Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Mùa Vọng 6,7

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MÙA VỌNG NĂM C


Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C : Luca 21,25-28, 34-36
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C : Luca 3,1-6
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C : Luca 3,10-18
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C : Luca 1,39-45
 
Lời Chúa được trích từ 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 

++++++++++++++++


Ô chữ 6 Mùa Vọng C

Những gợi ý 
 
01.  Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan thời ông Philípphê làm gì miền Iturê và Trakhônít ? (Lc 3,1-3)
 
02. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định ? (Lc 3,12) 
 
03. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét ? (Lc 1,39) 
 
04. Ông Gioan rao giảng tại miền nào ? (Lc 3,1
 
05. Sẽ có những điều gì trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao ? (Lc 21,25)
 
06. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai ? (Lc 21,36)
 
07. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên ? (Lc 3,1-3) 
 
08. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào ? (Lc 1,39)

09. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3) 
 
10. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 6 Mùa Vọng C
 
01. Tiểu vương (Lc 3,1-3)
02. Thu thuế (Lc 3,12)
03. Maria (Lc 1,39)
04. Galilê (Lc 3,1)
05. Điềm lạ (Lc 21,25)
06. Con Người (Lc 21,36)
07. Lyxania (Lc 3,1-3)
08. Giuđa (Lc 1,39)
09. Sám hối (Lc 3,3)
10. Tỉnh thức (Lc 21,36)
 
Hàng dọc : Vui Lên Xion
 
Nguyễn Thái Hùng 
 
 
++++++++++++++++++++++
 
Ô chữ 7 Mùa Vọng C

Những gợi ý 
 
01. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai ? (Lc 3,15) 
 
02. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3) 
 
03. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét ? (Lc 1,39) 
 
04. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê ? (Lc 3,2) 
 
05. Anh em hãy tỉnh thức và luôn làm gì hầu có thể đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36) 
 
06. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Người ? (Lc 3,16) 
 
07. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì ? (Lc 3,3)
 
08. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ làm gì những gì Người đã nói với em ? (Lc 1,45)
 
09. Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu ? (Lc 21,26) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 7 Mùa Vọng C
 
01. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
02. Sám hối (Lc 3,3)
03. Maria (Lc 1,39)
04. Caipha (Lc 3,2)
05. Cầu nguyện (Lc 21,36)
06. Cởi quai dép (Lc 3,16)
07. Tha tội (Lc 3,3)
08. Thực hiện (Lc 1,45)
09. Địa cầu (Lc 21,26)
 
Hàng dọc : Maranatha
 
Nguyễn Thái Hùng