Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 9 TN Năm A

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 9 TN A

Mt 7, 21-27

 


TIN MỪNG

 


21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!

 

 

24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.

 


26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

 

 

21 "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven.

22 Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name?'23 Then I will declare to them solemnly, 'I never knew you.  Depart from me, you evildoers.'24  "Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock.

25 The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But it did not collapse; it had been set solidly on rock.

26 And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand.

27 The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. And it collapsed and was completely ruined."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk


Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … …
Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mátthêu 7,24-25
… … … … … … … … … …

 


II.  TRẮC NGHIỆM

 

01. Đây là nơi những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời mới được vào? (Mt 7, 21)
a. Nước Trời.
b. Đất Hứa.
c. Vườn địa đàng.
d. Luyện ngục.

 

02. Những ai nghe lời Thầy mà đem ra thực hành được ví như những người nào xây nhà trên đá? (Mt 7, 24)
a. Người công chính.
b. Người hiểu biết.
c. Người khôn.
d. Người giàu.

 

03. Những ai nghe lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành thì ví như người thế nào? (Mt 7, 26)
a. Người nghèo.
b. Người ngu dại.
c. Người không hiểu biết.
d. Người không thức thời.

 

04. Những người ngu dại xây nhà ở đâu? (Mt 7, 26)
a. Trên đất bồi.
b. Trên bờ sông.
c. Trên cát.
d. Trên nền đá.

 

05. Khi gặp mưa sa, bão táp, những căn nhà được xây trên cát sẽ như thế nài? (Mt 7, 27)
a. Vững vàng.
b. Sụp đổ tan tành.
c. Không bị phá hủy.
d. Tan thành mây khói.

 

III. Ô CHỮ
 

 

vhtk


NHỮNG GỢI Ý


01. Những ai thi hành … … … của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời. (Mt 7,21)

 

02. Dầu mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, căn nhà cũng không sụp đổ, vì đã được xây ở đâu? (Mt 7,25)

 

03. Đức Giêsu nói: “Xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều … … … .” (Mt 7,23)

 

04. Những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào đâu? (Mt 7,21)

 

05. Những ai nghe lời Thầy mà đem ra thực hành được ví như những người nào xây nhà trên đá? (Mt 7,24)

 

06. Hậu quả của những căn nhà được xây trên cát?  (Mt 7,27)

 

07. Đây là những người xây nhà trên cát. (Mt 7,26)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Chỉ ai thi hành ý muốn của cha thầy là đấng ngự trên trời, mới được vào nước trời mà thôi."

Mt 7, 21

 

NGUYẾN THÁI HÙNG

 

LỜI GIẢI ĐÁP
CHÚA NHẬT 09 TN A

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Những bức t

* Câu Tin Mừng thánh Mát thêu 7,24-25

 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Nước Trời (Mt 7, 21)
02. c. Người khôn (Mt 7, 24)
03. b. Người ngu dại (Mt 7, 26)
04. c. Trên cát (Mt 7, 26)
05. b. Sụp đổ tan tành (Mt 7, 27)


III. Ô CHỮ
 

01. Ý muốn (Mt 7,21)
02. Trên nền đá (mt 7,25)
03. Gian ác (Mt 7,23)
04. Nước Trời (Mt 7,21)
05. Người khôn (Mt 7,24)
06. Sụp đổ (Mt 7,27)
07. Ngu dại (Mt 7,26)

 

Hàng dọc : Mến Chúa

 

 NGUYÊN THÁI HÙNG