Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuần Cửu Nhật Mừng Sinh Nhật Đức Maria

Tuần Cửu Nhật Mừng Sinh Nhật Đức Maria

 

Tuần Cửu Nhật bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 tới ngày 8 tháng 9. ngày 8 tháng 9 là ngày lễ mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Tuần Cửu Nhật này được chuẩn thuận trước Công Đồng Vatican 2. Nihil Obstat: Iacobus P. King, I.C.D. Censor Deputatus. Imprimatur: Bryan Iosephus McEntegart, D.D., LL.D. Episcopus Bruklyniensis.

 

Tuần Cửu Nhật Mừng Sinh Nhật Đức Maria Ngày thứ 1:

 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đáp: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Xướng: Người con thiên đàng là Maria dấu yêu được Chúa Cha mừng vui khi sinh ra, vì Ngài nhìn thấy Đấng Cứu Thế sẽ đến thế gian bởi một tạo vật thật hoàn hảo. Đức Maria trở nên xứng đáng là Mẹ của Con Thiên Chúa chí thánh. Ước gì sinh nhật của Mẹ cũng là niềm vui cho linh hồn chúng con, xin Mẹ cầu cùng Chúa Cha tha thứ tội lỗi cho chúng con, và giúp con ăn năn vì những tội lỗi ấy.

 

Đáp: Ôi, Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa là niềm vui được loan báo cho toàn thế giới, vì từ nơi Mẹ mọc lên Mặt Trời Công Chính, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người loại bỏ lời nguyền rủa, ban đầy ân phúc, tiêu diệt sự chết và thưởng ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Nào ta hãy hoan hỷ đón mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Đáp: Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện:

Ôi Thiên Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho các tôi tớ của Ngài, những ân sủng từ trời cao, nhờ Ơn Cứu Độ bắt nguồn từ việc Đức Trinh Nữ cưu mang Hài Nhi, và từ việc mừng kính sinh nhật Mẹ Maria, ước gì chúng con được gia tăng thêm niềm vui mừng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chuỗi Mân Côi..

 

Tuần Cửu Nhật Mừng Sinh Nhật Đức Maria Ngày thứ 2:

 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đáp: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Xướng: Ôi, Người được Chúa tuyển chọn từ dòng dõi con cái của Ađam, Mẹ Maria kính yêu, Con Thiên Chúa mừng vui trong ngày chào đời của Mẹ vì Ngài nhìn thấy Người được Chúa tuyển chọn sẽ là Mẹ của Ngài. Ôi, một người Mẹ thật yêu dấu! Ước gì sinh nhật của Mẹ ban niềm vui cho linh hồn chúng con, và xin Mẹ cầu cùng Con chí thánh Mẹ cho con ơn được tái sinh trong thần khí một đời sống thánh thiện, hoàn toàn tuân theo Mẹ, để con đáng được hưởng vinh quang muôn đời. Amen.

 

Đáp: Ôi, Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa là niềm vui được loan báo cho toàn thế giới, vì từ nơi Mẹ mọc lên Mặt Trời Công Chính, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người loại bỏ lời nguyền rủa, ban đầy ân phúc, tiêu diệt sự chết và thưởng ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Nào ta hãy hoan hỷ đón mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Đáp: Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện:

Ôi Thiên Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho các tôi tớ của Ngài, những ân sủng từ trời cao, nhờ ơn cứu độ bắt nguồn từ việc Đức Trinh Nữ cưu mang Hài Nhi, và từ việc mừng kính sinh nhật Mẹ Maria, ước gì chúng con được gia tăng thêm niềm vui mừng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chuỗi Mân Côi..

 

Tuần Cửu Nhật Mừng Sinh Nhật Đức Maria Ngày thứ 3:

 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đáp: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Xướng: Ôi, Người được Chúa tuyển chọn từ dòng dõi con cái của Ađam, Mẹ Maria khả ái, Ngôi Lời hằng sống vui mừng trong ngày ra đời của Mẹ, vì Ngài nhìn thấy nguồn Máu vô nhiễm nguyên tội của Ngài nơi Mẹ. Ước gì ngày sinh nhật của Mẹ ban niềm vui cho linh hồn chúng con, xin Mẹ cầu cùng Ngôi Lời Nhập Thể, cho con ơn tìm được trong Máu Thánh này niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho linh hồn con. Amen.

