Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa của Thánh Giu-se

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa của Thánh Giu-se

 

 1. Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

 1. Kinh Tin Kính + Kinh Ăn Năn Tội

 

Kinh Lạy Cha + Kinh Truyền Tin + Kinh Sáng Danh

 

 1. Lời nguyện mở đầu: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa. Cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giu-se con xin dâng lên Chúa Chuỗi Kinh Thương Xót này để kính mến Thánh Tâm Chúa Giê-su, Vua Tình Yêu bị đâm thâu trên Thánh Giá, để xin ơn hối cải cho những người tội lỗi, và đền tạ vì những tội lỗi đã xúc phạm đến Khiết Tâm Tân Khổ Mẹ Maria Đồng Công.”

 

 1. Ở đầu mỗi chục là lời xướng nguyện theo thứ tự sau:
  1. Vì niềm đau bị khước từ của Trái Tim Chúa Giê-su, // xin Cha ban cho con ơn ghét tội và được đức kính mến.
  2. Vì niềm đau bị hiểu lầm của Trái Tim Chúa Giê-su, // xin Cha ban cho con ơn biết tha thứ và được đức nhẫn nại.
  3. Vì niềm đau bị vô ơn của Trái Tim Chúa Giê-su, // Xin Cha ban cho con ơn biết cầu nguyện và được đức khiêm nhường.
  4. Vì niềm đau bị thất bại của Trái Tim Chúa Giê-su, // Xin Cha ban cho con ơn biết làm phúc và được đức vâng phục.
  5. Vì niềm đau bị bỏ rơi của Trái Tim Chúa Giê-su, // Xin Cha ban cho con ơn biết sống khiêm nghèo đơn sơ và được đức khinh chê thế tục.

 

 1. Ở mỗi hạt lớn đọc: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, // để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

 1. Ở mỗi hạt nhỏ đọc: Vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giê-su Ki-tô, // xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần).

 

 1. Ở cuối mỗi chục thay Kinh Sáng Danh: “Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, // xin thương xót chúng con và toàn thế giới.”  

 

 

 1. Kinh Thờ Lạy thay Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giê-su ngự thật (nơi đây) trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria và Cha Thánh Giu-se, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu độ trần gian. // Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa đã yêu mến Mẹ. Lại cho con ơn cảm hóa người đời biết thiết tha yêu mến Chúa và Mẹ, nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Amen.

 

 1. Sau 5 chục - Li Nguyện Đức Mẹ Thương Xót: Lạy Chúa, xin thứ tha tội lỗi và ban ơn cứu độ cho chúng con, không phải bởi chúng con đã làm gì nên công trạng, nhưng chính là nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mẫu Đức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

 

 1. Lời nguyện Đền Tạ Thánh Tâm: Lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, Chúa đã muốn cho Thánh Tâm Con Một Chúa bị đâm thâu, khiến kho tàng tình yêu vô biên được mở ra để chúng con hưởng nhờ. Xin cho chúng con hằng sốt sắng tôn sùng Thánh Tâm Người và biết đền tội chúng con cho cân xứng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

 

 1. Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ:

 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Chúa Trời* và là Nữ Vương các Thiên Thần cùng cả loài người ta*. Chúng con cảm tạ Chúa Ba Ngôi cực thánh* rất đáng thờ phượng cung kính* đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển*. Chúng con tin hết thảy các điều Hội Thánh dạy tin về những sự cao sang quyền phép lòng lành và nhân đức của Mẹ.* Nhất là chúng con tin kính Mẹ từ thuở đầu thai chẳng hề mắc tội tổ tông.* Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu mà còn trọn đời đồng trinh sạch sẽ* Mẹ là đấng rất thánh thiện vượt trên cả loài người, vì Mẹ đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín dùng ơn nghĩa Chúa* Mẹ đã đáng gọi là Đấng Đồng Công cứu chuộc loài người,* vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế* Mẹ là Đấng giữ kho và là cửa Thiên Đàng,* vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa* sau hết* Mẹ được phong làm Nữ Vương Trời Đất,* Mẹ là Hoàng Hậu,* là Nữ Vương các Thiên Thần cũng cả loài người ta nữa.

 

Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng Toàn Năng,* bởi lời Mẹ xin cùng Chúa,* và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu linh hồn người ta,* cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khó* vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ kêu xin Mẹ,* và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu những kẻ chưa kêu đến Mẹ nữa.

 

Lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa* Đấng bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu* xin Mẹ đoái nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ* vì muôn ơn lành Mẹ đã xin cho cả Hội Thánh cùng các giáo hữu.* Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban.

 

Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót,* xin Mẹ thứ tha những điều chúng con bội bạc cùng Mẹ.*

Chúng con cam đoan từ nay nhờ ơn Chúa giúp,* chúng con sẽ hết sức tôn kính yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước. Lạy Mẹ rất tốt lành êm ái,* xin Mẹ thứ tha các lời nói hoặc chữ viết xúc phạm đến Mẹ.

Xin Mẹ thứ tha những tội bất kính tượng ảnh thánh Mẹ,* xin Mẹ thứ tha những điều xỉ nhục, bội bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn.* Xin Mẹ thứ tha cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng,* đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

Chớ gì chúng con được hợp cùng các Thiên Thần,* các Thánh* và các kẻ lành hằng ngợi khen Mẹ trên trời dưới đất* mà đền tạ những tội gớm ghê ấy cho cân xứng.

Xin Mẹ đoái thương chứng nhận chúng con mến Mẹ* xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con,* và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật của Mẹ. Amen.

 

 

 1. Thánh Vnh Ca tng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Tv. 116 (117)

 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

 

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,

Lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

 

Tự bây giờ và chính hiện nay,

Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

 

 1. Kinh Hãy Nhớ và Kinh Lạy Nữ Vương

 

Hát: Ngợi Ca Lòng Thương Xót

 

Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng con.

Hỡi Trái Tim từ nhân, Con tín thác nơi Ngài. (3 lần).

 

Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa từ Đức Mẹ Fatima được đọc lần đầu tiên vào 9:30pm Thứ Hai sau Lễ Chúa Lên Trời 17/5/2021; nghĩa là cùng ngày với sự ra mắt của Chuỗi Kinh Đền Tạ của Thánh Giu-se. Theo đó, những lời kinh trong Chuỗi Kinh Thương Xót được Chúa mạc khải cho Thánh Faustina được giữ lại, nhưng cấu trúc của chuỗi kinh được hoàn chỉnh theo hình thức kinh Mân Côi, để có thêm chiều kích Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ, cũng như giúp người đọc có thể chú tâm vào các ý lực tu đức quan trọng và đem lại sự tiến bộ trong đời sống tâm linh. Chuỗi Kinh được hoàn chỉnh lúc 4:45pm Thứ Ba 18/5/2021, và được đổi tên “Chuỗi Kinh Thương Xót của Thánh Giu-se” vào Lễ Hiện Xuống 23/5/2021.

 

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.