Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Mùa Phục Sinh Năm C 5, 6, 7, 8

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

 Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C 5, 6, 7, 8

 

Chúa Nhật Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9

Chúa Nhật 2 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31

Chúa Nhật 3 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 21,1-19

Chúa Nhật 4 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 10, 27-30

Chúa Nhật 5 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 13,31-33a.34-35

Chúa Nhật 6 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 14,23-29

Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 17,20-26

Lễ Thăng Thiên : Tin Mừng thánh Luca 24,46-53

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tin Mừng thánh Gioan 14,15-16. 23b-26

 

Lời Chúa được trích từ

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 

++++++++++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 5 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì ? (Ga 20,22)

 

02. Đấng Bảo Trợ sẽ làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em ? (Ga 14,26)

 

03. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì ? (Lc 24,47)

 

04. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

 

05. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy ? (Ga 14,23)

 

06. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ ? (Ga 14,16)

 

07. Đức Giêsu bảo ai : "Hãy theo Thầy." ? (Ga 21,19)

 

08. Đức Giêsu nói ngài với ai là một ? (Ga 10,30)

 

09. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại đâu ? (Lc 24,52) 

 

10. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu ? (Ga 20,9)

 

11. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu ? (Ga 20,27)

 

12. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô ? (Ga 21,15-19)

 

13. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng ? (Ga 10,28)

 

14. Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng xao xuyến và đừng gì nữa ? (Ga 14,27)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 5 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Thánh Thần (Ga 20,22)

02. Mọi điều (Ga 14,26)

03. Ơn tha tội (Lc 24,47)

04. Đấng Kitô (Lc 24,46)

05. Đức Giêsu (Ga 14, 23)

06. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

07. Phêrô (Ga 21,19)

08. Chúa Cha (Ga 10,30)

09. Giêrusalem (Lc 24,52) 

10. Cõi chết (Ga 20,9)

11. Cạnh sườn (Ga 20,27)

12. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)
13. Sự sống (Ga 10,28)

14. Sợ hãi (Ga 14, 27)

 

Hàng dọc : Hoan Ca Phục Sinh

 

Nguyễn Thái Hùng

 

 

++++++++++++++++++++++

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 6 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Đấng bảo trợ được ai sai đến ? (Ga 14,26)

 

02. Các môn đệ hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng ai ? (Lc 24,53)

 

03. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội ? (Lc 24,47)

 

04. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì ? (Ga 14,23)

 

05. Điều gì giúp mọi người nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ? (Ga 13,35)

 

06. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ ? (Ga 14,16)

 

07. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên ? (Ga 20,2) 

 

08. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ chiêm ngưỡng điều gì của Con ? (Ga 17,24)

 

09. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy ? (Ga 14,15)

 

10. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy ? (Ga 14,23)

 

11. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng ? (Ga 10,28)

 

12. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô ? (Ga 21,15-19)

 

13. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)


14. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì ? (Ga 20,22)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 6 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Chúa Cha (Ga 14,26)

02. Thiên Chúa (Lc 24,53)

03. Sám hối (Lc 24,47)

04. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)

05. Yêu thương (Ga 13,35)

06. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

07. Simon Phêrô (Ga 20,2)

08. Vinh quang (Ga 17,24)

09. Điều răn (Ga 14,15)

10. Đức Giêsu  (Ga 14, 23)

11. Sự sống (Ga 10,28)

12. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)

13. Bêtania (Lc 24,50)

14. Thánh Thần (Ga 20,22)

 

Hàng dọc : Ánh Lửa Phục Sinh

 

Nguyễn Thái Hùng

 

 

+++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 7 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô ? (Ga 21,15-19)

 

02. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì ? (Lc 24,47)

 

03. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ chiêm ngưỡng điều gì của Con ? (Ga 17,24)

 

04. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ ? (Ga 14,16)

 

05. Với đoàn chiên của mình, ai ban sự sống cho chúng ? (Ga 10,28)

 

06. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại sự gì cho các môn đệ ? (Ga 14,27

 

07. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy ? (Ga 14,23)

 

08. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu ? (Ga 20,27)

 

09. Điều răn mới của Đức Giêsu là anh em hãy làm gì cho nhau ? (Ga 13,34)


10. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

 

11. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)

 

12. Đấng Bảo Trợ là ai ? (Ga 14,26)

 

13. Đức Giêsu gọi Chúa Cha là gì ? (Ga 17,25)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 7 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)

02. Ơn tha tội (Lc 24,47)

03. Vinh quang (Ga 17,24)

04. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

05. Đức Giêsu (Ga 10,28)

06. Bình an (Ga 14, 27)

07. Yêu mến (Ga 14,23)

08. Cạnh sườn (Ga 20,27)

09. Yêu thương (Ga 13,34)

10. Đấng Kitô (Lc 24,46)

11. Bêtania (Lc 24,50)

12. Thánh Thần (Ga 14,26)

13. Đấng Công Chính (Ga 17,25)

 

Hàng dọc : Chúa Giêsu Kitô

 

Nguyễn Thái Hùng

 

++++++++++++++++++

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 8 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu bảo ai : "Hãy theo Thầy."? (Ga 21,19)

 

02. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì ? (Ga 20,22)

 

03. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy ? (Ga 14,15)

 

04. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết ? (Ga 20,9)

 

05. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu ? (Ga 20,27)

 

06. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô ? (Ga 21,15-19)

 

07. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

 

08. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu ? (Ga 20,9

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 8 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Phêrô (Ga 21,19)

02. Thánh Thần (Ga 20,22)

03. Điều răn (Ga 14,15)

04. Đức Giêsu  (Ga 20,9)

05. Cạnh sườn (Ga 20,27)

06. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)

07. Đấng Kitô (Lc 24,46)

08.Cõi chết (Ga 20,9)

 

Hàng dọc : Phục Sinh

 

 Nguyễn Thái Hùng