Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Mùa Phục Sinh C 9, 10, 11,12

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 

Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C 9, 10, 11, 12

 

Chúa Nhật Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9

Chúa Nhật 2 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31

Chúa Nhật 3 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 21,1-19

Chúa Nhật 4 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 10, 27-30

Chúa Nhật 5 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 13,31-33a.34-35

Chúa Nhật 6 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 14,23-29

Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 17,20-26

Lễ Thăng Thiên : Tin Mừng thánh Luca 24,46-53

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tin Mừng thánh Gioan 14,15-16. 23b-26

 

Lời Chúa được trích từ

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

 

++++++++++++++++++++++++

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 9 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23) 
 

02. Đức Giêsu nói: Giờ đây ai được tôn vinh? (Ga 13,31)

 

03. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ? (Ga 14,16)

 

04. Các môn đệ hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng ai? (Lc 24,53)

 

05. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)

 

06. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu? (Ga 20,9)

 

07. Theo lời Kinh Thánh, Đức Kitô phải chịu điều gì? (Lc 24,46)

 

08. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23) 
 

09. Với đoàn chiên của mình, ai ban sự sống cho chúng? (Ga 10,28)

 

10. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại sự gì cho các môn đệ? (Ga 14,27)

 

11. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? (Lc 24,46)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 9 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
02. Con Người  (Ga 13,31)
03. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

04. Thiên Chúa (Lc 24,53)

05. Thánh Thần (Ga 14,26)

06. Cõi chết (Ga 20,9)

07. Khổ hình (Lc 24,46)

08. Yêu mến (Ga 14,23) 
09. Đức Giêsu (Ga 10,28)

10. Bình an (Ga 14,27)

11. Đấng Kitô (Lc 24,46)

 

Hàng dọc : Loan Tin mừng

 

Nguyễn Thái Hùng

 

 

++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 10 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu ? (Ga 20,9)

 

02. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội ? (Lc 24,47)

 

03. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

 

04. Với đoàn chiên của mình, ai ban sự sống cho chúng ? (Ga 10,28)

 

05. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì ? (Ga 13,34) 
 

06. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều gì ? (Ga 13,31)

 

07. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng ? (Ga 10,28)

 

08. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu ? (Ga 20,27)

 

09. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì ? (Ga 20,22)

 

10. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ chiêm ngưỡng điều gì của Con ? (Ga 17,24)

 

11. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em ? (Ga 20,21)

 

12. Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần là ai ? (Ga 20,1) 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 10 PHỤC SINH NĂM C

 

01. Cõi chết (Ga 20,9)

02. Sám hối (Lc 24,47)

03. Đấng Kitô (Lc 24,46)

04. Đức Giêsu (Ga 10,28)

05. Điều răn mới (Ga 13,34)

06. Tôn vinh (Ga 13,31)

07. Sự sống (Ga 10,28)

08. Cạnh sườn (Ga 20,27)

09. Thánh Thần (Ga 20,22)

10. Vinh quang (Ga 17,24)

11. Chúa Cha (Ga 20,21)

12. Maria Mácdala (Ga 20,1)
 

Hàng dọc : Chiên Vượt Qua

 

Nguyễn Thái Hùng

 

 

++++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 11 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy điều gì ? (Ga 20,22)

 

02. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì ? (Ga 14,23)

 

03. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

 

04 Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết ? (Ga 20,9)

 

05. Khăn che đầu Đức Giêsu không để lẫn với các băng vải, nhưng được làm gì và xếp riêng ra một nơi ? (Ga 20,7)

 

06. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)

 

07. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì ? (Lc 24,47)

 

08. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại đâu ? (Lc 24,52) 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 11 PHỤC SINH NĂM C

 

 

01. Thánh Thần (Ga 20,22)

02. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)

03. Đấng Kitô (Lc 24,46)

04. Đức Giêsu  (Ga 20,9)

05. Cuốn lại (Ga 20,7)

06. Bêtania (Lc 24,50)

07. Ơn tha tội (Lc 24,47)

08. Giêrusalem (Lc 24,52) 

 

Hàng dọc : Alleluia

 

Nguyễn Thái Hùng

 

 

++++++++++++++++++++++

 

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 12 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn đệ ? (Ga 14,16)

 

02. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì ? (Ga 14,23) 
 

03. Với đoàn chiên của mình, ai ban sự sống cho chúng ? (Ga 10,28)

 

04. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều gì ? (Ga 13,31)

 

05 Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình ? (Lc 24,46)

 

06. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng ? (Ga 10,28)

 

07. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em ? (Ga 20,21)

 

08. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ chiêm ngưỡng điều gì của Con ? (Ga 17,24)

 

09. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì ? (Ga 13,34)

 

 Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

Ô CHỮ 12 PHỤC SINH NĂM C

 

 

 

01. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16)

02. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
03. Đức Giêsu (Ga 10,28)

04. Tôn vinh (Ga 13,31)

05. Đấng Kitô (Lc 24,46)

06. Sự sống (Ga 10,28)

07. Chúa Cha (Ga 20,21)

08. Vinh quang (Ga 17,24)

09. Điều răn mới (Ga 13,34)
 

Hàng dọc : Lễ Vượt Qua

 

Nguyễn Thái Hùng