Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nghi thức thánh hiến cho Chúa Thánh Thần Và Cha Thánh Giuse

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

NGHI THỨC THÁNH HIẾN CHO CHÚA THÁNH THẦN VÀ CHA THÁNH GIUSE

 

Hát: Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm

(của Nguyễn Văn Vượng)

A. Chuỗi Kinh Kính Chúa Thánh Thần  từ Đức Mẹ Fatima

1. Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

3. Kinh Tin Kính + Kinh Truyền Tin +  Kinh Sáng Danh.

 

4. Ba Lời Nguyện Thiên Thần Hòa Bình dạy ở Fatima:

4.1 “Lạy Chúa Ba Ngôi-Cha, Con và Thánh Thần Chí Thánh-con sấp mình thẳm sâu thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính rất châu báu Chúa Giêsu Kitô, hiện diện trong các Nhà Tạm trên thế giới, để đền tạ vì những sự lăng mạ, phạm thánh và dửng dưng mà Người đã bị xúc phạm. // Vì công nghiệp vô cùng của Trái Tim Rất Thánh Người và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con khẩn nài Chúa ban ơn hối cải cho những tội nhân khốn khổ.” 

 

4.2 “Lạy Chúa con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con kính mến Chúa. // Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không kính mến Chúa.”   (3 lần)

 

4.3 “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa! Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con kính mến Chúa trong Bí Tích Cực Trọng.” 

 

5. Lời nguyện mở đầu cùng Đức Mẹ: “Lạy Mẹ Maria, là Nữ Vương và là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ-mọi sự của con là của Mẹ. Xin Mẹ ban cho con Ánh Sáng, Ân Sủng và Tình Yêu; Niềm Vui, Bình An và Hy Vọng;  Nhẫn Nại, Nhân Hậu và Từ Tâm; Trung Tín, Hiền Hòa và Tiết Độ; Khiêm Nhường, Trong Sạch và Quảng Đại.  Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, con xin dâng lên Chúa Chuỗi Kinh Thờ Lạy này, để Ca Ngợi, Chúc Tụng, Thờ Lạy, Tôn Vinh, và Cảm Tạ Chúa; để kính mến Chúa Giê-su Ki-tô, để xin ơn hối cải cho những người tội lỗi, để đền tạ vì những tội lỗi đã xúc phạm đến Khiết Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria Đồng Công; để sùng kính, yêu mến và noi gương Cha Thánh Giu-se: luôn sống theo Ơn Chúa Thánh Thần để làm vui lòng Chúa, để chu toàn thánh ý Chúa, để thuộc trọn về Chúa và góp phần xây dựng Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.

 

6.1 Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria - Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. // Xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giê-su để tận hiến toàn thân con cho Đức Mẹ. Xin cho con Đức Tin Mạnh Mẽ và Tinh Thần Cầu Nguyện.

 

6.2 Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. - Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. // Xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ: đón nhận, ghi nhớ, suy niệm, thực thi và loan truyền Lời Chúa, Luật Chúa và Ý Chúa. Xin cho con Đức Cậy Vững Chắc và Tinh Thần Hy Sinh.

 

6.3 Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người. - Và ở cùng chúng con. // Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con hằng ghi nhớ rằng Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa làm người, đang ngự thật (nơi đây) trong Bí Tích Thánh Thể như xưa Người ở trong Lòng Đức Trinh Nữ Maria, và hiện diện sống động trong từng con người; để chúng con khao khát thờ lạy Chúa trong Bí Tích Thánh Thể và tận tình yêu mến tha nhân. Xin cho con Đức Mến Nồng Nàn và Tinh Thần Bác Ái.

 

7. Thay Kinh Lạy Cha: “Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban sức mạnhThánh Thần cho chúng con, để chúng con hằng nhận ra thánh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

 

8. Thay Kinh Kính Mừng: “Lạy Chúa con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con kính mến Chúa. // Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không kính mến Chúa.”  (10 lần)

 

9. Thay Kinh Sáng Danh: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa! Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con kính mến Chúa trong Bí Tích Cực Trọng.” 

 

10. Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giê-su xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa Thương Xót hơn + Kinh Thờ Lạy: Lạy Chúa Giêsu ngự thật (nơi đây) trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu độ trần gian. // Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa đã yêu mến Mẹ. Lại cho con ơn cảm hóa người đời biết thiết tha yêu mến Chúa và Mẹ, nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Amen. 

 

11. Thay Kinh Lạy Nữ Vương:

X. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

 

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Ki-tô là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.

 

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa, Chúa đã tôn vinh Đức Ki-tô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa đã ban ơn trọng đại này cho chúng con, xin cũng làm cho chúng con thêm lòng tin kính để phụng sự Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

 

B. Kinh Cầu Chúa Thánh Thần

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con (lặp lại sau mỗi câu sau này)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

 

 1. Đức Chúa Thánh Thần (ĐCTT) bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra.
 2. ĐC TT đã bay liệng trên mặt nước, khi tạo thành vũ trụ và ban cho nó sản lực dồi dào.
 3. ĐC TT đã soi sáng các thánh nhân nói về Thiên Chúa.
 4. ĐC TT dạy dỗ thấm nhuần chúng con.
 5. ĐC TT làm chứng về Chúa Giêsu Kitô.
 6. ĐC TT là thầy chân lý hằng dạy dỗ chúng con mọi điều.
 7. ĐC TT đã xuống ngự nơi Đức Mẹ.
 8. ĐC TT đã tràn đầy mặt đất.
 9. ĐC TT ngự trị trong lòng chúng con.
 10. ĐC TT ban ơn trí ái và minh đạt.
 11. ĐC TT ban ơn siêu kiến và cương dũng.
 12. ĐC TT ban ơn minh luận và sùng hiếu.
 13. ĐC TT ban ơn kinh úy Thiên Chúa.
 14. ĐC TT ban ân sủng và lân tuất.
 15. ĐC TT ban can đảm, mến yêu và tiết độ.
 16. ĐC TT ban đức tin, cậy, mến, và bình an.
 17. ĐC TT ban lòng khiêm nhường và sạch sẽ.
 18. ĐC TT ban sự từ bi và hiền hậu.
 19. ĐC TT là mạch mọi ơn phúc.
 20. ĐC TT thấu suốt mọi điều bí nhiệm của Thiên Chúa.
 21. ĐC TT hằng bênh hộ chúng con bằng những lời thống thiết khó tả.
 22. ĐC TT đã lấy hình bồ câu ngự xuống nơi Chúa Kitô.
 23. ĐC TT đã tái sinh chúng con.
 24. ĐC TT đã đổ đầy tình thảo mến vào lòng chúng con.
 25. ĐC TT đã hóa chúng con nên nghĩa tử Thiên Chúa.
 26. ĐC TT đã lấy hình lưỡi lửa ngự xuống trên các môn đệ.
 27. ĐC TT đổ ơn đầy lòng các thánh Tông Đồ.
 28. ĐC TT ban ơn cho mỗi người, tùy ý Ngài sở định.

 

Ta hãy cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Thánh Thần Chúa mà phù giúp chúng con, chúng con van nài Chúa để Thánh Thần Chúa lại xót thương rửa sạch vết nhơ tâm hồn chúng con, và gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

 

Kinh Thánh Hiến cho Chúa Thánh Thần

 

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí Ánh Sáng và Tình Yêu,

Con xin thánh hiến trí khôn con, trái tim con, ý chí con,

toàn thân con, bây giờ và đời đời.

Xin cho trí khôn con luôn suy phục thiên hứng của Ngài

và giáo huấn của Hội Thánh Công giáo mà Ngài là Đấng hướng dẫn không hề sai

Xin cho trái tim con luôn nung nấu tình mến Chúa yêu người.

Xin cho ý chí con luôn thuận theo Thánh Ý.

Và xin cho cả đời con luôn trung thành noi gương

Nhân đức và đời sống Chúa Giê-su Ki-tô,

Đấng cùng với Chúa Cha và Ngài, Chúa Thánh Thần,

Được vinh quang và danh dự đời đời. Amen.

 

Kinh Thánh Hiến cho Thánh Giu-se

(của Thánh Bernardine of Siena)

(bản dịch của Lm JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR từ năm 1997)

 

            Lạy Thánh Giu-se rất yêu dấu, xin nhận con làm con của Cha.

            Xin Cha chăm lo phần rỗi con, xin trông chừng con ngày đêm.

            Xin gìn giữ con khỏi các dịp tội, xin cho con được trong sạch hồn xác.

            Nhờ lời chuyển cầu của Cha với Chúa Giê-su,

            Xin cho con một tinh thần khiêm nhường, hy sinh và bỏ mình;

            Một tình yêu nồng cháy dành cho Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể;

            Một tình yêu dịu ngọt dành cho Đức Maria, Mẹ con.

            Lạy Thánh Giu-se, xin ở với con khi sống và lúc chết.

            Xin cho con được sự phán xét may lành của Chúa Giê-su,

            Chúa Cứu Thế nhân hậu của con. Amen.

Phép lành của Linh Mục (nếu có)

Hát: Linh hồn tôi tung hô Chúa (của Kim Long) hay Tận Hiến cho Mẹ (của Huyền Linh)

 

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR. 2:15pm May 21st 2021