Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô chữ Mùa Vọng Năm C 8, 9, 10

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

Ô chữ Mùa Vọng Năm C 8, 9, 10

 

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C : Luca 21,25-28, 34-36
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C : Luca 3,1-6
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C : Luca 3,10-18
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C : Luca 1,39-45
 
Lời Chúa được trích từ 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 

++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô chữ 8 Mùa Vọng C
Ô chữ này có 7 câu hàng ngang.
Mỗi câu hàng ngang có một mẫu tự của câu chủ đề nằm ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Những gợi ý 
 
01. Đức Maria đi thăm ai ? (Lc 1,40) 
 
02. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì ? (Lc 21,28)
 
03. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào ? (Lc 1,39)
 
04. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15) 
 
05.  Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì? (Lc 1,41) 
 
06. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18) 
 
07. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27) 
 
  Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 8 Mùa Vọng C

 
01. Êlisabét (Lc 1,40)
02. Cứu chuộc (Lc 21,28)
03. Giuđa (Lc 1,39)
04. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
05. Thánh Thần (Lc 1,41)
06. Tin mừng (Lc 3,18)
07. Con Người (Lc 21,27) 
 
  Chủ đề : Chúa Đến
 
  
Nguyễn Thái Hùng 
 
+++++++++++++++++++++++++++++
 
Ô chữ 9 Mùa Vọng C
 

Ô chữ này có 10 câu hàng ngang.
Mỗi câu hàng ngang có một mẫu tự của câu chủ đề nằm ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Những gợi ý 
 
01. Sẽ có những điều gì trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao ? (Lc 21,25)
 
02. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét ? (Lc 1,39) 
 
03. Cái gì thì được thu vào kho lẫm ? (Lc 3,17) 
 
04. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì ? (Lc 3,3) 
 
05. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào ? (Lc 1,39)
 
06. Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì ? (Lc 1,41) 
 
07. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa ? (Lc 3,18) 
 
08. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối ? (Lc 3,2-3) 
 
09. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Lc 21,27) 
 
10. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên ? (Lc 3,1-3) 
 
Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp  
Ô chữ 9 Mùa Vọng C

 
01. Điềm lạ (Lc 21,25)
02. Maria (Lc 1,39)
03. Thóc mẩy (Lc 3,17)
04. Sám hối (Lc 3,3)
05. Giuđa (Lc 1,39)
06. Thánh Thần (Lc 1,41)
07. Tin mừng (Lc 3,18)
08. Gioan (Lc 3,2-3)
09. Con Người (Lc 21,27)
10. Lyxania (Lc 3,1-3) 
 
Chủ đề : Hỡi Mây Ngàn

Nguyễn Thái Hùng 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Ô chữ 10 Mùa Vọng C

Ô chữ này có 8 câu hàng ngang.
Mỗi câu hàng ngang có một mẫu tự của câu chủ đề nằm ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Những gợi ý 
 
01. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,5) 
 
02. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì ? (Lc 3,3)
 
03. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ làm gì những gì Người đã nói với em ? (Lc 1,45)
 
04. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì ? (Lc 21, 28) 
 
05. Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào ? (Lc 1,42) 
 
06. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Người ? (Lc 3,16) 
 
07. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai ? (Lc 21,36)
 
08. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người ? (Lc 21,36) 
 
Chủ đề của ô chữ này là gì ?
         
Lời giải đáp  
Ô chữ 10 Mùa Vọng C

 
01. Isaia (Lc 3,5)
02. Tha tội (Lc 3,3)
03. Thực hiện (Lc 1,45)
04. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
05. Chúc phúc (Lc 1,42)
06. Cởi quai dép (Lc 3,16)
07. Con Người (Lc 21,36)
08. Tỉnh thức (Lc 21,36) 
 
          Chủ đề : Tỉnh Thức

 
Nguyễn Thái Hùng