Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Ðaminh Toại, gd. 05.6

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Toại, giáo dân

Ngày 05 tháng 6

 

Tin mừng Máccô 8,34-38

 

Những điều kiện để theo Đức Giê-su

 

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."

 

34 He summoned the crowd with his disciples and said 8 to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.

 

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel 9 will save it.

 

36 What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?37 What could one give in exchange for his life?38 Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels."

 

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 8,34b

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong điều gì của Cha Người ? (Mc 8,38)

a. Yêu thương

b. Vinh quang

c. Tha thứ

d. Ngày Quang lâm

 

a2. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ có thái độ thế nào vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ? (Mc 8,38)

a. Từ chối

b. Khinh miệt

c. Hổ thẹn

d. Tha thứ

 

a3. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35)

a.  Đức tin

b.  Tin mừng

c.  Chúa Kitô

d.  Giáo Hội

 

a4. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo? (Mc 8,34)

a.  Đau khổ

b.  Thập giá

c.  Gánh nặng

d.  Thập hình

 

a5. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34)

a.  Ông Môsê

b.  Đức Giêsu

c.  Thánh Phaolô

d. Thánh Phêrô

 

B. Giáo dân Ða-Minh Toái

 

b1. Giáo dân Ða-Minh Toại, Sinh tại Ðông Thành, Thái Bình, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Ða-Minh Toại chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Xử lăng trì

 

b3. Giáo dân Ða-Minh Toại chịu tử đạo tại Hưng Yên vào năm nào ?

a. Năm 1835                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1862

 

b4. Giáo dân Ða-Minh Toại được Đức Giáo Hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Ða-Minh Toại được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 6               

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 05 tháng 6      

d. Ngày 11 tháng 3

 

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời gì, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ? (Mc 8,36)

 

02. Vì được cả điều gì mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? (Mc 8,36)

 

03. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34)   

 

04. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34)  

 

05. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo ? (Mc 8,34)  

 

06. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai có thái độ gì vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ?(Mc 8,38)   

 

07. Ai muốn cứu sự gì của mình, thì sẽ mất ? (Mc 8,35) 

 

08. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

Tin mừng thánh Máccô 8,34b

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Toại, giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

 Thánh Ðaminh Toại

 

* Tin mừng thánh Máccô 8,34b

 

“Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. b. Vinh quang  (Mc 8,38)

a2. c. Hổ thẹn (Mc 8,38)

a3. b. Tin mừng (Mc 8,35)

a4. b. Thập giá (Mc 8,34)

a5. b. Đức Giêsu (Mc 8,34)

 

 

B. Giáo dân Ða-Minh Toại

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. c. Bị thiêu sống

b3. d. Năm 1862

b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII

b5. c. Ngày 05 tháng 6

 

III. Ô CHỮ

 

01. Tôi dạy (Mc 8,36)

02. Thế giới (Mc 8,36)

03. Từ bỏ (Mc 8,34)

04. Đức Giêsu (Mc 8,34)

05. Thập giá (Mc 8,34)

06. Hổ thẹn (Mc 8,38)

07. Mạng sống (Mc 8,35)

08. Tin mừng (Mc 8,35)

 

Hàng dọc : Yêu Giêsu

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ðaminh Toại (1811-1862)

 

Ðaminh Tọai, là một người đánh cá; sinh năm 1811 tại Ðông Thành, Thái Bình; chết ngày 5 tháng 6, 1862, tại Nam Ðịnh. Ngài bị chết thiêu trong một túp lều tre cùng với Thánh Phêrô Ða và Phêrô Thuần. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong ông lên hàng Chân Phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tôn phong lên hàng Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lễ kính vào ngày 5/06.

 

Đaminh Toại sinh năm 1812 và Đaminh Huyên sinh năm 1817. Hai ông là giáo hữu họ đạo Đông Thành, tỉnh Thanh Bình. Cả hai đã có gia đình, là những gia trưởng đạo đức sốt sắng, luôn nêu gương mến Chúa yêu người. Hai ông sống bằng nghề đánh cá, hằng ngày chày lưới trên sông Nhị Bình, ở gấn cửa Ba Lạt. Tánh tình đơn sơ, lương thiện, hai ông đều được các bạn đồng nghiệp và mọi người thương yêu khen ngợi.

 

Tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức bắt đạo gắt gao. Nhà vua ra chiếu chỉ Phân Sáp, nhằm tận diệt người theo đạo Công Giáo. Theo chiếu chỉ này, quân lính và người ngoại giáo được phép vào các làng Công Giáo tịch thu tài sản và bắt các giáo hưũ đem nộp cho quan, để khắc hai chử Tả Đạo lên má.

 

Lúc đó quân lính và người ngoại giáo kéo nhau vào họ đạo Đông Thành. Sau khi vơ vét tài sản của người Công Giáo, họ bắt nhiều người đem nộp cho quan huyện, trong số đó có ông Đa Minh Toại và Đa Minh Huyên. Ông Toại vì bệnh đi lại không nổi, họ bảo ông nộp tiền chuộc, họ sẽ thả ông về gia đình. Nhưng ông xin đi cùng họ đến quan huyện vì ông muốn cùng các đồng đạo tuyên xưng danh Chúa trước mặt mọi người, và hy sinh mạng sống làm chứng cho đạo.

 

Quân lính dẫn hai ông đến huyện Quỳnh Côi, và giam vào ngục, đợi ngày xét xử. Suốt chín tháng bị giam trong ngục, hai ông chịu đói, khát, xiềng xích, nhưng không bao giờ than van, lúc nào cũng vui vẻ sẵn sàng chịu gian lao khốn khó, trước là để lập công nghiệp, sau là để nêu gương can đảm hy sinh cho các bạn đồng đạo trong ngục. Chẳng những thế, hai ông còn thường xuyên an ủi, khích lệ các bạn bền tâm giữ vững đức tin.

 

Trong thời gian bị giam giữ, nhiều lần hai ông bị điệu ra công đường, buộc bước qua Thánh Giá, nhưng các ông cương quyết không làm theo. Các quan bèn tìm cách dụ dỗ, hứa trả tự do và ban nhiều tiền của, nếu hai ông đạp lên Thánh Giá. Hai ông đáp:

 

-Của cải đời này nay còn mai mất, không thể đem lại cho chúng tôi hạnh phúc vững bền. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng tôi sống đời đời, được hưởng phước muôn đời. Chúng tôi quyết tin theo Chúa để được người thương ban hạnh phúc đó.

 

Các quan nổi giận kết án thiêu sống hai ông. Hai ông vui mừng vì được làm chứng cho Chúa, và thông phần trong việc cứu rỗi các linh hồn.

 

Sáng ngày 5 tháng 6 năm 1862, hai ông Đa Minh Toại và Đa Minh Huyên bước lên giàn hỏa thiêu. Trong khi ngọn lửa bốc cháy, hai ông cất tiếng hát ngợi khen và cầu xin Chúa thêm sức mạnh để hoàn thành sứ vụ.

 

Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong hai ông lên hàng Chân Phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tôn phong hai ông lên hàng Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.

 

vncatholic.org

 

Trường thi tử đạo

 

Ðaminh Huyên sinh năm Ðinh Sửu (1817)

Ðaminh Toại hiện hữu Nhâm Thân (1812)

Quê hương hai vị rất gần

Ðông Thành Ba Lạt chuyên cần trên sông

 

Ðêm đánh cá hừng đông Ba Lạt

Khi gió to thuyền bạt vô bờ

Gia đình cuộc sống đơn sơ

Vợ con trông đợi, đón chờ cầu mong

 

Nghề đánh cá trên sông, trên nước

Sống qua ngày hưởng được bình an

Bất ngờ chiếu chỉ vua ban

Hai ông bị bắt, giải quan huyện liền

 

Ông Huyên khỏe, ưu tiên giải trước

Ông Toại đau, tính chước vòi tiền

Nhưng ông từ chối đi liền

Ðón xe trình diện, chính quyền Quỳnh Côi

 

Trình quan án chúng tôi quyết định

Cả Toại, Huyên khẳng định đức tin

Tăng gia tống ngục xà lim

Thời gian chín tháng kẹp kìm đòn roi

 

Lòng quả cảm được coi về Chúa

Ủi an nhau đoan hứa sẵn sàng

Công đường bị dẫn tới quan

Ép buộc quá khóa, hoàn toàn chối không

 

Không lay chuyển hai ông chiến sĩ

Các quan đều đề nghị thiêu sinh

Hai ông biết án của mình

Ca vang chúc tụng, tôn vinh Chúa Trời

 

Hai ông nhốt mỗi người một cũi

Làm bằng tre ngồi cúi đợi chờ

Bỗng đâu lửa phựt bất ngờ

Ðông người hiện diện, cả giờ thiêu sinh

 

Hai chiến sĩ Ðaminh thọ án

Thật kiên cường, xứng đáng mẫu gương

Hai ngư phủ được Chúa thương

Nhị bình sông nước, hành hương Nước Trời

 

Phúc tử đạo sáng ngời Nhâm Tuất (1862)

Xác hai ông thiêu ngất khói cao

Tân Mão (1951) Toà Thánh ban trao

Suy tôn Á thánh tuôn trào hồng ân

 

Lời bất hủ: Ông Ðaminh Toại thường nói với các bạn tù rằng: "Nào anh em hãy cam đảm lên! Chúng ta chịu khổ hình vì Ðức Kitô, nên chúng ta phải đón nhận đau khổ cách nhẫn nại. Chúng ta phải bền chí đến cùng, và nếu cần sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa".

 

Lời bất hủ: Ông Huyên bị tống ngục tù Tăng Già. Suốt thời gian chín tháng ở đây, mọi người có thể thấy rõ lòng quả cảm và kiên cường của ông Huyên, nào đói khát, nào đòn vọt và ngay cả án tử hình cũng không làm ông nản chí, ngược lại ông còn khích lệ các bạn tù kiên trì giữ vững đức tin của mình.

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm