Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Chúa

29/04/2018
Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm B
Bấm nghe Lời Chúa Hôm Nay: 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

05 Phục Sinh

Bấm vào đây đọc Lời Chúa tiếng Anh

 Download Bài đọc dạng Powerpoint

 

BÀI ĐỌC I: Cv 9, 26-31

"Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

 

Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Đamas ngài dạn dĩ xưng danh Đức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh luận với những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi tiễn đưa ngài về Tarsê.

 

Hội Thánh được bình an trong miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32

Đáp: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội (c. 26a).

Hoặc đọc: Alleluia.

 

Xướng: 1) Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: "Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời". - Đáp.

 

2) Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Và linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa. - Đáp.

 

3) Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: "Điều đó Chúa đã làm". - Đáp.

 

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 3, 18-24

"Đây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương nhau".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

 

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự.

 

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người.

 

Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA: Ga 15, 4 và 5b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái". - Alleluia.

 

PHÚC ÂM: Ga 15, 1-8

"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

 

"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".  Đó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Chúa Phục Sinh kêu gọi chúng ta sống kết hợp với Người để được sinh bông trái. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.


1. Hội thánh có sứ mạng giúp mọi người sống kết hợp với Chúa để sinh bông trái phần rỗi. Xin cho Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng bằng phụng vụ và các bí tích.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


2. Nhiều người ngày nay xa lìa Chúa vì ham mê của cải danh vọng lạc thú. Xin Chúa thương giúp họ quay về với Chúa là nguồn an vui hạnh phúc thật.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


3. Chúa muốn mọi người sống kết hợp với Chúa để sinh bông trái thiêng liêng là phần rỗi linh hồn. Xin cho các Kitô hữu luôn sống liên kết với Chúa, bằng việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.

 

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


4. Nhành nào sinh bông trái thì được cắt tỉa để sinh bông trái nhiều hơn. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn sàng chịu Chúa cắt tỉa, là luôn vui lòng chịu khổ cực vì Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa là Cây Nho chúng con là nhành. Xin cho chúng con luôn sống kết hợp với Chúa, để được sinh bông trái thiêng liêng là phần thưởng muôn đời.