Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Thứ Tư Lễ Tro C   

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
                                               Thứ Tư Lễ Tro C                               
Tin Mừng thánh Mát thêu 6,1-6.16-18
 
Tin Mừng 
 
Bố thí cách kín đáo
 
1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Cầu nguyện nơi kín đáo
 
5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
 
Ăn chay cách kín đáo
 
16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
 
 
 
1 "(But) take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father.

2 When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward.

3 But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing,4 so that your almsgiving may be secret. And your Father who sees in secret will repay you.

5 "When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on street corners so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward.

6 But when you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you.

16 "When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward.

17 But when you fast, anoint your head and wash your face,18 so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 

* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ làm điều gì ? (Mt 6,1)
a. Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.
b. Chớ kêu gọi mọi người tung hô.
c. Chớ làm việc quá sức.
d. Chớ âu sầu, khổ não.
 
02. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để làm gì ? (Mt 6,2)
a. Khoe mình là người giàu có.
b. Coi mình là người công chính.
c. Người ta khen.
d. Chứng tỏ mình được Thiên Chúa yêu mến.
 
03. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn ở đâu cốt để người ta khen ? (Mt 6,2)
a. Trong Đền Thờ.
b. Trong hội đường.
c. Ngoài phố xá.
d. Chỉ có b và c đúng. 
 
04. Còn anh, khi bố thí, thì làm gì ? (Mt 6,3)
a. Bàn bạc với gia đình.
b. Kêu gọi mọi người chung sức.
c. Khua chiêng đánh trống.
d. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm.
 
05. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm gì ? (Mt 6,16)
a. Làm tiệc tưng bừng
b. Làm bộ rầu rĩ.
c. Làm vì vinh Danh Chúa.
d. Cả a, b và c đúng. 
 
III. Ô CHỮ  

 
Những gợi ý
 
01. Khi anh ăn chay, nên làm gì cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo ? (Mt 6,17-18)
 
02. Khi làm gì, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy? (Mt 6,5)
 
03. Khi anh ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi đâu ?  (Mt 6,17-18)
 
04. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ thế nào như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay ? (Mt 6,16)
 
05. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thế nào, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay ? (Mt 6,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1
 
++++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
                                               Thứ Tư Lễ Tro C
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
 
Chia sẻ
 
*  Câu Tin Mừng thánh Mátthêu 6,3
 
“"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy (Mt 6,1)
02. c. Người ta khen (Mt 6,2)
03. d. Chỉ có b và c đúng (Mt 6,2)
04. d. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm (Mt 6,3)
05. b. Làm bộ rầu rĩ (Mt 6,16)
 
III. Ô CHỮ  
 
01. Rửa mặt  (Mt 6,17-18)
02. Cầu nguyện (Mt 6,5)
03. Kín đáo (Mt 6,17-18)
04. Rầu rĩ (Mt 6,16)
05. Thiểu não (Mt 6,16)
 
Hàng dọc : Ăn Năn
 
Nguyễn Thái Hùng