Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuỗi Kinh Thờ Lạy

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Chuỗi Kinh Thờ Lạy

 

Khi đọc Chuỗi Kinh Thương Xót, chúng ta xin Chúa ban ơn thương xót cho chúng ta, và khi đọc Chuỗi Kinh Thờ Lạy (hay Chuỗi Kinh Đức Mẹ Fatima) chúng ta làm phần việc của mình để đón nhận hoa trái của Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng ta và nơi tha nhân. Cách đọc Chuỗi Kinh Thờ Lạy cũng rất giống cách đọc Chuỗi Kinh Thương Xót. Chỉ khác biệt ở những lời kinh ở mỗi hạt kinh.

 

1.Dấu Thánh Giá                                         

2.Lời nguyện mở đầu: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa, và con xin dâng lên Chúa Chuỗi Kinh Thờ Lạy này để kính mến Chúa Giêsu Kitô, để xin ơn hối cải cho những người tội lỗi, và để đền tạ vì những tội lỗi đã xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.”

3.Kinh Lạy Cha                                          

4.Kinh Kính Mừng                                    

5.Kinh Tin Kính                                             

6.Ở mỗi hạt lớn: “Lạy Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần Chí Thánh, con sấp mình thẳm sâu thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính rất châu báu Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong các Nhà Tạm trên thế giới, để đền tạ vì những sự lăng mạ, phạm thánh và dửng dưng mà Người đã bị xúc phạm. Vì công nghiệp vô cùng của Trái Tim Rất Thánh Người và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con khẩn nài Chúa ban ơn hối cải cho những tội nhân khốn khổ.”                                        

7.Ở mỗi hạt trong mười hạt nhỏ: “Lạy Chúa con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con kính mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không kính mến Chúa.”                                       

8.Ở cuối đọc ba lần: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa! Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con kính mến Chúa trong Bí Tích Cực Trọng.”                                

9.Lời nguyện kết: “Lạy Chúa, Chúa đã đặt Mẹ của Con Chúa làm Mẹ chúng con. Xin cho chúng con khi kiên trì sám hối và cầu nguyện cho thế giới được ơn cứu độ, chúng con có thể góp phần mở rộng Nước Chúa Kitô, mỗi ngày một hữu hiệu hơn, Người là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

(Cũng có thể đọc thêm kinh Hãy Nhờ và Kinh Lạy Nữ Vương)

 

How to pray the Adoration Chaplet

With the Divine Mercy Chaplet, we ask for the Mercy of God, and with the Adoration Chaplet (or the Our Lady of Fatima’s Chaplet) we do our part to receive the fruits of God’s Mercy for ourselves and for others. The Way to pray the Adoration is very much like the way to pray the Divine Mercy Chaplet. The only difference is the words of each bead and the opening and ending prayers.

 

1.The sign of the Cross

2.The opening prayer: “O Most Holy Trinity, I adore Thee, and I offer Thee this Adoration Chaplet for love of Jesus Christ, for conversion of sinners, and in reparation for the sins committed against the Immaculate Heart of Mary.”

3.The Our Father

4.The Hail Mary

5.The Creed

6.At the big bead: “O Most Holy Trinity, Father, Son and Holy Spirit, I adore Thee profoundly. I offer Thee the most precious Body, Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages, sacrileges and indifferences by which He is offended. By the infinite merits of His most Sacred Heart and the Immaculate Heart of Mary, I beg of Thee the conversion of poor sinners.”

7. At each of the ten small beads: “My God, I believe, I adore, I hope and I love Thee! I ask pardon of Thee for those who do not believe, do not adore, do not hope and do not love Thee.”

8. At the end, say three times: “O Most Holy Trinity, I adore Thee! My God, my God, I love Thee in the Most Blessed Sacrament.”

9. The ending prayer: “O God, who chose the Mother of Thy Son to be our Mother also, grant us that, persevering in penance and prayer for the salvation of the world, we may further more effectively each day the reign of Christ, who lives and reigns with Thee in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.”

(We may add the two prayers Memorare and the Hail Holy Queen)