Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

01/06/2020

THỨ HAI TUẦN 9 TN
Mc 12,1-12

 

TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM

Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: Chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.  (Mc 12,6-7)

Suy niệm: Qua dụ ngôn những tá điền sát nhân, Chúa Giê-su tóm tắt toàn bộ lịch sử ơn cứu độ. Thiên Chúa đã chọn dân tộc Ít-ra-en làm dân riêng của Ngài, rồi sai các ngôn sứ đến chuẩn bị cho dân đón nhận Đấng Cứu Độ, nhưng tất cả họ đều bị bách hại, giết chết. Dù vậy, Ngài vẫn khoan dung, tha thứ và nhất là Ngài vẫn yêu thương và ban cho nhân loại Người Con Một để Người chịu đóng đinh thập giá, chịu chết để hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại.

Mời Bạn: Ngài ban cho con người có tự do và Ngài tôn trọng sự tự do đó kể cả khi con người dùng nó để chống lại Ngài. Thế nhưng, con người phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Sẽ là hạnh phúc lớn lao cho chúng ta khi chúng ta sử dụng tự do để cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, để hành động vì vinh danh Chúa hơn.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày kiểm điểm đời sống: Tôi đã sử dụng tự do để làm việc thiện, để làm vinh danh Chúa hay tôi lạm dụng tự do để buông mình theo các đam mê dục vọng?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.

(Kinh Dâng Hiến của thánh Inhaxiô)