Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Chúa Nhật 9, 10, 11, 12, 13 và 14 TN B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 9 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 2,23-28

 

Tin mừng

 

23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: "Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép! "25 Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng?26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế."27 Người nói tiếp: "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát."

 

23  As he was passing through a field of grain on the sabbath, his disciples began to make a path while picking the heads of grain.

 

24 At this the Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the sabbath?"

 

25 He said to them, "Have you never read what David did  when he was in need and he and his companions were hungry?26 How he went into the house of God when Abiathar was high priest and ate the bread of offering that only the priests could lawfully eat, and shared it with his companions?"

 

27 Then he said to them, "The sabbath was made for man,  not man for the sabbath.

 

28 That is why the Son of Man is lord even of the sabbath."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 2,23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Dọc đường, những môn đệ của ai bứt lúa mà ăn? (Mc 2,23)

a. Môn đệ ông Gioan.

b. Môn đệ người Pharisêu.

c. Môn đệ người Xađốc.

d. Môn đệ của Đức Giêsu.

 

02. Những môn đệ của Đức Giêsu bứt lúa mà ăn vào ngày nào? (Mc 2,23)

a. Ngày lễ Vượt qua.

b. Ngày Thứ nhất trong tuần.

c. Ngày Sabát.

d. Ngày lễ Ngũ tuần.

 

03. Dưới thời thượng tế nào, ông Đavít đã vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa? (Mc 2,26)

a. Thượng tế Caipha.   

b.Thượng tế Khannan

c. Thượng tế Abiatha.  

d. Thượng tế Xikêua.

 

04. Ngày Sabát được tạo nên cho ai? (Mc 2,27)

a. Lề luật.                    

b. Con người.

c. Ông Môsê.              

d. Người Do thái.

 

05. Con Người làm chủ cả ngày nào? (Mc 2,28)

a. Ngày Thứ nhất trong tuần.

b. Ngày lễ Vượt qua.

c. Ngày Sabát.

d. Những ngày Thiên Chúa đã tạo dựng.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai làm chủ luôn ngày Sabát ? (Mc 2,28)

02. Môn đệ của ai đã bứt lúa mà ăn? (Mc 2,23)

03. Môn đệ của Đức Giêsu đã bứt gì mà ăn? (Mc 2,23)

04. Ngày nào cũng được dựng lên cho con người? (Mc 2,27)

05. Những môn đệ của Đức Giêsu bứt lúa mà ăn vào ngày nào? (Mc 2,23)

06. Những người nào đã hỏi Đức Giêsu về việc các tông đồ đã làm? (Mc 2,24)

07. Dưới thời thượng tế nào, ông Đavít đã vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa? (Mc 2,26)

08. Dưới thời thượng tế Abiatha, ai đã vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa? (Mc 2,26)

09. Bánh tiến chỉ ai được ăn? (Mc 2,26)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát”.

Tin Mừng thánh Máccô 2,28

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 9 TN B

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :

Bứt lúa

 

*  Tin Mừng thánh Máccô 2,23

 

Vào ngày sabát,

Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa.

Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. d. Môn đệ của Đức Giêsu (Mc 2,23)

02. c. Ngày sabát (Mc 2,23)

03. c. Thượng tế Abiatha (Mc 2,26)

04. b. Con người (Mc 2,27)

05. c. Ngày sabát (Mc 2,28)

 

III. Ô CHỮ

 

01. Con Người (Mc 2,28)

02. Đức Giêsu (Mc 2,23)

03. Lúa (Mc 2,23)

04. Ngày sabát (Mc 2,27)

05. Ngày sabát (Mc 2,23)

06. Pharisêu (Mc 2,24)

07. Abiatha (Mc 2,26)

08. Đavít (Mc 2,26)

09. Tư tế (Mc 2,26)

 

Hàng dọc: Ngày Sabát

 

 Nguyễn Thái Hùng

 

+++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 10 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 3,20-35

 

Tin mừng

 

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.

 

24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."

 

31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! "33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."

 

 

20  He came home. Again (the) crowd gathered, making it impossible for them even to eat.

 

21 When his relatives heard of this they set out to seize him, for they said, "He is out of his mind."

 

22 The scribes who had come from Jerusalem said, "He is possessed by Beelzebul,"  and "By the prince of demons he drives out demons."

 

23 Summoning them, he began to speak to them in parables, "How can Satan drive out Satan?24 If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand.

 

25 And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand.

 

26 And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand; that is the end of him.

 

27 But no one can enter a strong man's house to plunder his property unless he first ties up the strong man. Then he can plunder his house.

 

28 Amen, I say to you, all sins and all blasphemies that people utter will be forgiven them.

 

29 But whoever blasphemes against the holy Spirit  will never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin."

 

30 For they had said, "He has an unclean spirit."

 

31 His mother and his brothers arrived. Standing outside they sent word to him and called him.

 

32 A crowd seated around him told him, "Your mother and your brothers 12 (and your sisters) are outside asking for you."

 

33 But he said to them in reply, "Who are my mother and (my) brothers?"

 

34 And looking around at those seated in the circle he said, "Here are my mother and my brothers.

 

35 (For) whoever does the will of God is my brother and sister and mother."

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 3,21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Khi nhìn thấy những phép lạ của Đức Giêsu, ai đã nói Ngài dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ? (Mc 2,22)

a. Các kinh sư.               

b. Thầy thượng tế.

c. Các luật sĩ.         

d. Người Xađốc.

 

02. Quỷ vương tên gọi là gì? (Mc 2,22)

a. Baan.                  

b. Bêendêbun.

c. Đagôn.                

d. Xatan.

 

03. Mọi tội của con cái loài người đều được tha, trừ tội gì? (Mc 2,29)

a. Không tin vào Thiên Chúa.

b. Không tin Đức Giêsu.

c. Nói phạm đến Thánh Thần.

d. Tin vào ma quỷ.

 

04. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, … … …(Mc 2,27)

a. Rồi mới cướp sạch nhà nó.

b. Rồi mới lấy những thứ mình muốn.

c. Rồi mới ăn trộm.

d. Rồi mới cướp phá.

 

05. Các kinh sư từ đâu xuống nói rằng Đức Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám? (Mc 2,22)

a. Thành Đavít.              

b. Thành Nadarét.

c. Thành Caphácnaum. 

d. Thành Giêrusalem

 

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

 

01. Các kinh sư từ thành nào xuống nói rằng Đức Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám? (Mc 2,22)  

 

02. Những ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội thế nào? (Mc 2,29)  

 

03. Khi nhìn thấy những phép lạ của Đức Giêsu, ai đã nói Ngài dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ? (Mc 2,22) 

 

04. “Nước nào tự … … …, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.”  (Mc 2,24a-25b)

 

05. Mọi tội của con cái loài người đều được tha, trừ tội nói phạm đến ai? (Mc 2,29)

 

06. Các kinh sư nói Đức Giêsu dựa thế của ai mà trừ quỷ? (Mc 2,22)

 

07. Thân nhân của Đức Giêsu đi bắt Ngài về vì họ nghĩ Ngài thế nào? (Mc 2,21)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

Ai nói phạm đến Thánh Thần,

thì chẳng đời nào được tha,

mà còn mắc tội muôn đời".

Tin Mừng thánh Máccô 2,29

 

 VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 10 TN B

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :

Thân nhân Chúa Giêsu

 

* Tin Mừng thánh Máccô 3,21

 

Thân nhân của Người hay tin ấy,

 liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. a. Các kinh sư (Mc 2,22)

02. b. Bêendêbun (Mc 2,22)

03. c. Nói phạm đến Thánh Thần (Mc 2,29)

04. a. Rồi mới cướp sạch nhà nó (Mc 2,27)

05. d. Thành Giêrusalem (Mc 2,22)

 

III. Ô CHỮ

 

01. Giêrusalem (Mc 2,22)

02. Muôn đời (Mc 2,29)

03. Kinh sư (Mc 2,22)

04. Chia rẻ  (Mc 2,33)

05. Thánh Thần (Mc 2,29)

06. Quỷ vương (Mc 2,22)

07. Đã mất trí (Mc 2,21)

 

Hàng dọc: Lời Chúa

 

 Nguyễn Thái Hùng

+++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B

Mc 4,26-34

 

TIN MỪNG

Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên
26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."

Dụ ngôn hạt cải (Mt 13: 31 -32; Lc 13: 18 -19 )
30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

Kết luận về các dụ ngôn (Mt 13: 34 )
33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe.34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

 

26 He said,"This is how it is with the kingdom of God; 6 it is as if a man were to scatter seed on the land27 and would sleep and rise night and day and the seed would sprout and grow, he knows not how.

28 Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.

29 And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come."

30 He said, "To what shall we compare the kingdom of God, or what parable can we use for it?31 It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth.

32  But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade."

33 With many such parables he spoke the word to them as they were able to understand it.

34 Without parables he did not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 4,29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu ví điều gì tựa như chuyện 1 người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên? (Mc 4,26)
a. Triều đại Thiên Chúa.
b. Ngày Quang lâm.
c. Nước Thiên Chúa.
d. Ngày phán xét.

02. Nước Thiên Chúa được ví như hạt gì nhỏ nhất trên mặt đất? (Mc 4,31)
a. Hạt lúa.
b. Hạt bắp.
c. Hạt cải.
d. Hạt đậu.

03. Hạt cải được gieo xuống đất, khi lớn lên, cành lá xum xuê, thì con gì có thể làm tổ dưới bóng nó? (Mc 4,32)
a. Con bướm.
b. Con dơi.
c. Chim trời.
d. Con chồn.

04. Đức Giêsu khi rao giảng cho dân chúng, người hay dùng kiểu nói gì? (Mc 4,33)
a. Câu chuyện có thật trong đời sống.
b. Dụ ngôn.
c. Câu chuyện huyền thoại.
d. Câu chuyện lịch sử.

05. Trong dụ ngôn hạt giống tự mọc, lúc nào người chủ đem liềm hái ra gặt? (Mc 4,29)
a. Ngày quang lâm.
b. Chúa Giêsu trở lại.
c. Lúa vừa chín.
d. Thiên Chúa  xét xử mọi dân tộc.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Hạt cải là hạt thế nào trên mặt đất? (Mc 4,31) 

02. Lúc lúa thế nào thì ông chủ đưa liềm hái ra gặt? (Mc 4,29) 

03. Đức Giêsu khi rao giảng cho dân chúng, người hay dùng kiểu nói gì? (Mc 4,33) 

04. Nước Thiên Chúa được ví như hạt gì nhỏ nhất trên mặt đất? (Mc 4,31) 

05. Đức Giêsu ví điều gì tựa như chuyện 1 người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên? (Mc 3,26)

06. Hạt cải được gieo xuống đất, khi lớn lên, cành lá xum xuê, thì con gì có thể làm tổ dưới bóng nó? (Mc 4,32) 

07. Khi chỉ có ai với nhau thì Người giải nghĩa hết? (Mc 4,34) 

08. Dụng cụ để người thợ thu hoạch mùa gặt là gì? (Mc 4,29) 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất,

nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi,

thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê,

đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

Tin Mừng thánh Máccô 4,31-32

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 4,26-34

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Gặt lúa

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 4,29

"Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Nước Thiên Chúa (Mc 3,26)
02. c. Hạt cải (Mc 4,31)
03. c. Chim trời (Mc 4,32)
04. b. Dụ ngôn (Mc 4,33)
05. c. Lúa vừa chín (Mc 4,29)

III. Ô CHỮ

01. Nhỏ nhất (Mc 4,31)
02. Vừa chín (Mc 4,29)
03. Dụ ngôn (Mc 4,33)
04. Hạt cải (Mc 4,31)
05. Nước Thiên Chúa (Mc 3,26)
06. Chim trời (Mc 4,32)
07. Thầy trò (Mc 4,34)
08. Liềm hái (Mc 4,29)

Hàng dọc: Nước Trời

GB.NGUYỄN THÁI HÙNG

 

++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B

Mc 4,35-41

TIN MỪNG

Đức Giê-su dẹp sóng gió (Mt 8:23 -27; Lc 8:22 -25 )
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi! "36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? "39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? "41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "

 

35  On that day, as evening drew on, he said to them, "Let us cross to the other side."

36 Leaving the crowd, they took him with them in the boat just as he was. And other boats were with him.

37 A violent squall came up and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up.

38 Jesus was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?"

39 He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, "Quiet! Be still!"  The wind ceased and there was great calm.

40 Then he asked them, "Why are you terrified? Do you not yet have faith?"

41  They were filled with great awe and said to one another, "Who then is this whom even wind and sea obey?"

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 4,41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu và các môn đệ sang bờ bên kia lúc nào? (Mc 4,35)
a. Chiều đến.
b. Chập tối.
c. Nữa đêm.
d. Canh tư.

02. Khi trận cuồng phong nổi lên, Đức Giêsu đang làm gì? (Mc 4,38)
a. Cầu nguyện
b. Chuyện trò với các môn đệ.
c. Dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.
d. Giảng dạy dân chúng.

03. Ai đã đánh thức Đức Giêsu dậy? (Mc 4,38)
a. Các tư tế.
b. Các kinh sư.
c. Các môn đệ.
d. Đám đông.

04. Ai đã làm cho gió im và biển lặng? (Mc 4,39)
a. Thiên Chúa.
b. Ông Môsê.
c. Đức Giêsu.
d. Ông Giôna.

05. Khi thấy Thầy làm cho gió tắt, biển lặng như tờ, các môn đệ có thái độ gì? (Mc 4,41)
a. Vui mừng.
b. Xôn xao.
c. Hoảng sợ.
d. Kinh ngạc.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Khi trận cuồng phong nổi lên, Đức Giêsu đang ở đâu? (Mc 4,38) 

02. Ai đã đánh thức Đức Giêsu dậy? (Mc 4,38) 

03. Khi trận cuồng phong nổi lên, Đức Giêsu đang làm gì? (Mc 4,38) 

04. Đức Giêsu truyền cho biển câm đi, biển liền thế nào? (Mc 4,39) 

05. Đức Giêsu ngăm đe gió, gió liền thế nào? (Mc 4,39) 

06. Ai đã làm cho gió im và biển lặng? (Mc 4,39) 

07. Khi thấy Thầy làm cho gió tắt, biển lặng như tờ, các môn đệ có thái độ gì? (Mc 4,41)

 Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Vậy người này là ai,

mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"

Tin Mừng thánh Máccô 4,41

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B
Tin Mừng thánh Máccô 4,35-41

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Giữa biển bao la

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 4,41

"Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Chiều đến (Mc 4,35)
02. c. Dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ (Mc 4,38)
03. c. Các môn đệ (Mc 4,38)
04. c. Đức Giêsu (Mc 4,39)
05. c. Hoảng sợ (Mc 4,41)

III. Ô CHỮ

01. Đàng lái (Mc 4,38)
02. Môn đệ (Mc 4,38)
03. Ngủ (Mc 4,38)
04. Lặng như tờ (Mc 4,39)
05. Tắt (Mc 4,39)
06. Đức Giêsu (Mc 4,39)
07. Hoảng sợ (Mc 4,41)

Hàng dọc: Lòng Tin

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

++++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B

Mc 5,21-43

 

TIN MỪNG

Đức Giê-su chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại (Mt 9:18 -26; Lc 8:40 -56 )
21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người,23 và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống."24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm,26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người.28 Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu."29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi? "31 Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ÀAi đã sờ vào tôi? "32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó.33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.34 Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh."

35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa? "36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.39 Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy! "40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm.41 Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! "42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

 

21 When Jesus had crossed again (in the boat) to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea.

22 One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him he fell at his feet23 and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death. Please, come lay your hands on her 8 that she may get well and live."

24 He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him.

25 There was a woman afflicted with hemorrhages for twelve years.

26 She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped but only grew worse.

27 She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak.

28  She said, "If I but touch his clothes, I shall be cured."

29 Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction.

30 Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?"

31 But his disciples said to him, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'"

32 And he looked around to see who had done it.

33 The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth.

34 He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction."

35 10While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, "Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?"

36 Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid; just have faith."

37 He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James.

38 When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly.

39  So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead but asleep."

40 And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child's father and mother and those who were with him and entered the room where the child was.

41  He took the child by the hand and said to her, "Talitha koum," which means, "Little girl, I say to you, arise!"

42 The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around. (At that) they were utterly astounded.

43 He gave strict orders that no one should know this and said that she should be given something to eat.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 5,28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi thấy Đức Giêsu ông trưởng hội đường có hành động thế nào? (Mc 5,22)
a. Kêu van Đức Giêsu xin thương xót.
b. Sụp xuống dưới chân Người.
c. Bái lạy Đức Giêsu.
d. Sám hối và tin vào Đức Giêsu.

02. Ông trưởng hội đường xin gì cùng Đức Giêsu? (Mc 5,23)
a. Xin thương xót chúng tôi.
b. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu để nó được cứu thoát và được sống.
c. Xin cứu chữa cháu khỏi quỷ ám.
d. Xin nâng đỡ đức tin của chúng tôi.

03. Đức Giêsu cầm tay đứa bé và nói: (Mc 5,41)
a. Epphata, hãy mở ra.
b. Talitha kum, nghĩa là: này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi.
c. Hãy ra khỏi người này.
d. Hãy bước ra.

04. Người đàn bà bị băng huyết đã bao nhiêu năm? (Mc 5,25)
a. 7
b. 9
c. 11
d. 12

05. Những môn đệ được đi theo Đức Giêsu đến nhà ông trưởng hội đường là ai? (Mc 5,21-43)
a. Ông Gioan.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Giacôbê.
b. Cả a, b và c đúng.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ông trưởng hội đường tên là gì? (Mc 5,22)

02. Đức Giêsu cầm tay đứa bé và nói : … … … nghĩa là : này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi (Mc 5,41). 

03. Môn đệ được đi theo Đức Giêsu đến nhà ông trưởng hội đường là ai? (Mc 5,21-43)

04. Người đàn bà đã sờ gấu áo của Đức Giêsu và được khỏi bệnh gì? (Mc 5, 25)

05. Khi chứng kiến Đức Giêsu làm cho đứa bé sống lại, người ta kinh ngạc thế nào? (Mc 5,43) 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Này bé,

Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi”

Tin Mừng thánh Máccô 5,41

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 5,21-43

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Người phụ nữ bị bệnh băng huyết

* Câu Tin Mừng thánh Máccô Mc 5,28

"Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu."

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Sụp xuống dưới chân người (Mc 5,22)
02. b. Xin ngài đến đặt tay trên cháu để nó được cứu thoát và được sống (Mc 5,23)
03. b. Talitha kum, nghĩa là: này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi (Mc 5,41)
04. d. 12 (Mc 5,25)
05. b. Cả a, b và c đúng (Mc 5,21-43)

III. Ô CHỮ

01. Giaia (Mc 5,22)
02. Talitha kum (Mc 5,41)
03. Phêrô (Mc 5,21-43)
04. Băng huyết (Mc 5, 25)
05. Sững sờ (Mc 5,43)

Hàng dọc: Gặp Gỡ

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

+++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 6,1-6

TIN MỪNG

Đức Giê-su về thăm Na-da-rét (Mt 13: 53 -58; Lc 4:16 -30 )
1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

 

1 He departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples.

2  When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands! Is he not the carpenter, 3 the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him.

4  Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and among his own kin and in his own house."

5 So he was not able to perform any mighty deed there,  apart from curing a few sick people by laying his hands on them.

6 He was amazed at their lack of faith. He went around to the villages in the vicinity teaching.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 6,6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Quê quán của Đức Giêsu là đâu? (x. Mc 6,1-6)
a. Bêlem.
b. Nadarét.
c. Bêtania.
d. Caphácnaum.

 

02. Vào ngày nào Đức Giêsu bắt đầu giảng dạy ở trong Hội đường? (Mc 6,2)

a. Ngày lễ Vượt qua.
b. Ngày Sabát.
c. Ngày Thứ nhất trong tuần.
d. Ngày Lễ lều.

 

03. Với Đức Giêsu, người ta ngạc nhiên về điều gì? (Mc 6,2)

a. Về những phép lạ Người làm.
b. Về sự khôn ngoan của Người.
c. Về các xử thế của Người.
d. Chỉ a và b đúng.

04. Khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, dân làng Nadarét có thái độ gì với Người? (Mc 6,2)
a. Yêu mến.
b. Kính trọng.
c. Ngạc nhiên.
d. Bỡ ngỡ.

 

05. Tại Nadarét, Đức Giêsu đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành cho họ. Đúng hay sai? (Mc 6,5)
a. Đúng.
b. Sai.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ông ta làm được những gì như thế, nghĩa là gì? (Mc 6,2) 

02. Một trong những anh em họ hàng của Đức Giêsu. (Mc 6,3)

03. Khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, dân làng Nadarét có thái độ gì với Người? (Mc 6,22) 

04. Dân làng  vấp ngã vì ai? (Mc 6,1-6)

05. Vào ngày này Đức Giêsu bắt đầu giảng dạy ở trong Hội đường? (Mc 6,2) 

06. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mc 6,3)

07. "… … … có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." (Mc 6,4) 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Người chỉ đặt tay trên

một vài bệnh nhân và chữa lành họ”.

Tin Mừng thánh Máccô 6,5

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 6,1-6

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Từ chối

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 6,6

"Người lấy làm lạ vì họ không tin."

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Nadarét (Mc 6,1-6)
02. b. Ngày Sabát (Mc 6,2)
03. d. Chỉ a và b đúng (Mc 6,2)
04. c. Ngạc nhiên (Mc 6,22)
05. a. Đúng (Mc 6,5)

III. Ô CHỮ

01. Phép lạ (Mc 6,2)
02.  Giôxếp (Mc 6,3)
03. Ngạc nhiên (Mc 6,22)
04. Đức Giêsu (Mc 6,3)
05. Sabát (Mc 6,2)
06. Maria (Mc 6,3)
07. Ngôn sứ (Mc 6,4)

Hàng dọc: Lòng Tin

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG