Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

10/06/2020

THỨ TƯ TUẦN 10 TN
Mt 5,17-19

 

LUẬT CỦA CHÚA

Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.(Mt 5,19)

Suy niệm: Lề Luật đối với người Do Thái là toàn thể bộ luật trong Cựu Ước được nối kết với thế giá của nhà lập luật lừng danh của họ là ông Mô-sê. Chúa Giê-su cho biết Ngài đến không phải để phá bỏ luật ấy mà là để kiện toàn. Ngài dạy phải thực thi cả đến “một chấm một phết trong Lề Luật.” Thế nhưng Lề Luật tự nó không phải là cùng đích mà hướng đến chỗ trở nên “hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” và để thiên hạ “thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,48.16). Giữ luật theo tinh thần của Chúa là giữ luật vì tình yêu đích thực: vì thế chúng ta có thể sẵn sàng vâng phục Chúa Thánh Thần với cả tấm lòng chứ không chỉ giữ luật theo hình thức, cũng không làm cách qua loa hời hợt mà là sống triệt để tinh thần của Luật yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” (Mt 22,37). Với tinh thần đó, không có việc nào là nhỏ trước mặt Chúa, vì “ai bãi bỏ dù chỉ là một điều răn nhỏ nhất, cũng bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.”

Mời Bạn: Tình yêu phải thể hiện bằng hành động; vì thế tuân giữ lề luật, nhất là Luật Tình Yêu của Chúa, thì không thể chỉ bằng lời nói suông mà phải bằng việc làm cụ thể và thiết thực, bằng tâm tình cảm thông, nhẫn nại, bao dung và tha thứ.

Sống Lời Chúa: Một điều luôn phải có khi xét mình: Hôm nay tôi đã thực thi luật bác ái như thế nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con yêu mến luật Chúa để con tuân giữ và giúp tha nhân cũng tuân giữ như thế.