Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các nhạc phẩm về Bí Tích Thánh Thể

Tác giả: 
NS Phạm Đức Huyến

1.    Giêsu Thánh Thể. Sáng tác: Phạm Đức Huyến. Ca sĩ: Anh Phương – Phi Nguyên.

https://phamduchuyen.net/index.php/2021/03/15/giesu-thanh-the-sang-tac-pham-duc-huyen-ca-si-anh-phuong-phi-nguyen/

 

2.    Lắng Nghe Tiếng Chúa. Sáng tác: Phạm Đức Huyến. Ca sĩ: Mai Trâm-Nhật Thế.

https://phamduchuyen.net/index.php/2021/03/15/lang-nghe-tieng-chua-sang-tac-pham-duc-huyen-ca-si-mai-tram-nhat-the/

 

3.    Con Thờ Lạy Chúa. Sáng tác: Phạm Đức Huyến. Ca sĩ: Thiên Kim – Khắc Thiệu.

https://phamduchuyen.net/index.php/2021/03/15/con-tho-lay-chua-sang-tac-pham-duc-huyen-ca-si-thien-kim-khac-thieu/

 

4.    Nhiệm Tích Thánh Thể. Sáng tác: Phạm Đức Huyến. Ca sĩ: Khắc Thiệu.

https://phamduchuyen.net/index.php/2021/03/15/nhiem-tich-thanh-the-sang-tac-pham-duc-huyen-ca-si-khac-thieu/

 

5.      Dự Tiệc Cực Thánh. Sáng tác: Phạm Đức Huyến. Ca đoàn: Thên Thanh.

https://phamduchuyen.net/index.php/2021/03/15/du-tiec-cuc-thanh-sang-tac-pham-duc-huyen-ca-doan-then-thanh/

 

6.      Chúa Nguồn Tình Yêu. Sáng tác: Phạm Đức Huyến. Ca sĩ: Hoàng Thế.

https://phamduchuyen.net/index.php/2021/03/15/chua-nguon-tinh-yeu-sang-tac-pham-duc-huyen-ca-si-hoang-the/

 

7.      Chúa Ngự Trong Con. Sáng tác: Phạm Đức Huyến. Trình bày: Vincent Nguyễn.

https://phamduchuyen.net/index.php/2021/03/15/chua-ngu-trong-con-sang-tac-pham-duc-huyen-trinh-bay-vincent-nguyen/

 

8.      Chúa Ngự Trị Hồn Con. Sáng tác: Pạm Đức Huyến. Ca sĩ: Anh Thùy - Đình Khôi.

https://phamduchuyen.net/index.php/2021/03/15/chua-ngu-tri-hon-con-sang-tac-pam-duc-huyen-ca-si-anh-thuy-dinh-khoi/

 

9.      Bánh Thiên Thần. Sáng tac: Phạm Đức Huyến. Ca sĩ: Tuyệt Mai - Đình Khôi.

https://phamduchuyen.net/index.php/2021/03/15/banh-thien-than-sang-tac-pham-duc-huyen-ca-si-tuyet-mai-dinh-khoi/

 

10.  Bí Tích Cực Thánh. Sáng tác: Phạm Đức Huyến. Ca sĩ: Hoàng Thế.

https://phamduchuyen.net/index.php/2021/03/15/bi-tich-cuc-thanh-sang-tac-pham-duc-huyen-ca-si-hoang-the/