Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cao Quý của Thánh Thể và Chức Linh Mục

Suy Niệm Hàng Tuần

(Oct. 4-10)

Cao Quý của Thánh Thể và Chức Linh Mục

 

Cao cả của chức Linh mục

Giả dụ con trong sạch được như các Thiên thần và thánh thiện được như Gio-an Tẩy giả, con cũng không đáng làm và rước lễ.

Vì có phải nhờ công riêng mà người ta đáng truyền và xử dụng Thánh Thể Chúa, cũng như lĩnh thụ Bánh các Thiên thần đâu!

Thực là một mầu nhiệm vĩ đại và một chức vụ cao quý! Vì Linh mục được làm một việc mà các Thiên thần không được làm!

Nhưng chỉ có những linh mục chính thức thụ phong theo luật Giáo Hội, mới được làm lễ và truyền Thánh Thể Chúa Kitô.

Linh mục chính là thừa tác viên của Thiên Chúa. Ngài dùng lời Thiên Chúa, làm theo huấn lệnh và quy luật Thiên Chúa. Còn vai chính, Người hành động bên trong chính là Thiên Chúa, mà muôn loài phải phục tùng ý muốn và tuân theo mệnh lệnh.

Vậy trong Bí Tích cao cả này, con phải tin Thiên Chúa toàn năng hơn tin giác quan hay ngoại chứng, đồng thời con phải hết sức kính cẩn khi làm việc trọng đại này.

 

Nhiệm vụ linh mục

            Con hãy chăm chú gẫm suy chức cao cả con lĩnh nhận ngày Đức Giám mục đặt tay trên đầu con.

            Phải, con đã là Linh mục và là Linh mục để tiến lễ. Vậy con hãy ý tứ theo thời vụ mà dâng tiến lễ Thiên Chúa cho tín trung, sốt sắng, và phải sống một đời sống không ai bắt nét được.

Con đã không trốn trách nhiệm, trái lại con đã buộc mình giữ kỷ luật và nên trọn lành, thánh thiện hơn.

Linh mục phải được trau giồi mọi nhân đức và nêu gương một đời sống lành thánh cho người khác.

Linh mục không được sống như quần chúng, và theo lối thường nhân, nhưng phải sống như các Thiên thần trên trời hay như người thiện dưới đất.

 

Ý nghĩa y phục Linh mục

            Linh mục mang y phục thánh thay vị Chúa Kitô, để dâng lên Thiên Chúa những lời khiêm nhượng sốt sắng, cho mình và cho cả giáo dân.

            Ngài mang Thánh giá trước ngực và sau lưng, để nhớ luôn cuộc Tử nạn Chúa.

            Thánh giá trước ngực trên áo ngoài, nhắc ngài nhớ gương Chúa Kitô và cố gắng theo đòi.  

Thánh giá sau lưng nhắc cho ngài biết phải vui chịu vì Chúa mọi thống khổ bởi người khác.

Ngài mang Thánh giá trước ngực để khóc vì lầm lỗi mình, ngài mang Thánh giá sau lưng, để khóc thương tội người khác. Và ngài phải nhớ mình đã được đặt làm môi giới giữa Thiên Chúa và người có tội. Ngài không được khoan giãn cầu nguyện và tiến lễ, cho đến khi xin được ân sủng và ơn tha thứ.

Khi linh mục dâng lễ, ngài làm cho Chúa được vinh danh, Thiên thần vui sướng, Giáo hội được vững chắc, trợ giúp người sống, người chết được an nghỉ và chính ngài được thông công mọi ơn lành.

 

SUY NIỆM

“Linh mục là Ki-tô khác”: Như Chúa Ki-tô, linh mục Tân ước dâng lên Thiên Chúa trọng đại hơn hiến lễ tượng trưng của Cựu ước. Chức vụ ngài đòi ngài phải thánh thiện và nah6n đức hơn các tư tế của Cựu ước.

“Linh mục là Ki-tô khác”: Như Chúa Ki-tô, ngài giữ trọng trách làm trung gian giữa Thiên Chúa và tội nah6n. Ngài phải khóc tội nhân loại và chịu đựng những bất công của họ. Y phục ngài nhắc luôn cho ngài nhiệm vụ đó.

Vậy cũng như Chúa Ki-tô đã tận hiến trên bàn thờ Thánh giá, linh mục cũng phải tận hiến làm lễ hy sinh trên bàn thờ lòng mình, để cứu thoát đoàn chiên Chúa.

Để đủ can đảm và hăng hái, ngài hãy năng nhớ đến chức vụ mình, một chức vụ cao quý, làm cho các ngài trọng hơn các Thiên thần.

Ôi Chúa Giêsu Linh mục Thượng tế! Chúa đã thương gọi con vào làm việc trong nhà thánh, xin Chúa hãy ở bên cạnh và giúp con cu toàn trách nhiệm con.

(Gương Chúa Giêsu Quyển IV, đoạn 5)