Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Cám Ơn Sau Rước Lễ 2

Kinh Cám Ơn Sau Rước Lễ 2

 

Tôi cám ơn Chúa Rất Thánh là Cha có phép vô cùng hằng có vậy, vì tôi là kẻ có tội chẳng có công gì cho đáng  chịu ơn cực trọng Mình cùng Máu Thánh Con Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu. Tôi xin Mình Thánh này chớ để cho tôi phải phạt lại được ích về phần linh hồn cùng xin gìn giữ kẻo phải chước ma quỉ cám dỗ được tôi, cùng cất hết nết xấu, và cho tôi bỏ lòng mê sự thế gian; lại xin cho được lòng kính mến Đức Chúa Trời cùng yêu người, và thêm sức chịu khó bằng lòng ở khiêm nhường chịu lụy, cùng xuống mọi phúc đức; xin Mình Thánh này giữ mình tôi , kẻo phải chước những kẻ thù tôi thấy và xem chẳng thấy, cùng sửa sang mọi tính trong ngoài tôi cho bình tỉnh, cậy một Đức Chúa Trời cho vững, cùng xin đem tôi đến tiệc cực trọng nói ra chẳng hết, ấy là thấy Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, cho các thánh sáng thật no đầy mừng rỡ chẳng cùng vui vẻ trọn thanh nhàn liên. Bấy nhiêu sự tôi xin vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.