích, và nhiều lần quân lính đưa hai ông đến trình diện quan lớn, rồi bị cưỡng ép chà đạp Thánh Giá. Nhưng các ông vẫn nhất mực từ chối lời quan, và thẳng thắn tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Kitô.

 

Hai mẫu gương sống động.

 

Các quan đã phải dùng đến phương sách tình cảm để mong khuất phục hai ông. Quan cho quân lính dẫn hai ông về thăm gia đình, gặp vợ con. Trước cảnh gông cùm xiềng xích của người chồng, người cha, cả hai gia đình đều nức nở khóc lóc buồn thương. Nhưng điều quan quân không ngờ được : Hai ông bình tĩnh an ủi và khích lệ vợ con hãy sẵn sàng chấp nhận việc dâng hiến của mình. Ông Phêrô Dũng nói : "Hãy vui mừng vì tôi được hy sinh mạng sống cho Đức Kitô".

 

Sau đó hai vị anh hùng bình thản trở về nhà tù sống chung với các chứng nhân khác.

 

Tháng 04-1862, các quan đầy hai ông ra làng Lương Mỹ, thuộc huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình, và giam ở đó hai tháng. Trong hoàn cảnh này, ông Phêrô Thuần đã một lần thối chí và nghe lời quan đạp lên Thánh Giá. Thế nhưng sau khi gặp các bạn hữu, ông tìm được can đảm, tiếp tục tuyên xưng niềm tin cho đến chết, bất chấp mọi đòn vọt tra tấn.

 

Nhận thấy việc kéo dài thời gian giam giữ hai ông Phêrô Dũng và Phêrô Thuần cũng vô ích, các quan liền kết án thiêu sinh hai ông. Ngày 06-06-1862, quan cho nhốt hai chiến sỹ đức tin vào một chiếc cũi tre chật hẹp, rồi chất củi thiêu sống hai ông. Trong ngọn lửa phừng phực nóng bỏng, hai chứng nhân của Chúa Kitô chắp tay cầu nguyện, tạ ơn Chúa trong tâm tình hiến dâng mạng sống mình để nói lên niềm tin kiên vững vào Đấng Cứu Chuộc. Thi thể cháy đen của hai vị tử đạo được chôn cất ngay tại chỗ. Về sau, giáo dân đem an táng tại sân nhà thờ Đông Phú, quê hương của cac ngài.

 

Cùng với 23 vị tử đạo khác tại Việt Nam, hai ông Phêrô Đinh Văn Dũng và Phêrô Đinh Văn Thuần đã được Đức Piô XII suy tôn lên bậc Chân Phước ngày 29-04-1951. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

Trường thi tử Đạo.

 

Ðinh Văn Dũng làm nghề ngư phủ

Sanh Canh Thân (1800) Ðông Phú, Thái Bình

Gia đình Công giáo đẹp xinh

Vợ chồng đạo đức thuận tình tiến mau

 

Dạy con cái trước sau giữ đạo

Không để con ngược ngạo hư thân

Học trường Công giáo rất gần

Hằng ngày dạy phụ, hằng tuần kiểm tra

 

Phêrô Dũng vốn là ngư phủ

Chiều chiều tập trung đầy đủ lên ghe

Sông sâu biển cả hướng đi

Quăng chài thả lưới ấy thì quanh năm

 

Về kinh tế hỏi thăm đầy đủ

Chúa ban cho ấp ủ qua ngày

Tưởng rằng được vậy mừng thay

Lệnh ban phân sáp người ngay ở tù

 

Tự Ðức nói: người ngu theo đạo

Bỏ đạo đi, cấp gạo tiền cho

Gia đình con cái ấm no

Mơ màng chi cái lẫm kho trên trời

 

Ðinh Văn Dũng ngài thôi đừng nói

Ðạo Chúa Trời sao dối được ai

Dựng nên trời đất tay Ngài

Tôi không bỏ đạo ép nài mất công

 

Quan Tổng trấn thấy không dụ nổi

Lập tờ trình mang vội về kinh

Bản án đề nghị thiêu sinh

Bỏ vào trong cũi đóng đinh cận kề

 

Rồi sau đó tứ bề chất củi

Châm lửa vào đen thủi khói lên

Xác ông thiêu rụi cháy đen

Hồn ông thanh thản bay lên Thiên đàng

 

Phúc tử đạo rõ ràng Nhâm Tuất (1862)

Một chứng nhân hạng nhất trần gian

Tân Mão (1951) Toà Thánh lệnh ban

Suy tôn Chân phước chứa chan phước lành

 

Lời bất hủ: Ông Phêrô Dũng nói: "Hãy vui mừng vì tôi được hy sinh mạng sống cho Ðức Kitô".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm