Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK CN 27, 28, 29, 30 TN B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 27 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,2-16

 

Tải về file VHTK CN 27 TN B tại đây


TIN MỪNG

2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? " Họ hỏi thế là để thử Người.3 Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? "4 Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."5 Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông.6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ;7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.11 Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.


2 The Pharisees approached and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?" They were testing him.
3 He said to them in reply, "What did Moses command you?"
4 They replied, "Moses permitted him to write a bill of divorce and dismiss her."
5 But Jesus told them, "Because of the hardness of your hearts he wrote you this commandment.
6 But from the beginning of creation, 'God made them male and female.
7 For this reason a man shall leave his father and mother (and be joined to his wife),8 and the two shall become one flesh.' So they are no longer two but one flesh.
9 Therefore what God has joined together, no human being must separate."
10 In the house the disciples again questioned him about this.
11 He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her;12 and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery."
13 And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them.
14 When Jesus saw this he became indignant and said to them, "Let the children come to me; do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these.
15 Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child  will not enter it."
16 Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them.


I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Những ai đến hỏi Đức Giêsu, chồng có được phép rẫy vợ không? (Mc 10,2)
a. Các thượng tế.
b. Người Pharisêu.
c. Các môn đệ.
d. Người phe Hêrôđê.

02. Ai đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,4)
a. Ông Ápraham.
b. Ông Môsê.
c. Ông Giôsuê.
d. Ông Phaolô.

03. Vì điều gì mà ông Môsê cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,5)
a. Vì các ông yêu mến Thiên Chúa.
b. Vì các ông lòng chai dạ đá.
c. Vì quyền bình đẳng của phụ nữ.
d. Vì tôn trọng con người.

04. Sự gì Thiên Chúa  đã phối hợp, loài người ... ... ... . (Mc 10,9)
a. Phải tuân giữ mọi điều.
b. Không được phân ly.
c. Phải tha thứ cho anh em.
d. Phải dạy người ta tuân giữ mọi điều.

05. Với các trẻ em, Đức Giêsu nói gì? (Mc 10,13-16)
a. Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.
b. Cứ để trẻ em đến với thầy.
c. Đặt tay chúc lành cho chúng.
d. Cả a, b và c đúng.


III. Ô CHỮ 

Những gợi ý


01. Ai rẫy vợ mà cưới người khác thì phạm tội gì? (Mc 10,11)    

02. Người ta dẫn các trẻ em đến với ai? (Mc 10,13)

03. Ai la rầy các trẻ khi chúng đến với Đức Giêsu? (Mc 10,13)

04. Nước gì dành cho những ai có tâm hồn như trẻ em? (Mc 10,14-15)

05. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, thì loài người không được làm gì? (Mc 10,9)

06. Với lòng chai dạ đá của các ông, ai đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ? (Mc 10,11)

07. Đức Giêsu ôm lấy các trẻ nhỏ và đặt tay làm gì cho chúng? (Mc 10,16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly".

Tin Mừng thánh Máccô 10,9

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 27 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 10,2-16
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Trung tín
* Câu Tin Mừng thánh Máccô 10,9
"Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."

II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Người Pharisêu (Mc 10,2)
02. b. Ông Môsê (Mc 10,4)
03. b. Vì các ông lòng chai dạ đá (Mc 10,5)
04. b. Không được phân ly (Mc 10,9)
05. d. Cả a, b và c đúng (Mc 10,13-16)

III. Ô CHỮ 
01. Ngoại tình (Mc 10,11)    
02. Đức Giêsu (Mc 10,13)
03. Môn đệ (Mc 10,13)
04. Thiên  Chúa (Mc 10,14-15)
05. Phân ly (Mc 10,9)
06. Môsê (Mc 10,11)
07. Chúc lành (Mc 10,16)

Hàng dọc : TÌNH YÊU

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

+++++++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 28 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30


Tải về file DPF VHTK CN 28 TN B tại đây

TIN MỪNG

17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.


17 As he was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?"
18 Jesus answered him, "Why do you call me good?  No one is good but God alone.
19 You know the commandments: 'You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your mother.'"
20 He replied and said to him, "Teacher, all of these I have observed from my youth."
21 Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to (the) poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me."
22 At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions.
23 4 Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!"
24 The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God!25 It is easier for a camel to pass through (the) eye of (a) needle than for one who is rich to enter the kingdom of God."
26 They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?"
27 Jesus looked at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God."
28 Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you."
29 Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel30 who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come.


I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,17b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Người thanh niên gọi Đức Giêsu là gì? (Mc 10,17)
a. Thầy nhân lành.
b. Đấng Cứu thế.
c. Con Thiên Chúa.
d. Ánh sáng thế gian.

02. Người thanh niên đến với Đức Giêsu hỏi điều gì? (Mc 10,17)
a. “Tôi phải tha thứ bao nhiêu lần?”
b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp”.
c. “Tôi phải tin vào điều gì?”
d. “Thưa Thầy, cho con đi với Thầy”.

03. Đây là những điều mà anh thanh niên đã tuân giữ: (Mc 10,19)
a. Hãy thờ cha kính mẹ.
b. Chớ trộm cắp.
c. Chớ làm chứng dối.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Đây là lời Đức Giêsu nói với người thanh niên (Mc 10,21)
a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi.
b. Hãy về từ giã bố mẹ, rồi hãy đến theo tôi.
c. Hãy đi chôn cất người chết, rồi hãy đến theo tôi.
d. Hãy trình diện các tư tế, rồi hãy đến theo tôi.

05. Những người từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu thì sẽ được gì? (Mc 10,30)
a. Sự ngược đãi.
b. Sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
d. Đất Hứa làm gia nghiệp.
c. Chỉ a và b đúng.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý


01. Đức Giêsu nói anh hãy bán những gì anh có và cho người nghèo thì sẽ được kho tàng ở đâu? (Mc 10,21)

02. Khi từ bỏ mọi sự thì anh em sẽ được sự sống gì ở đời sau? (Mc 10,30)

03. Anh thanh niên hỏi phải làm gì để có sự sống đời đời làm … … … ? (Mc 10,17)

04. Vì điều gì mà các môn đệ đã từ bỏ mọi sẽ mà theo? (Mc 10,29)

05. Trước mặt Đức Giêsu, anh thanh niên đã làm gì? (Mc 10,17)

06. Anh thanh niên gọi Đức Giêsu là vị thầy gì? (Mc 10,17)

07. Ai đã hướng dẫn người thanh niên hãy bán mọi sự mà đi theo Người? (Mc 10,17-21)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.”

Tin Mừng thánh Máccô 10,21

 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 28 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Đức Giêsu và chàng thanh niên
*  Câu Tin Mừng thánh Máccô 10,17b
"Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"

II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Thầy nhân lành (Mc 10,17)
02. b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp (Mc 10,17)
03. d. Cả a, b và c đúng (Mc 10,19)
04. a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi (Mc 10,21)
05. c. Chỉ a và b đúng (Mc 10,30)
 
III. Ô CHỮ
01. Trên trời (Mc 10,21)
02. Vĩnh cữu (Mc 10,30)
03. Gia nghiệp (Mc 10,17)
04. Tin Mừng (Mc 10,29)
05. Quỳ xuống (Mc 10,17)
06. Nhân lành (Mc 10,17)
07. Đức Giêsu (Mc 10,17-21)

Hàng dọc : TIN MỪNG

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

+++++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 29 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,35-45

 

TIN MỪNG

35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây."36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? "37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang."38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? "39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được."

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

 

35 Then James and John, the sons of Zebedee, came to him and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you."

36 He replied, "What do you wish (me) to do for you?"

37 They answered him, "Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left."

38 Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism with which I am baptized?"

39 They said to him, "We can." Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;40 but to sit at my right or at my left is not mine to give but is for those for whom it has been prepared."

41 When the ten heard this, they became indignant at James and John.

42 Jesus summoned them and said to them, "You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt.

43 But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;44 whoever wishes to be first among you will be the slave of all.

45 For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Những người con của ai đến xin Đức Giêsu được ngồi bên hữu và bên tả trong Nước Ngài? (Mc 10,35)
a. Ông Dêbêdê.
b. Ông Simon.
c. Ông Giacôbê.
d. Ông Giôna.

02. Trước ước vọng của họ, Đức Giêsu đã nói gì? (Mc 10,38)
a. Hãy xin thì sẽ được.
b. Các anh không biết các anh xin gì?
c. Các anh hãy theo Thầy.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Trước ước vọng của họ, Đức Giêsu bảo họ làm gì?(Mc 10,39)
a. Hãy ngồi bên hữu hay bên tả thầy.
b. Phép rửa Thầy sẽ chịu, anh em sẽ chịu.
c. Chén Thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống.
d. Chỉ b và c đúng.

04. Thủ lãnh của các dân thì dùng gì mà thống trị dân? (Mc 10,42)
a. Tình yêu.
b. Sự quan tâm.
c. Quyền uy.
d. Lòng tận tụy.

05. Đức Giêsu nói: Giữa anh em, ai muốn làm lớn thì thế nào? (Mc 10,43)
a. Làm người phục vụ anh em.
b. Hy sinh mạng sống làm giá chuộc muôn người.
c. Lãnh đạo anh em.
d. Chết vì anh em.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Điều họ cùng phải chịu với Đức Giêsu? (Mc 10,38)

02. Các con ông Dêbêđê xin ai cho được ngồi bên tả bên hữu Người? (Mc 10,35)

03. Ông Giacôbê và ông Gioan là con của ai? (Mc 10,35)

04. Ai là người đã chuẩn bị cho kẻ nào được ngồi bên hữu hay bên tả Thầy? (Mc 10,40)

05. Ai muốn làm đầu anh em thì phải thế nào với mọi người? (Mc 10,44)

06. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người thế nào? (Mc 10,43)

07. Một người con của ông Dêbêđê. (Mc 10,35)

08. Ai đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người? (Mc 10, 45)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

Tin Mừng thánh Máccô 10,45

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 29 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,35-45

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề 
Hiến thân

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 10,39
"Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu."

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Ông Dêbêdê (Mc 10,35)
02. b. Các anh không biết các anh xin gì? (Mc 10,38)
03. d. Chỉ b và c đúng (Mc 10,39)
04. c. Quyền uy (Mc 10,42)
05. a. Làm người phục vụ anh em (Mc 10,43)

III. Ô CHỮ

01. Phép rửa (Mc 10,38)
02. Đức Giêsu (Mc 10,35)
03. Dêbêđê (Mc 10,35)
04. Thiên Chúa (Mc 10,40)
05. Đầy tớ (Mc 10,44)
06. Phục vụ (Mc 10,43)
07. Gioan (Mc 10,35)
08. Con Người (Mc 10, 45)

Hàng dọc : HIẾN THÂN

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

+++++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 30 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,46-52

TIN MỪNG

Người mù ở Giê-ri-khô (Mt 20: 29 -34; Lc 18: 35 -43 )
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây! " Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! "50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! " Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

46 They came to Jericho. And as he was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging.

47 On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, son of David, have pity on me."

48 And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, "Son of David, have pity on me."

49 Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man, saying to him, "Take courage; get up, he is calling you."

50 He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus.

51 Jesus said to him in reply, "What do you want me to do for you?" The blind man replied to him, "Master, I want to see."

52 Jesus told him, "Go your way; your faith has saved you." Immediately he received his sight and followed him on the way.

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,48b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Tại thành nào, Đức Giêsu đã chữa cho một người mù? (Mc 10,46)
a. Thành Bêlem.
b. Thành Giêrusalem.
c. Thành Giêrikhô.
d. Thành Caphácnaum.

02. Đây là lời kêu xin của anh mù: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, … … … ” (Mc 10,47)
a. Xin rủ lòng thương tôi.
b. Xin thương xót tôi.
c. Xin mở mắt tôi.
d. Xin cứu chữa tôi.

03. Anh mù xin gì cùng Đức Giêsu? (Mc 10,51)
a. Xin cho tôi nhìn thấy được.
b. Xin cứu chữa mắt tôi.
c. Xin thêm lòng tin cho tôi.
d. Xin nâng đỡ con.

04. Anh mù Batimê là con của ai? (Mc 10,46)
a. Ông Anphê.
b. Ông Timê.
c. Ông Simon.
d. Ông Giôxếp.

05. Điều gì đã làm cho anh mù được cứu? (Mc 10,52)
a. Lòng tin.
b. Niềm hy vọng.
c. Sự thương xót.
d. Lòng sám hối.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Tên của anh mù ở thành Giêrikhô là gì? (Mc 10,46)

02. Khi được gọi, anh mù liền vất gì lại, đứng phắt dậy đến gần Đức Giêsu? (Mc 10, 50)

03. Anh mù xin gì cùng Đức Giêsu? (Mc 10,51)

04. Đây là câu người ta nói với anh mù khi Người gọi anh: (Mc 10,49)

05. Điều gì đã làm cho anh mù được cứu? (Mc 10,52)

06. Anh mù gọi Đức Giêsu là con của vua nào? (Mc 10,47)

07. Anh mù Batimê, người thành nào? (Mc 10,46)

08. Ai đã chữa anh Batimê được nhìn thấy? (Mc 10,46-52)

09. Anh Batimê bị bệnh gì? (Mc 10,46)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! "

Tin Mừng thánh Máccô 10,52

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNHKINH
CHÚA NHẬT 30 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,46-52

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề 

Thầy gọi anh

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 10,48b
"Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Thành Giêrikhô (Mc 10,46)
02. a. Xin rủ lòng thương tôi (Mc 10,47)
03. a. Xin cho tôi nhìn thấy được (Mc 10,51)
04. b. Ông Timê(Mc 10,46)
05. a. Lòng tin (Mc 10,52)

III. Ô CHỮ

01. Batimê (Mc 10,46)
02. Áo choàng (Mc 10, 50)
03. Nhìn thấy được (Mc 10,51)
04. Cứ yên tâm  (Mc 10,49)
05. Lòng tin (Mc 10,52)
06. Đavít (Mc 10,47)
07. Giêrikhô (Mc 10,46)
08. Đức Giêsu (Mc 10,46-52)
09. Mù (Mc 10,46)

Hàng dọc : THẦY GIÊSU

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG