Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 20 Rèn Luyện Tư Duy Tập 6 * 391 - 400

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 20
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6 * 391 - 400

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.


 
391. ĐỐ BẠN   !  L 
  

 
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 4 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
ENOT có 2 mẫu tự
MINA có 3 mẫu tự
AMOT      có 3 mẫu tự
PUDE  không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
  
“Ai cho một người trong những kẻ bé nhỏ này uống,
dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy,
thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
Mt 10,42

 
392. TÌM KẾM   !  L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
BARABA
POROKHORO
EPENET

 
Từ tiếp theo là :
 
GIACOP
NAAMAN
BECNIKE
SIMEON 
       
 
 
 
393. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  !  L
 
Đây là 2 thượng tế đã xét xử Chúa Giêsu. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai.
 
KHNNCPH
 
  
394. CÙNG TÌM !  L   
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
NAUGUTTOPI
ESIMEONIT
AQUATATA
EPHERONI
MAMOTAP
EPORITKILATA
DURIGIAMA

 
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật SIMEON.
 
 
 
“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em,
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
Mt 18,3

 
395. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  L 
 
CO
GIODAN
BETXAIDA
GHERASA
ROMA

 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.
 
DORUXILA
GIETSEMANI
NATHANAEN

 
 
 
396. TÌM  &  TÌM  ! L 
 
Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật có 3 cặp mẫu tự khác nhau.
 
Ví dụ :
SUSANNA
 
 
 
397. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1
 trật tự nhất định.
 
KIT
AMOT
DAKEU

 
Từ tiếp theo là :
 
GIUDA
MATTHEU
EUTYKHO
GIOXEP
             
 
 
398. ĐỐ BẠN   ! L 
  
 
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
PHEBE        có 1 mẫu tự
AVIGAGIN có 1 mẫu tự
MARIA        có 1 mẫu tự
RUT             không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
  
 
399. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! L
 
Đây là 2 tổng trấn liên quan đến cuộc đời thánh Phaolô. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai.
 
PHLCHPHTT
 
 
 
400. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG  !  L
 
Đây là 2 tông đồ của Chúa Giêsu được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai.
 
             TGAIDOEAON
 
 “Hãy sống thánh thiện,
vì Thiên Chúa là Đấng Thánh.”
1Pr 1,16

 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6

 

 381. CÙNG SUY GẪM ! K
 Những nhân vật đều lần lượt xuất hiện 1, 2, 3, và 4 nguyên âm. Vậy nhân vật tiếp theo là BATOLOMEO.
 
382. TÌM KIẾM   ! K
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  BANABA.
 
383. CÙNG TÌM  !  K
       Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
BILOAM, ROU, SALOMON, LADARO, GIAIA, ENOT, DANIEN.
 
384. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! K
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  OHOLIA.
 
385. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! K

       TOMA
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam.
 
386. TÌM  & TÌM  !  K
 
ACTEMI, AVIHUT, BATIME, BAGIESU, BILOAM, DORUXILA, EUTYKHO, EVODIA, GIACOBE, GAPRIEN, GIACOP, GIOXEP, GIOXET, GIPTAC, GIOXECH, GIOSUE, GIORIM, GIORAM, GIOTHAM, GIONAM, GIAXON, GIAMRE, GHITON, GALION, HERODIA, ITMAEN, KHETRON, KHANOC, MICAEN, MANKHO, MONASE, MOTHUSELAC, OLIMPA, PHILATO, PHILETO,
PORITCA, PHILEMON, SIMEON, SAMUEN, SALOME, SATIEN, TEPHANO …  
 
387. TÌM  & TÌM  !  K   
 
AMMINADAP (9), ARITTAKHO (9) BATOLOMEO (9), BENGIAMIN (9) DORUPBAVEN (10),DIOTREPHET(10), EPAPRODITO(10), GIOKHONGIA(10), GIOHOSAPHAT (11), HECMOGHENE (10) KHITKIGIA (9), MOTHUSELAC (10) MENKYXEDE (9), MATTITGIA (9)
MAHALANEN (9), NATHANAEN (9) ONEXIPHORO (10), PHILIPPHE (9) PORITKILA (9), POROKHORO (9) PHOTUNATO (9), PHILOLOGO (9) THEOPHYLO (9), KHETXORON (9)…
 
388. TÌM & TÌM  ! K   
 
AVIGAGIN (8), BATSEVA(7) BECNIKE(7), COLEOPAT(8) CANDAKE(7), DORUXILA(8)
ELISEVA(7), ELISABET (8) GIOKHEVET  (9), GIUDITHA (8) GIOANNA(7), HERODIA(7)
LORUKHAMA (9), MAKHALAT(8) OHOLIVA(7), PONINNA(7) PORITCA(7), PORITKILA (9)
PECXIDE(7), SUSANNA(7) XIPPORA(7), XAPHIRA(7) XINTIKHE (8)… …
  
 
389. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  K
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên lần lượt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  BAGIESU.
 
390. TÌM KẾM   !  K
       Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  MENKIXEDE.
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng