Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

77 Câu Hỏi Thưa VHTK Phục Sinh A

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
PHỤC SINH A++++++++++++++++

Tham khảo:
 
CN PHỤC SINH A : Tin Mừng Gioan 20,1-9
CN 2 PHỤC SINH A : Tin Mừng Gioan 20,19-31
CN 3 PHỤC SINH A : Tin Mừng Luca 24,13-35
CN 4 PHỤC SINH A : Tin Mừng Gioan 10,1-10
CN 5 PHỤC SINH A : Tin Mừng Gioan 14,1-12
CN 6 PHỤC SINH A : Tin Mừng Gioan 14,15-21
CN 7 PHỤC SINH A : Tin Mừng Gioan 17,1-11a
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN : Tin mừng Mátthêu 28,18-20
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG : Tin mừng Gioan 20,19-23

 
++++++++++++++++++++++
 
Lời Chúa được trích từ bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 
++++++++++++++++++++
 
77 Câu Hỏi Thưa
 
 
01. Hỏi: Người ra mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,1)
- Thưa: Bà Maria Mácdala.
 
02. Hỏi:  Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1)
- Thưa: Ông Simon Phêrô.
 
03. Hỏi: Khi được báo tin tảng đá đã được lăn khỏi mồ, ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến có hành động gì? (Ga 20,3)
- Thưa: Liền đi ra mộ.
 
04. Hỏi: Khi vào trong mộ, 2 ông thế nào?(Ga 20,8)
- Thưa: Đã thấy và đã tin.
 
05. Hỏi: Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải thế nào? (Ga 20,9)
- Thưa: Trỗi dậy từ cõi chết.
 
06. Hỏi: Thái độ đầu tiên của người môn đệ Đức Giêsu thương mến khi ông đứng trước ngôi mộ là gì? (Ga 20,5). 
- Thưa: Cúi xuống.
 
07. Hỏi: Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
- Thưa: Đức Giêsu.
 
08. Hỏi: Bà Maria đã nhìn thấy cái gì được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1).  
- Thưa: Tảng đá.
 
09. Hỏi: Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 
          - Thưa: Kinh Thánh.
 
10. Hỏi: Vào ngày nào, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ lần đầu tiên? (Ga 20,19)
          - Thưa: Chiều ngày Thứ nhất trong tuần.  
 
11. Hỏi: Khi đứng giữa các môn đệ, câu đầu tiên Đức Giêsu nói với các ông là gì? (Ga 20,19)
- Thưa: “Bình anh cho anh em”. 
 
12. Hỏi: Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra là ai? (Ga 20,24)
- Thưa: Ông Tôma. 
 
13. Hỏi: Sau khi gặp Đức Giêsu, ông Tôma thưa Người thế nào? (Ga 20,28)
 - Thưa: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con.”
 
14. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Vì đã thấy Thầy nên anh đã tin, … … …”. (Ga 20,29)
- Thưa: Phúc thay những người không thấy mà tin. 
 
15. Hỏi: Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào chỗ nào? (Ga 20,27)
- Thưa: Cạnh sườn.
 
16. Hỏi: Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22)
- Thưa: Thánh Thần.
 
17. Hỏi: Bao nhiêu ngày sau khi Đức Giêsu gặp các môn đệ, thì ông Tôma được gặp Đức Giêsu Phục Sinh? (Ga 20,26)
- Thưa: Tám ngày.
 
18. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói với ông Tôma: “Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng … … … ”. (Ga 20,27)
- Thưa: Hãy tin.
 
19. Hỏi: Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
- Thưa: Đức Giêsu.
 
20. Hỏi: Dọc đường Đức Giêsu đã làm gì cho họ? (Lc 24,32)
- Thưa: Nói chuyện và giải thích Kinh Thánh.   
 
21. Hỏi: Bắt đầu từ ai, Đức Giêsu giải thích cho 2 ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh? (Lc 24,27)
- Thưa: Từ ông Môsê.   
 
22. Hỏi: 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? (Lc 24,35)
- Thưa: Khi Người bẻ bánh.
 
23. Hỏi: 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người Bẻ bánh đang đi đâu? (Lc 24,13)
- Thưa: Đi Emmau.  
 
24. Hỏi: Chuyện ông Giêsu Nadarét bị đóng đinh vào thập giá tính đến nay là ngày thứ mấy? Thứ ba (Lc 24,21) 
- Thưa: Ngày thứ ba. 
 
25. Hỏi: Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích điều gì cho các ông? (Lc 24,32)
          - Thưa: Kinh Thánh. 
 
26. Hỏi: Kẻ không qua cửa mà vào ràn chiên là ai? (Ga 10,1)
- Thưa: Kẻ trộm.
 
27. Hỏi: Người qua cửa mà vào ràn chiên là ai?  (Ga 10,2)
- Thưa: Mục tử.
 
28. Hỏi: Với những người lạ, đàn chiên sẽ như thế nào? (Ga 10,5)
- Thưa: Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.
 
29. Hỏi: Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức Giêsu nói Ngài là gì? (Ga 10,7)
- Thưa: Là cửa cho chiên ra vào.
 
30. Hỏi: Kẻ trộm đến để làm gì? (Ga 10,10)
- Thưa: Đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ.
 
31. Hỏi: Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ gặp được gì? (Ga 10,9)
- Thưa: Đồng cỏ.
 
32. Hỏi: Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ thế nào?(Ga 10,9)
          - Thưa: Được cứu.
 
33. Hỏi: Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 14,1)
- Thưa: Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.  
 
34. Hỏi: Ai đã nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” (Ga 14,5)
- Thưa: Ông Tôma.    
 
35. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6)
- Thưa: Sự sống.  
 
36. Hỏi: Ai đã xin cùng Đức Giêsu cho họ thấy Chúa Cha? (Ga 14,8)
- Thưa: Ông Philípphê.
 
37. Hỏi: Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14,9)
- Thưa: Chúa Cha.  
 
38. Hỏi: Khi các môn đệ thế nào thì Đức Giêsu  mời gọi họ hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy? (Ga 14,1)
- Thưa: Xao xuyến.
 
39. Hỏi: Đức Giêsu nói: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết ai? Cha Thầy (Ga 14,7)
- Thưa: Cha Thầy.
 
40. Hỏi: Khi ông Tôma hỏi, Đức Giêsu nói Ngài là gì? (Ga 14,6)
- Thưa: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.      
 
41. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em … … …” (Ga 14,15)
          -Thưa: Sẽ giữ các điều răn của Thầy
 
42. Hỏi: Đấng Bảo Trợ mà Đức Giêsu xin Chúa Cha được gọi là gì? (Ga 14,17)
-Thưa: Thần Khí sự thật.
 
43. Hỏi: Ai không thể đón nhận vì không thấy cũng chẳng biết Người? (Ga 14,17)
-Thưa: Thế gian.
 
44. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là … … … .” (Ga 14,21)
-Thưa: Người thuộc về Thầy.
 
45. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21)
-Thưa: Yêu mến.
 
46. Hỏi: Đấng Bảo Trợ sẽ ở với các môn đệ bao lâu? (Ga 14,16)
-Thưa: Luôn mãi.
 
47. Hỏi: Đức Giêsu nói thầy sẽ không để anh em thế nào? (Ga 14,18)
-Thưa: Mồ côi.
 
48. Đức Giêsu xin ai để Người ban cho anh em Đấng Bảo Trợ? (Ga 14,16)
-Thưa: Chúa Cha.
 
49. Hỏi: Ai yêu mến Thầy thì sẽ được ai yêu mến lại? (Ga 14,20)
-Thưa: Cha Thầy.
 
50. Hỏi: Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết ai? (Ga 17,3)
          - Thưa : Nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết Đấng Cha sai đến là Giêsu Kitô.
 
51. Hỏi: Đức Giêsu nói ngài đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi nào? (Ga 17,4)
- Thưa : Khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm.
 
52. Hỏi: Đức Giêsu đã cho ai biết danh Cha? (Ga 17,6)
          - Thưa : Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con.
 
53. Hỏi: Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 17,5)
          - Thưa : Vinh quang.
 
54. Hỏi: Những kẻ cha ban cho con, họ thuộc về Cha, và họ đã làm gì? (Ga 17,6)
          - Thưa : Tuân giữ lời Cha.
 
55. Hỏi: Các môn đệ còn ở lại trong đâu? (Ga 17,11)
- Thưa: Thế gian.
 
56. Hỏi: Đức Giêsu đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất điều gì Cha đã giao phó cho con làm? (Ga 17,4)
- Thưa: Công trình
 
57. Hỏi: Với các môn đệ, Đức Giêsu làm gì cho họ? (Ga 17,9)
- Thưa: Cầu nguyện.
 
58. Hỏi: Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
- Thưa: Giêsu Kitô.
 
59. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết biết Cha, Thiên Chúa chân thật và … … ….  (Ga 17,31)
- Thưa: Duy nhất.
 
60. Hỏi: Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu lên trời? (Mt 28,16)
- Thưa: Mười một.
 
61. Hỏi: Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ? (Mt 28,16)
- Thưa: Miền Galilê.
 
62. Hỏi: Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu là gì? (Mt 28,17)
          - Thưa: Bái lạy Người.
 
63. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19)
          - Thưa: Môn đệ.
 
64. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến … … … .” (Mt 28,20)
          - Thưa: Tận thế.
 
65. Hỏi: Ai đã truyền cho các môn đệ đến ngọn núi thuộc miền Galilê? (Mt 20,16)
- Thưa:  Đức Giêsu.  
 
66. Hỏi: Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải làm gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19)
- Thưa: Phép rửa.  
 
67. Hỏi: Khi nhìn thấy Đức Giêsu, các môn đệ đã bái lạy ngài, nhưng 1 số người lại có thái độ gì? (Mt 20,17)
- Thưa: Hoài nghi.  
 
68. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ ... ... ... .” (Mt 28,19)
          - Thưa: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
 
69. Hỏi: Khi nhìn thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông trong căn nhà các cửa đóng kín, các môn đệ đã thái độ gì? (Ga 20,20)
          - Thưa: Vui mừng.
 
70. Hỏi: Khi gặp các môn đệ, Người thổi hơi vào các ông và bảo điều gì? (Ga 20,22)
          - Thưa: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
 
71. Hỏi: Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã cho các ông xem gì? (Ga 20,20)
- Thưa: Tay và cạnh sườn.
 
72. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: Đứng giữa các ông, Đức Giêsu nói: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, … … … .” (Ga 20,21)
- Thưa: Thì Thầy cũng sai anh em.
 
73. Hỏi: Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20,21)
- Thưa:  Chúa Cha.  
 
74. Hỏi: Khi Đức Giêsu hiện ra, các cửa nơi các môn đệ ở thế nào? (Ga 20,19)
- Thưa:  Đóng kín.
 
75. Hỏi: Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22)
- Thưa: Thổi hơi.
 
76. Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người nào? (Ga 20,19)  
- Thưa: Người Do thái.
 
77. Hỏi: Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy … … …, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,22)
          - Thưa: Thánh Thần.

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng