Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK CN 31, 32, 33 và 34 TN B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 31 TN B
Tin Mừng thánh Máccô  12,28b-34

Tải về File DPF VHTK CN 31 TN B tại đây

TIN MỪNG

Điều răn đứng hàng đầu (Mt 23: 34 -40; Lc 10: 25 -28 )

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! "


28 One of the scribes, when he came forward and heard them disputing and saw how well he had answered them, asked him, "Which is the first of all the commandments?"
29 Jesus replied, "The first is this: 'Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone!30 You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.'31 The second is this: 'You shall love your neighbor as yourself.' There is no other commandment greater than these."
32 The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, 'He is One and there is no other than he.'33 And 'to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself' is worth more than all burnt offerings and sacrifices."
34 And when Jesus saw that (he) answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions.


I. HÌNH TÔ MÀU
 

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô  12,30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM


01. Đây là điều răn đứng đầu: (Mc 12,30)
a. Ngươi phải thờ cha kính mẹ.
b. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn.
c. Ngươi không được giết người.
d. Ngươi phải giữ ngày sabát.


02. Ai đã hỏi Đức Giêsu về điều răn nào đứng đầu? (Mc 12,28b)
a. Vị thượng tế.
b. Vị kinh sư.
c. Người Xađốc.
d. Người Hêrôđê.


03. Điều răn thứ 2 là: (Mc 12,31)
a. Tôn kính Đức Chúa hết sức mình
b. Yêu người thân cận như chính mình
c. Chia sẻ cơm áo cho mọi người
d. Hãy yêu thương mọi người.

04. Vị kinh sư nói yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi điều gì? (Mc 12,33)
a. Lễ phẩm.
b. Lễ toàn thiêu và hy lễ.
c. Lễ vật dâng tiến.
d. Công đức đã làm.


05. Với câu trả lời của vị kinh sư, Đức Giêsu nói gì? (Mc 12,34)
a. Ông thật là khôn ngoan.
b. Ông sẽ được vào Nước Trời.
c. Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu.
d. Ông sẽ được hạnh phúc.


III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

01. Với với Thiên Chúa, chúng ta phải yêu mến Ngài thế nào? (Mc 12,30)

02. Chúng ta phải yêu mến ai hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực? (Mc 12,30)

03. Yêu ai như chính mình? (Mc 12,33)

04. Vị kinh sư nói yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi điều gì? (Mc 12,33)

05. Đối với Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì hết lòng, hết trí khôn? (Mc 12,33)

06. Đức Giêsu nhận xét câu trả lời của vị kinh sư thế nào? (Mc 12,34)

07. Ai dạy chúng ta, phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, … … … và yêu người thân cận như chính mình? (Mc 12,29-30)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình."

Tin Mừng thánh Máccô  12,33

 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 31 TN B
Tin Mừng thánh Máccô  12,28b-34

I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Điều răn thứ nhất
* Câu Tin Mừng thánh Máccô  12,30
"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi."
II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn (Mc 12,30)
02. b. Vị kinh sư (Mc 12,28b)
03. b. Yêu người thân cận như chính mình (Mc 12,31)
04. b. Lễ toàn thiêu và hy lễ (Mc 12,33)
05. c. Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu (Mc 12,34).


III. Ô CHỮ

01. Hết lòng (Mc 12,30)
02. Thiên Chúa (Mc 12,30)
03. Người thân cận (Mc 12,33)
04. Lễ toàn thiêu  (Mc 12,33)
05. Yêu mến (Mc 12,33)
06. Khôn ngoan (Mc 12,34)
07. Đức Giêsu (Mc 12,29-30)

Hàng dọc : LUẬT MỚI

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 

+++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 32 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 12,38-44

Tải về file DPF VHTK CN 32 TN B tại đây

TIN MỪNG

Đức Giê-su lên án các kinh sư (Mt 23: 1-36; Lc 20: 45 -47 )

38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn."
 
Tiền dâng cúng của bà goá nghèo (Lc 21: 1-4)

41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền.42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."


38  In the course of his teaching he said, "Beware of the scribes, who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces,39 seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets.
40 They devour the houses of widows and, as a pretext, recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation."
41  He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums.
42 A poor widow also came and put in two small coins worth a few cents.
43 Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury.
44 For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood."


I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 12,42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu nói phải tránh những ai? (Mc 12,38)
a. Các kinh sư.
b. Những người Xađốc.
c. Các thượng tế.
d. Người ngoại bang.

02. Các kinh sư thường ưa điều gì? (Mc 12,39)
a. Làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ.
b. Thích được chào hỏi.
c. Thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Với những việc làm của các kinh sư này, họ sẽ thế nào? (Mc 12,40)
a. Được thưởng công bội hậu.
b. Sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.
c. Đất Hứa làm gia nghiệp.
d. Hạnh phúc Nước Trời.

04. Bà góa nghèo bỏ vào thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ bao nhiêu? (Mc 12,42)
a. Hai xu.
b. Hai đồng tiền kẽm.
c. Một quan tiền.
d. Hai quan tiền.

05. Vì sao Đức Giêsu khen bà góa này? (Mc 12,44)
a. Vì bà bỏ tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.
b. Vì đã bỏ nhiều.
c. Vì bỏ một cách kín đáo.
d. Cả a, b và c đúng.


III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ai ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ? (Mc 12,41)

02. Thùng tiền dâng cúng cho đâu? (Mc 12,41)

03. Các kinh sư nuốt hết cái gì của các bà góa? (Mc 12,40)

04. Bà góa nghèo bỏ vào thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ bao nhiêu đồng tiên kẽm? (Mc 12,42)

05. Các kinh sư thích ngồi cỗ nhất trong đâu? (Mc 12,39)

06. Đức Giêsu nói phải tránh những ai? (Mc 12,38)

07. Ai đã dâng cúng 2 đồng kẽm và được khen ngợi? (Mc 12,42)

08. Các kinh sư giả bộ đọc kinh làm gì lâu giờ? (Mc 12,40)

09. Các kinh sư ưa chiếm ghế gì trong hội đường? (Mc 12,34)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

Tin Mừng thánh Máccô 12,44

 


Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 32 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 12,38-44
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Đồng tiền dâng cúng
* Câu Tin Mừng thánh Máccô 12,42
"Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm."

II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Các kinh sư  (Mc 12,38)
02. d. Cả a, b và c đúng (Mc 12,39)
03. b. Sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn (Mc 12,40)
04. b. Hai đồng tiền kẽm (Mc 12,42)
05. a. Vì bà bỏ tất cả những gì bà có để nuôi sống mình (Mc 12,44)

III. Ô CHỮ

01. Đức Giêsu (Mc 12,41)
02. Đền thờ (Mc 12,41)
03. Tài sản (Mc 12,40)
04. Hai đồng (Mc 12,42)
05. Đám tiệc (Mc 12,39)
06. Kinh sư (Mc 12,38)
07. Bà góa (Mc 12,42)
08. Cầu nguyện (Mc 12,40)
09. Danh dự (Mc 12,34)

Hàng dọc : CHÂN THÀNH

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 +++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 33 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 13,24-32

Tải về file DPF VHTK CN 33 TN B tại đây
 

TIN MỪNG
Con Người quang lâm (Mt 24: 29 -31; Lc 21: 25 -28 )

24 "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng,25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.

Dụ ngôn cây vả (Mt 24: 32 -36; Lc 21: 29 -33 )

28 "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.32 "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.


24 "But in those days after that tribulation the sun will be darkened, and the moon will not give its light,25 and the stars will be falling from the sky, and the powers in the heavens will be shaken.
26 And then they will see 'the Son of Man coming in the clouds' with great power and glory,27 and then he will send out the angels and gather (his) elect from the four winds, from the end of the earth to the end of the sky.
28 "Learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near.
29 In the same way, when you see these things happening, know that he is near, at the gates.
30 Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place.
31 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
32 "But of that day or hour, no one knows, neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.


I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 13,26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Trong những ngày đó, sau cơn gian nan thì điều gì xảy ra? (Mc 12,24)
a. Mặt trời sẽ ra tối tăm.
b. Mặt trăng không còn chiếu sáng.
c. Các ngôi sao từ trời sa xuống.
d. Cả a, b và c đúng.

02. Thiên hạ sẽ thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Mc 12,26)
a. Đức Chúa.
b. Con Người.
c. Các sứ thần.
d. Đấng Cứu thế.

03. Khi cây vả xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, đó là mùa nào? (Mc 12,28)
a. Mùa xuân.
b. Mùa hè.
c. Mùa thu.
d. Mùa đông.

04. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những gì của Thầy sẽ chẳng qua đâu? (Mc 12,31)
a. Lời Thầy nói.
b. Việc Thầy làm.
c. Những phép lạ của Thầy.
d. Những đau khổ.

05. Với ngày sau cùng, chỉ có ai biết mà thôi? (Mc 12,32)
a. Các thiên sứ.
b. Mẹ Maria.
c. Các tông đồ.
d. Chúa Cha.
 
III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

01. Trong những ngày ấy, cái gì sẽ không còn chiếu sáng nữa? (Mc 12,24)

02. Cây gì vào mùa hè cành lá xanh tươi va đâm chồi nảy lộc? (Mc 12,28)

03. Thiên hạ sẽ thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Mc 12,26)

04. Trong những ngày ấy, mặt trời sẽ ra thế nào? (Mc 12,24)

05. Với ngày sau cùng, chỉ có ai biết mà thôi? (Mc 12,32)

06. Cả những người nào ở trên trời cũng không biết về ngày hay giờ đó? (Mc 12,32)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu."

Tin Mừng thánh Máccô 13,31

 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 33 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 13,24-32
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Ngày Quang lâm
* Câu Tin Mừng thánh Máccô 13,26
"Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến."

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Cả a, b và c đúng (Mc 12,24)
02. b. Con Người (Mc 12,26)
03. b. Mùa hè (Mc 12,28)
04. a. Lời Thầy nói (Mc 12,31)
05. d. Chúa Cha (Mc 12,32)

III. Ô CHỮ

01. Mặt trăng (Mc 12,24)
02. Cây vả (Mc 12,28)
03. Con Người (Mc 12,26)
04. Tối tăm (Mc 12,24)
05. Chúa Cha (Mc 12,32)
06. Thiên sứ  (Mc 12,32)

Hàng dọc : TẬN THẾ

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 

++++++++++++++++++

 

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ CHÚA KITÔ VUA
Tin Mừng thánh Gioan 18,33-37

Tải về file DPF VHTK CN 34 TN B tại đây

TIN MỪNG

33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không? "34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? "35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? "36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."


33 So Pilate went back into the praetorium and summoned Jesus and said to him, "Are you the King of the Jews?"
34 Jesus answered, "Do you say this on your own or have others told you about me?"
35 Pilate answered, "I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests handed you over to me. What have you done?"
36 Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants (would) be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here."
37 So Pilate said to him, "Then you are a king?" Jesus answered, "You say I am a king. 16 For this I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice."


I. HÌNH TÔ MÀU


 

*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 18,37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM


01. Tổng trấn nào đã xét xử Đức Giêsu? (Ga 18,33)
a. Tổng trấn Quiriniô.
b. Tổng trấn Philatô.
c. Tổng trấn Phêlích.
d. Tổng trấn Phéttô.


02. Những ai đã nộp Đức Giêsu cho quan Philatô? (Ga 18,35)
a. Người La mã.
b. Dân Do thái.
c. Các thượng tế.
d. Chỉ b và c đúng.


03. Ai đã nói Đức Giêsu: “Vậy ông là vua sao?” ?(Ga 18,37)
a. Thượng tế Caipha
b. Tổng trấn Philatô
c. Thượng tế Khannan
d. Ông Nicôđêmô.

04. Đức Giêsu đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích gì? (Ga 18,37)
a. Làm chứng cho sự thật.
b. Rao truyền Tin Mừng hạnh phúc.
c. Kêu gọi mọi người hợp nhất.
d. Làm cho con người được hạnh phúc.


05. Những ai nghe tiếng Đức Giêsu là những người đứng về phía nào? (Ga 18,37)
a. Sự thật.
b. Các thượng tế.
c. Người bị bách hại.
d. Thiên Chúa.
 
III. Ô CHỮ  

Những gợi ý


01. Ông Philatô hỏi Đức Giêsu là gì của dân Do thái? (Ga 18,33)

02. Đức Giêsu sinh ra và đến thế gian này nhằm mục đích làm chứng cho điều gì? (Ga 18,37)

03. Tổng trấn nào đã xét xử Đức Giêsu? (Ga 18,33)

04. Các người nào đã nộp Đức Giêsu cho ông Philatô? (Ga 18,35)

05. Ông Philatô không phải là người thuộc dân nà? (Ga 18, 36)

06. Nước của Đức Giêsu không thuộc về nơi nào? (Ga 18, 36)

07. Ai đã đến thế gian này để làm chứng cho sự thật? (Ga 18, 37)

08. Những ai nghe điều nào thì đứng về phía Đức Giêsu? (Ga 18, 37)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

Tin Mừng thánh Gioan 18,33-37b

 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ CHÚA KITÔ VUA
Tin Mừng thánh Gioan 18,33-37
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 
Này là Người
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 18,37
"Chính ngài nói rằng tôi là vua”.
II. TRẮC NGHIỆM


01. b. Tổng trấn Philatô (Ga 18,33)
02. d. Chỉ b và c đúng (Ga 18,35)
03. b. Tổng trấn Philatô (Ga 18,37)
04. a. Làm chứng cho sự thật (Ga 18,37)
05. a. Sự thật (Ga 18,37)


III. Ô CHỮ 


01. Vua (Ga 18,33)
02. Sự thật (Ga 18,37)
03. Philatô (Ga 18,33)
04. Thượng tế (Ga 18,35)
05. Do thái (Ga 18, 36)
06. Thế gian (Ga 18, 36)
07. Đức Giêsu (Ga 18, 37)
08. Sự thật (Ga 18,37)


Hàng dọc : VUA GIÊSU


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG