Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Valentine của Thiên Chúa

Tác giả: 
Cát Minh

 

Valentine của Thiên Chúa

Mừng Lễ Valentine 

"GOD'S VALENTINE FOR YOU"

"For God so lo

V ed the world,
That He g A ve
His on L y
Begott E n
So N  
  T hat whosever
Believeth  

I

n Him
Should   N ot perish,
But have   E verlasting life."
    John 3:16

 

VALENTINE của Thiên Chúa

  V ì Thiên Chúa
qu Á   yêu thương
nhân   L oại
n Ê n Ngài
đã ba N  
Con Mộ T  của Ngài
để ai t I n vào
Con của   N gười
thì khỏi phải ch t, nhưng được
sống muôn đời.    
    Gioan 3:16
 
Cát Minh