Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Mùa Phục Sinh Năm C 1, 2, 3, 4

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

VUI HỌC THÁNH KINH

 Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C 1, 2, 3, 4

 

Chúa Nhật Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9

Chúa Nhật 2 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31

Chúa Nhật 3 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 21,1-19

Chúa Nhật 4 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 10, 27-30

Chúa Nhật 5 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 13,31-33a.34-35

Chúa Nhật 6 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 14,23-29

Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 17,20-26

Lễ Thăng Thiên : Tin Mừng thánh Luca 24,46-53

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tin Mừng thánh Gioan 14,15-16. 23b-26

 

Lời Chúa được trích từ

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 

++++++++++++++++++++++++

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 1 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)

 

02. Thân phụ của ông Simon Phêrô là ai ? (Ga 21,15) 

 

03. Đức Giêsu nói : “Giờ đây ai được tôn vinh?” (Ga 13,31)

 

04. Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần là ai ? (Ga 20,1)

 

05. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu ? (Ga 20,27)  

 

06. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ ? (Ga 20,1)  

 

07. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết ? (Ga 20,9)  

 

08. Ai là người đã bước vào mộ Chúa Giêsu đầu tiên ? (Ga 20,6)

 

09. Đấng Bảo Trợ là ai ? (Ga 14,26)  
 

10. Khi lưới đầy cá, người môn đệ Chúa thương nói với ông Phêrô điều gì? (Ga 21,7)    

11. Đức Giêsu nói ngài với ai là một ? (Ga 10,30)  


12. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng  ? (Ga 10,28)  

 

13. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô ? (Ga 21,15-19)   

 

14. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho các môn đệ ? (Ga 14,27)  

 

15. Điều răn mới của Đức Giêsu là anh em hãy làm gì cho nhau ? (Ga 13,34)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 1 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Thánh Thần (Ga 20,22)

02. Gioan (Ga 21,15) 

03. Con Người  (Ga 13,31) 
04. Maria Mácdala (Ga 20,1)

05. Cạnh sườn (Ga 20,27)

06. Tảng đá (Ga 20,1)

07. Đức Giêsu  (Ga 20,9)

08. Phêrô (Ga 20,6)

09. Thánh Thần (Ga 14,26)
10. “Chúa đó!” (Ga 21,7)

11 Chúa Cha  (Ga 10,30)

12. Sự sống (Ga 10,28)

13. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)

14. Bình an (Ga 14, 27)

15. Yêu thương (Ga 13,34)

 

Hàng dọc : Tin mừng Phục Sinh

 

Nguyễn Thái Hùng

 

+++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 2 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Đấng bảo trợ được ai sai đến ? (Ga 14,26) 
 

02. Theo lời Kinh Thánh, Đức Kitô phải chịu điều gì ? (Lc 24,46)

 

03. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly ? (Ga 13,31) 
 

04. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt gì vào cạnh sườn của Người ? (Ga 20,27)   

 

05. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại đâu ? (Lc 24,52) 

 

06. Vị tông đồ nào đã vắng mặt trong lần hiện ra trước ? (Ga 20,24)

 

07. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên ? (Ga 20,2)  

 

08. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ ? (Ga 20,1)

 

09. Khăn che đầu Đức Giêsu không để lẫn với các băng vải, nhưng được làm gì và xếp riêng ra một nơi ? (Ga 20,7)

 

10. Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả nên một, để ai tin rằng Cha đã sai con?  (Ga 17,21)

 

11. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy ? (Ga 14,23)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 2 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Chúa Cha (Ga 14,26)
02. Khổ hình (Lc 24,46)

03. Giuđa (Ga 13,31) 
04. Bàn tay (Ga 20,27)

05. Giêrusalem (Lc 24,52) 

06. Tôma (Ga 20,24)

07. Simon Phêrô (Ga 20,2)

08. Tảng đá (Ga 20,1)

09. Cuốn lại (Ga 20,7)

10. Thế gian (Ga 17,21)

11.  Đức Giêsu  (Ga 14, 23)

 

Hàng dọc : Chúa Sống Lại

 

 

 

+++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 3 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu cầu nguyện không những cho các môn đệ mà còn cho những người nhờ lời họ mà tin vào con, để mọi người làm gì ? (Ga 17,20)

 

02. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy ? (Ga 14,23

 

03. Đấng Bảo Trợ là ai ? (Ga 14,26)

 

04. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ ? (Ga 14,16)

 

05. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều gì ? (Ga 13,31)

 

06. Đức Giêsu nói ngài với ai là một ? (Ga 10,30)

 

07. Theo lời Kinh Thánh, Đức Kitô phải chịu điều gì ? (Lc 24,46)

 

08. Ông Nathanaen người quê miền miền nào ? (Ga 21,2) 

 

09. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy ? (Ga 14,15)

 

10. Khi anh em có lòng yêu thương nhau, là lúc mọi người nhận biết anh em là gì của Thầy ? (Ga 13,35)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 3 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Nên một (Ga 17,20)

02. Đức Giêsu (Ga 14, 23)

03. Thánh Thần (Ga 14,26) 
04. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

05. Tôn vinh (Ga 13,31)

06. Chúa Cha (Ga 10,30)

07. Khổ hình (Lc 24,46)

08. Galilê  (Ga 21,2) 

09. Điều răn (Ga 14,15)

10. Môn đệ  (Ga 13,35)

 

Hàng dọc : Mừng Vui Lên

 

Nguyễn Thái Hùng

 

++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 4 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em ? (Ga 20,21

 

02. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội ? (Lc 24,47)

 

03. Ai đã hiện ra với các tông đồ ? (Ga 20,19)

 

04. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

 

05. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết ? (Ga 20,9

 

06. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ chiêm ngưỡng điều gì của Con ? (Ga 17,24)

 

07. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì ? (Lc 24,47)

 

08. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết ? (Ga 20,9)

 

09. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ ? (Ga 20,1)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 4 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Chúa Cha (Ga 20,21)

02. Sám hối (Lc 24,47)

03. Đức Giêsu (Ga 20,19 )

04. Đấng Kitô (Lc 24,46)

05. Đức Giêsu  (Ga 20,9)

06. Vinh quang (Ga 17,24)

07. Ơn tha tội (Lc 24,47)

08. Trỗi dậy (Ga 20,9)

09. Tảng đá (Ga 20,1)

 

Hàng dọc : Chứng Nhân

 

Nguyễn Thái Hùng