Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Truyền Tin cho Thánh Giuse

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Kinh Truyền Tin cho Thánh Giuse

 

X. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Thánh Giuse biết: Đức Maria đã thụ thai bởi Phép Đức Chúa Thánh Thần.

Đ: Và Thánh Giu-se đã đưa Mẹ Thiên Chúa về nhà mình (Mt. 1:18:25).

Kính mừng Thánh Giu-se là Cha Nuôi Đức Chúa Giê-su Ki-tô cùng là Bạn thật Rất Thánh Đồng Trinh Maria. // Thánh Giu-se Dưỡng Phụ Con Đức Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

 

X. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Thánh Giu-se biết: Vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Chúa Hài Đồng.

Đ. Và Thánh Giu-se đang đêm liền chỗi dậy đưa Chúa Hài Đồng và Mẹ Người trốn sang Ai-cập.

Kính mừng Thánh Giu-se là Cha Nuôi Đức Chúa Giê-su Ki-tô  cùng là Bạn thật Rất Thánh Đồng Trinh Maria. // Thánh Giu-se Dưỡng Phụ Con Đức Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen (Mt. 2:13-15).

 

X. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Thánh Giuse biết: những kẻ tìm giết Chúa Hài Đồng đã chết rồi.

Đ. Và Thánh Giuse liền chỗi dậy đưa Chúa Hài Đồng và Mẹ Người về đất It-ra-en (Mt 2:19-23).

Kính mừng Thánh Giu-se là Cha Nuôi Đức Chúa Giê-su Ki-tô  cùng là Bạn thật Rất Thánh Đồng Trinh Maria. // Thánh Giu-se Dưỡng Phụ Con Đức Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

 

X. Lạy Rất Thánh Dưỡng Phụ Con Đức Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

 

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ Lời Đức Chúa Trời, mà biết thật Thánh Giu-se là Cha Nuôi Đức Chúa Giê-su Ki-tô cùng là Bạn Thật Rất Thánh Đồng Trinh Maria; thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.

 

Viết xong và đọc lần đầu 4:30-5:48am Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 23/05/2021 để muôn đời ca ngợi Chúa Ba Ngôi, tôn vinh Khiết Tâm Tân Khổ Mẹ Maria Đồng Công  và tôn vinh Cha Thánh Giuse, Đấng đã ban ơn chữa lành mọi bệnh tật đang có tối qua sau Giờ Chầu Thánh Thể đầu tiên với Chuỗi Kinh Tạ Ơn của Thánh Giuse.

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR