Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Mùa Chay Năm C 5-8

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 05 – 08

 
 
Thứ Tư Lễ Tro C : Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1-6.16-18
Chúa Nhật 1 Mùa Chay C :Tin Mừng thánh Luca 4,1-13
Chúa Nhật 2 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36
Chúa Nhật 3 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca 13,1-9
Chúa Nhật 4 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca 15,1-3.11-32
Chúa Nhật 5 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Gioan 8,1-11
Chúa Nhật Lễ Lá (Kiệu Lá) : Tin Mừng thánh Luca 19,28-40
Thứ Năm Tuần Thánh : Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh : Tin Mừng thánh Gioan 18,1-19,42

 
Lời Chúa được trích từ 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 05 MÙA CHAY C


Những gợi ý 
 
01. Khi làm gì, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy? (Mt 6,5)
 
02. Quỷ cám dỗ ai trong hoang địa? (Lc 4,1-13) 
 
03. Nơi Đức Giêsu sẽ hoàn thành cuộc xuất hành của người là đâu? (Lc 4,31) 
 
04. Đức Giêsu nói với người phụ nữ bị bắt đang ngoại tình từ nay đừng làm gì nữa? (Ga 8,11) 
 
05. Đức Giêsu nói nếu các ông không làm gì thì các ông cũng sẽ chết như vậy? (Lc 13,3) 
 
06. Theo sách gì, người phụ nữ ngoại tình này thì bị ném đá? (Ga 8, 5) 
 
07. Trước lời cám dỗ, Đức Giêsu nói: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người và phải có hành động gì với một mình Người mà thôi? (Lc 4,8) 
 
08. Những người Galilê trong trình thuật “Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết” bị ai giết chết? (Lc 13,1)
 
09. Đang lúc ông Môsê, ông Êlia và Đức Giêsu làm gì, ông Phêrô thưa với Người rằng:"Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia."? (Lc 4,33)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 05 MÙA CHAY C

 
01. Cầu nguyện (Mt 6,5)
02. Đức Giêsu (Lc 4,1-13) 
03. Giêrusalem (Lc 4,31) 
04. Phạm tội (Ga 8,11) 
05. Sám hối (Lc 13,3) 
06. Sách Luật (Ga 8, 5) 
07. Thờ phượng (Lc 4,8) 
08. Philatô (Lc 13,1)
09. Từ biệt (Lc 4,33)
 
Hàng dọc : Yêu Thập Tự
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 06 MÙA CHAY C


Những gợi ý 
 
01. Một môn đệ đến hạ xác Đức Giêsu. (Ga 19,39)  
 
02. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu tên là gì ? (Ga 19,32) 
 
 03. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu gọi hành động này là gì, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em? (Ga 13,15) 
 
04. Khi Đức Giêsu đến gần chỗ dốc xuống núi Ô liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng ai? (Lc 19,37) 
 
05. Trong bữa tiệc sau cùng, ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6) 
 
06. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì ? (Ga 19,12-16)
 
07. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh ra đồng làm gì? (Lc 15,15)
 
08. Đức Giêsu chịu đóng đinh vào đâu ? (Ga 19,16) 
 
09. Trước lời cám dỗ, Đức Giêsu nói: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người và phải có hành động gì với một mình Người mà thôi? (Lc 4,8) 
 
10. Ai nói với những người bắt một phụ nữ đang ngoại tình: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." ? (Ga 8,7)
 
11. Ai đã có ý định nộp Đức Giêsu cho các thượng tế? (Ga 13,2) 
 
12. Với tội ngoại tình, ông Môsê truyền phải làm gì? (Ga 8,5)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 06 MÙA CHAY C

 
01. Nicôđêmô (Ga 19,39)  
02. Trầm hương (Ga 19,32) 
03. Nêu gương (Ga 13,15) 
04. Thiên Chúa (Lc 19,37) 
05. Đức Giêsu (Ga 13,2-6) 
06. Philatô (Ga 19,12-16)
07. Chăn heo (Lc 15,15)
08. Thập giá (Ga 19,16) 
09. Thờ phượng (Lc 4,8) 
10. Đức Giêsu (Ga 8,7)
11. Giuđa (Ga 13,2) 
12. Ném đá  (Ga 8,5)
 
Hàng dọc : Đường Thập Giá
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 07 MÙA CHAY C


Những gợi ý 
 
01. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,2-6) 
 
02. Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, đó là giờ phải bỏ đâu mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1) 
 
03. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu tên là gì ? (Ga 19,32) 
 
04. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì ? (Ga 19,12-16)
 
05. Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 18,38)
 
06. Ai đã nói với người phụ nữ bị bắt đang ngoại tình : "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”? (Ga 8,11)
 
07. Khi hiển dung, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Lc 4,29) 
 
08. Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu rửa chân cho? (Ga 13,6)
 
09. Khi Đức Giêsu đến gần chỗ dốc xuống núi Ô liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng ai? (Lc 19,37) 
 
10. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh ra đồng làm gì? (Lc 15,15)
 
11. Người môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu bị đâm vào cạnh sườn tên là gì ?  (Ga 19,31-37) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 07 MÙA CHAY C

 
01. Đức Giêsu (Ga 13,2-6) 
02. Thế gian (Ga 13,1) 
03. Trầm hương (Ga 19,32) 
04. Philatô (Ga 19,12-16)
05. Giôxếp  (Ga 18,38)
06. Đức Giêsu (Ga 8,11)
07. Trắng tinh? (Lc 4,29) 
08. Simon Phêrô (Ga 13,6)
09. Thiên Chúa (Lc 19,37) 
10. Chăn heo (Lc 15,15)
11. Gioan (Ga 19,31-37) 
 
Hàng dọc : Sám Hối Ăn Năn
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 08 MÙA CHAY C


Những gợi ý 
 
01. Khi Đức Giêsu đến gần chỗ dốc xuống núi Ô liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng ai? (Lc 19,37) 
 
02. Ai tiến vào Giêrusalem trên lưng lừa? (Lc 19,28-38)
 
03. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1) 
 
04. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh ra đồng làm gì? (Lc 15,16)
 
05. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì ? (Ga 19,12-16)
 
06. Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha?(Ga 13,1)  
 
07. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)
 
08. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
09. Có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã làm gì? (Ga 19,37)
 
10. Trong hoang địa, Đức Giêsu chịu cám dỗ bởi ai? (Lc 4,2)
 
11. Mẹ Đức Giêsu, người đứng dưới chân thập giá tên là gì? (Ga 19,25) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ 08 MÙA CHAY C

 
01. Thiên Chúa (Lc 19,37) 
02. Đức Giêsu (Lc 19,28-38)
03. Yêu thương (Ga 13,1) 
04. Chăn heo (Lc 15,16)
05. Philatô (Ga 19,12-16)
06. Lễ Vượt Qua (Ga 13,1)  
07. Giôxếp (Ga 19,38)
08. Rửa chân (Ga 13,5) 
09. Đâm thâu (Ga 19,37)
10. Quỷ (Lc 4,2)
11. Maria (Ga 19,25) 
 
Hàng dọc : Nghe Lời Chúa
 
 Nguyễn Thái Hùng