 

Đáp: Ôi, Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa là niềm vui được loan báo cho toàn thế giới, vì từ nơi Mẹ mọc lên Mặt Trời Công Chính, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người loại bỏ lời nguyền rủa, ban đầy ân phúc, tiêu diệt sự chết và thưởng ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Nào ta hãy hoan hỷ đón mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Đáp: Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện:

Ôi Thiên Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho các tôi tớ của Ngài, những ân sủng từ trời cao, nhờ ơn cứu độ bắt nguồn từ việc Đức Trinh Nữ cưu mang Hài Nhi, và từ việc mừng kính sinh nhật Mẹ Maria, ước gì chúng con được gia tăng thêm niềm vui mừng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chuỗi Mân Côi..

 

Tuần Cửu Nhật Mừng Sinh Nhật Đức Maria Ngày thứ 4:

 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đáp: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Xướng: Ôi, Người được Chúa tuyển chọn từ dòng dõi con cái của Ađam, Mẹ Maria kính yêu, Đấng Cứu Độ hứa cùng nhân loại từ ngày khai sinh lập địa, sẽ vui mừng trong ngày sinh của Mẹ, vì Ngài thấy người được tiền định để trở nên đồng công cứu chuộc các linh hồn, nhờ sự kết hợp những giọt nước mắt của Mẹ cùng với Máu Con Chúa chảy ra từ Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại.

 

Đáp: Ôi, Đức Nữ Trinh Maria. Mẹ Thiên Chúa là niềm vui được loan báo cho toàn thế giới, vì từ nơi Mẹ mọc lên Mặt Trời Công CHÍNH, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người loại bỏ lời nguyền rủa, ban đầy ân phúc, tiêu diệt sự chết và thưởng ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Nào ta hãy hoan hỷ đón mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Đáp: Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện:

Ôi Thiên Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho các tôi tớ của Ngài, những ân sủng từ trời cao, nhờ ơn cứu độ bắt nguồn từ việc Đức Trinh Nữ cưu mang Hài Nhi, và từ việc mừng kính sinh nhật Mẹ Maria, ước gì chúng con được gia tăng thêm niềm vui mừng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chuỗi Mân Côi..

 

Tuần Cửu Nhật Mừng Sinh Nhật Đức Maria Ngày thứ 5:

 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đáp: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Xướng: Lạy Mẹ Maria dấu ái, Hoa Huệ rực rỡ của thiên đàng, Chúa Thánh Thần vui mừng trong ngày sinh của Mẹ vì Ngài nhìn thấy nơi Mẹ một linh hồn không tì ố tội lỗi, vĩnh viễn xứng đáng trở nên đền thờ của Ngài. Ước gì ngày sinh nhật của Mẹ ban niềm vui cho linh hồn chúng con, xin Mẹ cầu cùng Đấng Thánh Hóa là Vị Hiền Phu chí thánh cho chúng con, được tình yêu của Chúa chiếm ngự và ơn bền đỗ đến cùng. Amen.

 

Đáp: Ôi, Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa là niềm vui được loan báo cho toàn thế giới, vì từ nơi Mẹ mọc lên Mặt Trời Công Chính, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người loại bỏ lời nguyền rủa, ban đầy ân phúc, tiêu diệt sự chết và thưởng ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Nào ta hãy hoan hỷ đón mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Đáp: Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện:

Ôi Thiên Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho các tôi tớ của Ngài, những ân sủng từ trời cao, nhờ ơn cứu độ bắt nguồn từ việc Đức Trinh Nữ cưu mang Hài Nhi, và từ việc mừng kính sinh nhật Mẹ Maria, ước gì chúng con được gia tăng thêm niềm vui mừng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chuỗi Mân Côi..

 

Tuần Cửu Nhật Mừng Sinh Nhật Đức Maria Ngày thứ 6:

 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đáp: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Xướng: Lạy Mẹ Maria rất kính mến là nhành cây tuyệt đẹp của nhà David mà sự ra đời của Mẹ là niềm an ủi cho thánh Gioakim và Thánh Anna. Các Ngài đã vui mừng vì được là cha mẹ của một người con rất thánh thiện. Ước gì sinh nhật của Mẹ là niềm an vui cho linh hồn con. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho con chiến thắng được thế gian, và những sự ràng buộc của trần thế. Amen.

 

Đáp: Ôi, Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa là niềm vui được loan báo cho toàn thế giới, vì từ nơi Mẹ mọc lên Mặt Trời Công Chính, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người loại bỏ lời nguyền rủa, ban đầy ân phúc, tiêu diệt sự chết và thưởng ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Nào ta hãy hoan hỷ đón mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Đáp: Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện:

Ôi Thiên Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho các tôi tớ của Ngài, những ân sủng từ trời cao, nhờ ơn cứu độ bắt nguồn từ việc Đức Trinh Nữ cưu mang Hài Nhi, và từ việc mừng kính sinh nhật Mẹ Maria, ước gì chúng con được gia tăng thêm niềm vui mừng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chuỗi Mân Côi..

 

Tuần Cửu Nhật Mừng Sinh Nhật Đức Maria Ngày thứ 7:

 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đáp: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Xướng: Lạy Mẹ Maria dấu yêu, Sao Mai rực rỡ, sinh nhật của Mẹ là nguồn vui lớn lao cho các thiên thần vì họ nhìn thấy Mẹ của Đấng Cứu Độ trần gian, nhờ sự chết của Ngài ĐÃ hàn gắn những mất mát sa ngã của các thiên thần phản loạn trên thiên đàng. Ước gì sinh nhật của Mẹ là cũng niềm an vui cho linh hồn con, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con, chiến thắng được kẻ thù hỏa ngục, cứu chúng con khỏi những cạm bẫy của ma quỷ, và ơn hiệp thông trong vinh quang với các thiên thần trên thiên đàng. Amen.

 

Đáp: Ôi, Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa là niềm vui được loan báo cho toàn thế giới, vì từ nơi Mẹ mọc lên Mặt Trời Công Chính, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người loại bỏ lời nguyền rủa, ban đầy ân phúc, tiêu diệt sự chết và thưởng ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Nào ta hãy hoan hỷ đón mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Đáp: Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện:

Ôi Thiên Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho các tôi tớ của Ngài, những ân sủng từ trời cao, nhờ ơn cứu độ bắt nguồn từ việc Đức Trinh Nữ cưu mang Hài Nhi, và từ việc mừng kính sinh nhật Mẹ Maria, ước gì chúng con được gia tăng thêm niềm vui mừng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chuỗi Mân Côi..

 

Tuần Cửu Nhật Mừng Sinh Nhật Đức Maria Ngày thứ 8:

 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đáp: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Xướng: Lạy Mẹ Maria dấu yêu, ánh sáng hừng đông rực rỡ, sinh nhật của Mẹ mang niềm an ủi lớn lao cho các linh hồn của các thánh còn đang ở trong luyện ngục, họ được loan báo sự ngự đến của Mặt Trời Công Chính là Đức Giêsu Kitô, Người chiếu soi những sự tăm tối của họ, và dẫn họ tới thiên đàng. Ước gì sinh nhật của Mẹ là cũng niềm an vui cho linh hồn con, xin cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn kiên nhẫn trong mọi nghịch cảnh, và mau mắn thi hành thánh ý của Chúa. Amen.

 

Đáp: Ôi, Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa là niềm vui được loan báo cho toàn thế giới, vì từ nơi Mẹ mọc lên Mặt Trời Công Chính, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người loại bỏ lời nguyền rủa, ban đầy ân phúc, tiêu diệt sự chết và thưởng ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Nào ta hãy hoan hỷ đón mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Đáp: Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện:

Ôi Thiên Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho các tôi tớ của Ngài, những ân sủng từ trời cao, nhờ ơn cứu độ bắt nguồn từ việc Đức Trinh Nữ cưu mang Hài Nhi, và từ việc mừng kính sinh nhật Mẹ Maria, ước gì chúng con được gia tăng thêm niềm vui mừng Và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chuỗi Mân Côi..

 

Tuần Cửu Nhật Mừng Sinh Nhật Đức Maria Ngày thứ 9:

 

Xướng: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đáp: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Xướng: Lạy Mẹ Maria kính yêu, Đấng làm cầu nối giữa Thiên Chúa và nhân loại, sự ra đời của Mẹ kiện toàn niềm vui của các con CÁI Ađam, qua Chúa, Mẹ được lãnh nhận LÀ Tác giả CỦAcác Ân huệ, vì Chúa ban cho Mẹ là thủ quỹ của các ân sủng để ban phát cho chúng con. Ước gì sinh nhật của Mẹ là một niềm vui đặc biệt cho linh hồn con. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn cứu độ đời đời và tất cả những ân sủng cần thiết để có thể sống thánh thiện ngay từ đời này. Amen.

 

Đáp: Ôi, Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa là niềm vui được loan báo cho toàn thế giới, vì từ nơi Mẹ mọc lên Mặt Trời Công Chính, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người loại bỏ lời nguyền rủa, ban đầy ân phúc, tiêu diệt sự chết và thưởng ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Nào ta hãy hoan hỷ đón mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Đáp: Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Amen.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu nguyện:

Ôi Thiên Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho các tôi tớ của Ngài, những ân sủng từ trời cao, nhờ ơn cứu độ bắt nguồn từ việc Đức Trinh Nữ cưu mang Hài Nhi, và từ việc mừng kính sinh nhật Mẹ Maria, ước gì chúng con được gia tăng thêm niềm vui mừng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chuỗi Mân Côi..