Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 10 TN Năm A

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 10 TN A
 

Tin Mừng thánh Mátthêu 9,9-13


Tin Mừng
 

9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.
 

Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi (Mc 2:15 -17; Lc 5:29 -32 )
 

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

 

 9 As Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And he got up and followed him.

10 While he was at table in his house, many tax collectors and sinners came and sat with Jesus and his disciples.

11 The Pharisees saw this and said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?"

12 He heard this and said, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. 13 Go and learn the meaning of the words, 'I desire mercy, not sacrifice.' I did not come to call the righteous but sinners."


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 9,11

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….
 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Tại trạm thu thuế, Đức Giêsu đã kêu gọi ai? (Mt 9,9)

a. Phêrô.

b. Mátthêu.

c. Gioan.

d. Giuđa.
 

02. Đây là lời Đức Giêsu nói với ông Mátthêu:(Mt 9,9)

a. Anh hãy theo tôi.

b. Anh hãy đứng dậy, bỏ mọi sự và đi theo tôi.

c. Anh hãy về, bán hết gia tài và đi theo Thầy.

d. Anh hãy về từ giã gia đình rồi đi theo Thầy.
 

03. Đây là những người đã nói với các môn đệ: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 9,11)

a. Người kinh sư.

b. Người Pharisêu.

c. Các tư tế.

d. Các Thượng tế.
 

04. Đây là những người mới cần đến thầy thuốc: (Mt 9,12)

a. Người mạnh khỏe.

b. Người đau ốm.

c. Người đói khát.

d. Người trần truồng.
 

05. Đây là những người mà Đức Giêsu đến để kêu gọi họ. (Mt 9,13)

a. Người nghèo khó.

b. Người tội lỗi.

c. Người công chính.

d. Người đau ốm.III. Ô CHỮ 

Những gợi ý


01. Đức Giêsu không đến để kêu gọi những người này. (Mt 9,13)


02. Đây là những người đã nói với các môn đệ: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 9,11)


03. Tại trạm thu thuế, Đức Giêsu đã kêu gọi ai? (Mt 9,9)


04. Đây là điều Đức Giêsu muốn chớ không phải là lễ tế. (Mt 9,13)


05. Đây là những người mà Đức Giêsu đến để kêu gọi họ. (Mt 9,13)


06. Đây là nghề của ông Mátthêu. (Mt 9,9)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Tin Mừng thánh Mátthêu 9,13

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 10 TN A
 

I. HÌNH TÔ MÀU
 

* Chủ đề :

Đồng bàn

* Tin mừng thánh Mátthêu 9,11

"Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?"
 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. b. Mátthêu (Mt 9,9)

02. a. Anh hãy theo tôi (Mt 9,9)

03. b. Người Pharisêu (Mt 9,11)

04. b. Người đau ốm (Mt 9,12)

05. b. Người tội lỗi (Mt 9,13)
 

III. Ô CHỮ 
 

01. Công chính (Mt 9,13)

02. Pharisêu (Mt 9,11)

03. Mátthêu (Mt 9,9)

04. Lòng nhân (Mt 9,13)

05. Tội lỗi (Mt 9,13)

06. Thu thuế (Mt 9,9)
 

Hàng dọc : Nhân Từ
 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG